Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

E-LEARNING ЯК ПЛАТФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

378.147: 004.9        

Автор статті 

Олена Федоренко

Назва статті

E-LEARNING ЯК ПЛАТФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація

Стаття присвячена аналізу можливостей засобів електронного навчання, що можуть бути використані для організації та підтримки самоосвітньої діяльності майбутніх учителів. Розглядаючи електронне навчання з погляду доцільності його використання, були виділені дидактичні переваги, що, на думку автора, являються аргументацію не лише розвитку електронного навчання, а й його широкого та всебічного використання в очній формі навчання. Особливу увагу авторка, у зв’язку зі зміною пріоритетів у підготовці майбутніх учителів, надала можливостям використання електронного навчання при організації та підтримці самоосвітньої діяльності. Розглядаючи такі форми роботи, як віртуальна групова робота, відеометод, блог-метод, авторка робить висновки про можливість і доцільність їх використання також і в самоосвітній діяльності.

Ключові слова самоосвітня діяльність; майбутні вчителі; електронне навчання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. Учебно-методическое пособие / А. А. Андреев. – М. : ВУ, 1997.
 2. Ахаян А. А. Виртуальный педагогический вуз. Теория становления / А. А. Ахаян. – СПб. : Изд-во „Корифей“, 2001. – 170 с.
 3. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009. – 684 с.
 4. Полат Е. С и др. Педагогические технологии дистанционного обучения / Е. С. Полат, М. В.Моисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. – М., „Академия“, 2006.
 5. Сластенин В. А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр „Академия“, 2002. –576 с.
 6. Ступин А. А. Электронное обучение (E-Learning) – проблемы и перспективы исследований / А. А. Супин, Е. Е. Ступин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 1 (2012): – С. 38 – 49.
 7. Теория и практика дистанционного обучения / Под ред. Е.С.Полат. – М., „Академия“, 2004.
 8. Хуторской А. Дистанционное обучение и его технологии / А. Хуторской // Компьютера. – – № 36. – С. 26 – 30.

                             

References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, A. A. (1997). Vvedenie v distancionnoe obuchenie. Uchebno-metodicheskoe posobie. [Introduction to distance learning. Educational handbook.]. Moskow : VU [in Russian].
 2. Ahajan, A. A. (2001). Virtual'nyj pedagogicheskij vuz. Teorija stanovlenija [Virtual pedagogical Theory of formation]. SPb. : Izd-vo „Korifej“ [in Russian].
 3. Bykov, Ju. (2009). Modeli orghanizacijnykh system vidkrytoji osvity [Models of organizational systems of open education] Kyjiv : Atika [in Ukrainian].
 4. Polat, S. (Ed.), Moiseeva, M. V. & Petrov, A. E. (2006). Pedagogicheskie tehnologii distancionnogo obuchenija [Pedagogical technologies of distant training]. Moscow : „Akademija“[in Russian].
 5. Slastenin, A. (Ed.), Isaev, I. F. & Shijanov, E. N. (2002). Pedagogika: Ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij [Pedagogy. Textbook for students of higher educational institutions]. Moskow: Izdatel'skij centr „Akademija“ [in Russian].
 6. Stupin, A. & Stupin, E. E. (2012). Jelektronnoe obuchenie (E-Learning) – problemy i perspektivy issledovanij [E-learning (E-Learning) – Problems and research perspectives]. Distancionnoe i virtual'noe obuchenie - Distance and virtual learning. 1 (2012). 38-49. [in Russian].
 7. Polat, S. (Ed.) (2004. Teorija i praktika distancionnogo obuchenija [Theory and practice of distance education]. Moscow, „Akademija“ [in Russian].
 8. Hutorskoj, (2002). Distancionnoe obuchenie i ego tehnologii [Distance Learning and Technology]. Komp'jutera, 36. 26-30. [in Russian].
Сторінки 295-302

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/30.%20Fedorenko_S_295-302.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.