Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТЕНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.09 : 811.111 + 004.77        

Автор статті 

Олена Ябурова

Назва статті

ЕЛЕКТРОННИЙ КОНТЕНТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

Автор статті описує питання використання електронного контенту в якості засобу формування методичної компетентності вчителів початкової школи англійської мови і підкреслює, що інформаційно-комунікаційні технології стали невід'ємною частиною сучасного життя суспільства в XXI столітті. Він також зазначив основні причини використання технологій ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі. Автор пропонує кілька варіантів для створення інтернет-матеріалів, які охоплюють широкий спектр форматів і варіантів зберігання і дає вчителям початкової школи уявлення про види програм, які можуть бути зроблені з обмеженою  кількістю технічних знань.З досвіду автора, впровадження електронних матеріалів в структурі уроку англійської мови в початковій школі значно збільшує первинну  мотивацію учнів  і активно залучає їх в процес  вивчення мови, допомагає імітувати ситуації реального життя, забезпечує урок  цікавим і привабливим електронними матеріалами і, як наслідок, активує і підвищує рівень знань, навичок і мовленнєвих компетенцій учнів початкової школи.

Ключові слова електронні матеріали; веб-вправи; автентичні ситуації; ІКТ-технології; методична компетентність; електронний контент.
Список використаних джерел                                                               
 1. Абрашов С. Ю. Применение компьютерных технологий в образовании / С. Ю. Абрашов – [ Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.openclass.ru/wiki-pages/27790
 2. Коломинова О., Роман С. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. Коломинова, С. Роман // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 40-47
 3. Конышева А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева. – 3-е изд. – Мн. ТеатраСистемс, 2005. – 250с.
 4. Литвинова С.Г. Віртуальний клас як комп’ютерно-орієнтоване навчальне середовище вчителя загальноосвітнього навчального закладу / С. Г. Литвинова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – №2 (22). – Режим доступу до журналу: //http://www.journal.iitta.gov.ua
 5. НадеждинаВ. Искусство общения в чатах / В. Надеждина. – М.: Харвест, 2007. – 64с.
 6. План дії щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних закладах та у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009 –2012 роки // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – №2. – С. 10 – 12.
 7. Полат Є. С. Інтернет на уроках іноземної мови / Є. С. Полат // Іноземні мови в школі. – №5. – 2001. – С. 44 – 45.
 8. Роман С. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: навч.посібн / Роман С. В. – К.: Ленвіт, 2009. – 267 с.

                   

References (Translated and Transliterated)
 1. Abrashov, S. Ju. Primenenie komp'juternyh tehnologij v obrazovanii [Using computer technologies in education].  Retrieved from: http: //vvv.openclass.ru/viki-pages/27790 [in Russian].
 2. Kolomynova, O. & Roman, S. (2010). Suchasni tekhnolohii navchannia anhliiskoi movy u pochatkovii shkoli [Modern technologies of teaching English ta primary school]. Inozemni movy. – Foreign languages, 2, 40 – 47 [in Ukrainian].
 3. Konysheva A. V. (2005). Sovremennye metody obuchenija anglijskomu jazyku [Modern techniques of teaching English] Minsk: TeatraSistems [in Russian].
 4. Lytvynova, S. H. (2011). Virtualnyi klas yak kompiuterno-oriientovane navchalne seredovyshche vchytelia zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Virtual class as school teachers’ computer-oriented learning environment]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and educational tools, 2 (22). – Retrieved from: //http://www.journal.iitta.gov.ua [in Ukrainian].
 5. Nadezhdina, V. (2007). Iskusstvo obshhenija v chatah [The art of communication in chatrooms]. Moscow: Harvest, [in Russian].
 6. Plan dii shchodo polipshennia yakosti vyvchennia inozemnykh mov u doshkilnykh zakladakh ta u pochatkovii shkoli zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv na 2009 – 2012 roky [The Action Plan for improving the quality of learning foreign languages at pre-school and elementary school in comprehensive educational institutions in 2009 - 2012 years] Inozemni movy v navchalnykh zakladakh– Foreign languages at educational establishments, 2009, 2, 10 – 12 [in Ukrainian].
 7. Polat, Ye. S. (2001). Internet na urokakh inozemnoi movy [The Internet at English lessons]. Inozemni movy v shkoli – Foreign languages at school, 5, 44 – 45 [in Ukrainian].
 8. Roman, S. V. (2009). Metodyka navchannia anhliiskoi movy v pochatkovii shkoli [Methods of teaching English at primary school.] Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
Сторінки 303-312

Повний текст статті

Посилання на статтю  http://pptma.dn.ua/files/2016/4/31.%20Iaburova_S_303-312.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.