Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 4 (2016)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:81'243:62   

Автор статті 

Марія Куц

Назва статті

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація

У статті досліджено сутність і конкретизовано зміст технологічного підходу в навчанні іноземних мов. На підставі аналізу науково-методичної літератури подається тлумачення, виокремлюються характеристики та ознаки технологічного підходу; за результатами аналізу передового педагогічного досвіду визначається ступінь його запровадження в навчання іноземних мов.

З’ясовано значущість комунікативно зорієнтованих технологій у навчанні іноземних мов, подано систему принципів побудови їх змісту, здійснено і конкретизовано їхню типологію. Межі дослідження охоплюють технології навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах, що потребує подальшого вивчення комплексу умов їхнього ефективного запровадження. Практичне значення визначається можливістю використання авторських розробок для оптимізації навчального процесу. Оригінальність авторської ідеї полягає в класифікації комунікативно зорієнтованих технологій на технології-модернізації та технології-трансформації, узагальненні концептуальної ідеї і розвитку системи принципів, на яких ґрунтується їхня змістова та процесуальна частини.

Ключові слова технологічний підхід; навчання іноземних мов; комунікативно зорієнтовані технології.
Список використаних джерел                                                               
 1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 350 с.
 2. Гузеев В. В. Преподавание. От теории к мастерству / В. В. Гузеев. – Москва : НИИ школьных технологий, 2009. – 288 с.
 3. Гусак Т. Формування у студентів зацікавленості до учіння / Т. Гусак // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 50.
 4. Долженко О. В. Современные методы и технология обучения в техническом вузе : метод. пособие / О. В. Долженко, В. Л. Шатуновский. – Москва : Высш. шк., 1990. – 191 с.
 5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / укл. Н. П. Наволокова. – Харків : Основа, 2009. – 176 с.
 6. Кларин М. В. Инновации в обучении: метафоры и модели : Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – Москва : Наука, 1997. – 223 с.
 7. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению : учеб. пособие для пед. ин-тов / Е. И. Пассов. – Москва : Просвещение, 1985. – 223 с.
 8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 1998. – 256 с.

               

References (Translated and Transliterated)
 1. Vitvytska, S. S. (2006). Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Fundamentals of high school pedagogics] Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
 2. Guzeev, V. V. (2009) Prepodavanie. Ot teorii k masterstvu [Teaching. From theory to professionalism] Moscow : NII shkol'nyh tehnologij [in Russian].
 3. Husak, T. (2000). Formuvannia u studentiv zatsikavlenosti do uchinnia [Forming the students’ interesting for studying]. Ridna shkola –Native school, 4, 50 [in Ukrainian].
 4. Dolzhenko, O. V. & Shatunovskij, V. L. (1990). Sovremennye metody i tehnologija obuchenija v tehnicheskom vuze [Modern methods and teaching technology at technical university]. Moscow : Vysshaija shkola [in Russian].
 5. Navolokova, N. P. (2009). Entsyklopediia pedahohichnykh tekhnolohii ta innovatsii [Encyclopedia of pedagogical technologies and innivations]. Kharkiv : Osnova [in Ukrainian].
 6. Klarin, M. V. (1997). Innovacii v obuchenii: metafory i modeli : Analiz zarubezhnogo opyta [Innovations in education6: metaphors and models : Analysis of foreighn experience]. Moscow : Nauka [in Russinan].
 7. Passov, E. I. (1985). Kommunikativnyj metod obuchenija inostrannomu govoreniju [Communicative method of teaching foreign speech]. Moscow : Prosveshhenie [in Russian].
 8. Selevko, G. K. (1998). Sovremennye obrazovatel'nye tehnologii [Modern educational technologies]. Moscow : Narodnoe obrazovanie [in Russian].
Сторінки 331-340

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2016/4/34.%20Kuts_%20S_331-340.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.