Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.3     

Автор статті 

Юлія Катасонова

Назва статті

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Анотація

У статті визначено основні етапи проектування дистанційного курсу та розроблення курсу з «Методики навчання математики в початкових класах» для майбутніх учителів початкових класів. Систематизовано модель проектування дистанційного курсу, де поетапно розподілено форми і методи роботи. З’ясовано, що така система побудови курсу відповідає класичним і специфічним дидактичним принципам. Дистанційний курс розроблено на платформі програмного забезпечення Moodle. Автором визначено найефективніші засоби подачі навчального матеріалу, групової роботи та контролю. У подальшому дослідженні заплановано розширення та урізноманітнення завдань сучасними методами і прийомами та перевірка ефективності курсу шляхом упровадження в навчальну програму здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта».

Ключові слова мдистанційне навчання; дистанційний курс; проектування; дидактичні принципи; платформи дистанційного навчання; Moodle.
Список використаних джерел                                                               
  1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. - 192 с.
  2. Бойкова В. О. Моделі і методи створення інформаційних технологій навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Бойкова Валентина Олександрівна. – Херсон , 2001. – 24 с.
  3. Боремчук Л. І. Дистанційне навчання як педагогічна технологія [Електронний ресурс] / Л. І. Боремчук // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій думці». – Режим доступу: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/. – Назва з екрану.
  4. Вишнівський В. В. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів : навч. посібник. / В. В. Вишнівський, М. П. Гніденко, Г .І. Гайдур, О. О. Ільїн. – Київ: ДУТ, 2014. – 140 с.
  5. Технології розробки дистанційного курсу: навчальний посібник / [Биков В.Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М.]; за ред. В. Ю. Бикова та В. М. Кухаренка. – К.: Міленіум, 2008. – 324 с.

                

References (Translated and Transliterated)
  1. Bespal'ko, P. (1989). Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii [Components of of pedagogical technology]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
  2. Boikova, O. (2001). Modeli i metody stvorennia informatsiinykh tekhnolohii navchannia [Models and methods for creating information learning technologies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kherson [in Ukrainian].
  3. Boremchuk, I. Dystantsiine navchannia yak pedahohichna tekhnolohiia [Distance learning as a pedagogical technology]– Retrieved from: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/. [in Ukrainian].
  4. Vyshnivskyi, V., & Hnidenko, M. P., & Haidur, H. I., & Ilin, O. O. (2014) Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia. Stvorennia elektronnykh navchalnykh kursiv ta elektronnykh testiv [Organization of distance learning. Creation of e-learning courses and e-tests]. Kyiv: DUT [in Ukrainian].
  5. Bykov, Yu., Kukharenko, V. M., Syrotenko, N. H., Rybalko, O. V., Bohachkov, Yu. M. (2008). Tekhnolohii rozrobky dystantsiinoho kursu [The technologies of designing the distance course]. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
Сторінки 320-330

Повний текст статті

Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/33.%20Katasonova_S_320-330.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.