Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МОНІТОРИНГ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:811.161.2      

Автор статті 

Олена Ішутіна

Назва статті

УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В МОНІТОРИНГ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація

У статті досліджено роль проектної технології у формуванні й моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. Лінгвометодичну компетентність визначено як комплекс інтегрованих професійних якостей особистості здобувача ступеня вищої освіти. З’ясовано місце проектної роботи під час моніторингу професійної підготовки майбутніх учителів української мови. Запропоновано тематику проектів із лінгвометодики. Увагу зосереджено на особливостях оцінювання проектів майбутніх педагогів. Підкреслено цінність проектної роботи і розкрито недоліки цього методу для моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови.

Ключові слова майбутній учитель української мови; лінгвометодична компетентність; моніторинг; проектна технологія; контроль.
Список використаних джерел                                                               
  1. Ішутіна О. Є. Сутність і структура лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови / О. Є. Ішутіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – № 36. – 2015. – С. 67 – 70.
  2. Голуб Н. М., Проценко Л. І. Роль методу проектів у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови (до методики викладання у вищій школі) / Н. М. Голуб, Л. І. Проценко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 7. – С. 131 – 136.
  3. Кучерук О. А. Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки / О. А. Кучерук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [збірник наукових праць]. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 21 (31). – С. 159 – 164.
  4. Кальнік О. П. Педагогічні умови організації контролю навчальних досягнень з гуманітарних дисциплін у фаховій підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів / Олександр Петрович Кальнік / дис… канд. пед. наук 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. Київ, 2009. – 249 с.                    
References (Translated and Transliterated)
  1. Ishutina, O. Ye. (2015). Sutnist i struktura linhvometodychnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia ridnoi movy [Essence and structure of prospective Ukrainian language teachers’ linguomethodological competence]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University, 36, 67 – 70. [in Ukrainian]
  2. Holub, N. M., Protsenko, L. I. (2012). Rol metodu proektiv u fakhovii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv ukrainskoi movy (do metodyky vykladannia u vyshchii shkoli) [The role of the project method in the professional training of future teachers of Ukrainian language (with the methodology of teaching in higher education)]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia – Scientific notes Nizhyn Gogol State University, 7, 131 – 136. [in Ukrainian]
  3. Kucheruk, O. (2013). Formuvannia proektnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia-slovesnyka v protsesi linhvometodychnoi pidhotovky [Forming the project competence of future teachers of language and literature in the linguomethodological preparation]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova – Science journal of NPU M.P. Dragomanova, 21 (31), 159 – 164. [in Ukrainian]
  4. Kalnik, O. P. (2009). Pedahohichni umovy orhanizatsii kontroliu navchalnykh dosiahnen z humanitarnykh dystsyplin u fakhovii pidhotovtsi kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv [Pedagogical conditions of organizing control of educational achievements on humanitarian disciplines in professional training of higher military educational institutions cadets]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
Сторінки 313-319

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/32.%20Ishutina_S_313-319.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.