Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.333:372.881.111.1         

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АСОЦІАТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

Cтаттю присвячено проблемі застосування технології асоціативного навчання в початковій школі та особливостям її імплементації під час навчання англійської мови молодших школярів. З’ясовано, що сучасний учень початкової школи повинен уміти творчо мислити, самостійно вирішувати поставлені завдання, знаходити асоціативні зв’язки між предметами, бути здатним до міжкультурної комунікації. Для формування таких здібностей в учня молодшого шкільного віку вчителю необхідно володіти інноваційними технологіями навчання, які оптимізують та інтенсифікують освітній процес. Визначено, що однією з найпродуктивніших технологій початкової школи є технологія асоціативного навчання англійської мови школярів, бо вона цілком відповідає новим цілям і завданням навчання іноземних мов у початковій школі, індивідуальним і віковим особливостям, потребам, інтересам учнів молодшого шкільного віку. З’ясовано, що за допомогою технології асоціативного навчання можна організувати процес вивчення іноземної мови на основі реальних, активних дій із предметами, на доступному для учнів рівні з урахуванням як вербальних, так і невербальних способів комунікації. Розглянуто найефективніший метод навчання іноземної мови – метод Mind Mapping, який допомагає продуктивно мислити, самостійно будувати свої думки, установлювати асоціативні зв’язки та створює передумови для інтерактивної міжкультурної комунікації.

Ключові слова асоціативний зв’язок; інноваційні технології навчання; розумна карта; технологія асоціативного навчання; учень молодшого шкільного віку.
Список використаних джерел                                                               
  1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам: [учебник] / В. А. Артемов. – Москва : Просвещение, 1969. – 279 с.
  2. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003.– 273 с.
  3. Лобачова І. Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців / Ірина Лобачова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми : СумДПУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 315 – 321.
  4. Buzan T. Mind Maps for Kids : an Introduction / Tony Buzan. – London : Harper Thorsons, 2003. – P. 120.
  5. Teaching and Learning with Mind Maps [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping                               
References (Translated and Transliterated)
  1. Artemov V.А. (1969). Psikhologiya obucheniya inostrannym yazykam [Psychology of Teaching Foreign Languages]. Moscow : Prosveshcheniye [in Russian].
  2. Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia [Common European Framework of Reference for Languages learning, teaching, assessment]. Kyiv : Lenvit, 2003. [in Ukrainian].
  3. Lobachova І. (2016). Implementatsiia kontseptualnykh kart dlia pidvyshchennia inshomovnoi komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv [Implementation of Concept Maps to Improve Foreign Communicative Competence of Prospective Specialists]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical science: theory, history, innovative technologies, 2 (56). Sumy : SumDPU, 315 – 321 [in Ukrainian].
  4. Buzan T. (2003). Mind Maps for Kids : an Introduction. – London : Harper Thorsons. [in English].
  5. Teaching and Learning with Mind Maps.  Retrieved from http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping [in English].
Сторінки 286-294

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/29.%20Lobachova_S_286-294.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.