Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНШИНИ В ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1924-1939)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.014.3(438)  

Автор статті 

Michał Stolarczyk, Katarzyna Szymczyk

Назва статті

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНШИНИ В ПОЛЬЩІ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ (1924-1939)

Анотація

У статті проаналізовано освітні та правові документи, що стосуються державної системи освіти та враховують потреби української національної меншини. Ідеологічні припущення, представлені автором, демонструють складність ситуації в системі освіти в реаліях функціонування багатонаціонального і мультикультурнго суспільства Польщі в міжвоєнний період. У цей період було затверджено нову ідеологію державної освіти щодо соціальних, національних і політичних підрозділів, це дало надію знайти згоду між усіма громадянами Другої Польської Республіки, але на практиці це завдання було складно вирішити.

На думку авторів, цінність міжвоєнного періоду полягає в історичному осмисленні патріотичного виховання і може бути корисним для побудови сучасного європейського суспільства. Особливо в наш час, коли для сучасної Європи патріотичне виховання становить основу національної самосвідомості суспільства і соціальної культури.

Ключові слова Польща; політика в галузі освіти; Українська меншина; патріотичне виховання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Araszkiewicz F. Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej, w: „Wychowanie Obywatelskie” 1971 nr 5.
 2. Brzeziński F. Prawa mniejszości Komentarz do Traktatu z dn. 28 czerwca 1919 r. pomiędzy Polską a Głównymi Mocarstwami, Warszawa, 1920.
 3. Chałupczak H., Browarek T. Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin, 2000.
 4. Chojnacki A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław, 1979.
 5. Czech M. Ukraińcy w Polsce, Warszawa, 1993.
 6. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” [dalej: Dz. Urz. MWRiOP] 1924, nr 15, poz. 153.
 7. Urz. MWRiOP 1932, nr 33, poz. 342, 343.
 8. Falski M. Atlas szkolnictwa średniego ogólnokształcącego, Warszawa, 1939
 9. Gumuła T. Majewski S., Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej – organizacja i zasięg społecznego oddziaływania, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1994, nr 36, s. 111-150.
 10. Iwonicki M. Ukraińcy, Białorusini, Rusini, Niemcy w Polsce w latach 1918-1939, Siedlce, 1993.
 11. Kissinger H. Dyplomacja, Warszawa, 1996.
 12. Kuźmowycz W. „Diło” „Oświata i Wychowania”, 1934, nr 1/2.
 13. Magiera E. Problem mniejszości narodowych w jędrzejewiczowskiej reformie programu historii dla szkół powszechnych w okresie międzywojennym, [w:] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oś-wiacie polskiej w latach 1700-1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław, 1998.
 14. Magiera E. Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin, 2003.
 15. Majchrzyk-Mikuła J. Z problematyki szkolnictwa powszechnego mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Lubelszczyznę w II Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. XXIII
 16. Mały rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1935-1939.
 17. Mauersberg S. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych, [w:] Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, Warszawa, 1981.
 18. Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach1918-1939, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1968.
 19. Piotrkiewicz T. Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926-1930, Warszawa, 1981.
 20. Radziwiłł A. Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 59, nr 1/2 (2014).
 21. Sadowska J. Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok, 2001.
 22. Skaradziński B. Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Białystok 1990
 23. Sprawozdanie stenograficzne z 61 pos. Sejmu z dn. 26 lutego, 1932r.
 24. Sprawozdanie stenograficzne z 62 pos. Sejmu z dn. 27 lutego, 1932 r.
 25. Statystyka szkolnictwa, Warszawa, 1936/37.
 26. Syrnyk M. Ukraińcy w Polsce 1918-1939. Oświata i szkolnictwo, Warszawa, 1996.
 27. Świtalski K. Organizacja władz szkolnych i szkolnictwa wszystkich stopni w Polsce Odrodzonej, Lwów, 1929.
 28. W kręgu kultury ukraińskiej, red. W. Pilat, Olsztyn, 1991.
 29. Wid T. Polesie w okresie rządów pomajowych, Brześć, 1928.
 30. Wróblewska U. Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, „Nauka” 2011 nr 2, s. 109-124
 31. Wróblewska U., Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków, 1989.
 32. Zdrojewski E. Zagadnienia wychowania państwowego młodzieży niepolskiej, „Zrąb”, 1933 nr 15.      
References (Translated and Transliterated)
 1. Araszkiewicz F. Wychowanie obywatelskie w Drugiej Rzeczypospolitej, w: „Wychowanie Obywatelskie” 1971 nr 5.
 2. Brzeziński F. Prawa mniejszości Komentarz do Traktatu z dn. 28 czerwca 1919 r. pomiędzy Polską a Głównymi Mocarstwami, Warszawa, 1920.
 3. Chałupczak H., Browarek T. Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin, 2000.
 4. Chojnacki A. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław, 1979.
 5. Czech M. Ukraińcy w Polsce, Warszawa, 1993.
 6. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” [dalej: Dz. Urz. MWRiOP] 1924, nr 15, poz. 153.
 7. Urz. MWRiOP 1932, nr 33, poz. 342, 343.
 8. Falski M. Atlas szkolnictwa średniego ogólnokształcącego, Warszawa, 1939
 9. Gumuła T. Majewski S., Prywatne szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Drugiej Rzeczypospolitej – organizacja i zasięg społecznego oddziaływania, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1994, nr 36, s. 111-150.
 10. Iwonicki M. Ukraińcy, Białorusini, Rusini, Niemcy w Polsce w latach 1918-1939, Siedlce, 1993.
 11. Kissinger H. Dyplomacja, Warszawa, 1996.
 12. Kuźmowycz W. „Diło” „Oświata i Wychowania”, 1934, nr 1/2.
 13. Magiera E. Problem mniejszości narodowych w jędrzejewiczowskiej reformie programu historii dla szkół powszechnych w okresie międzywojennym, [w:] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oś-wiacie polskiej w latach 1700-1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław, 1998.
 14. Magiera E. Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin, 2003.
 15. Majchrzyk-Mikuła J. Z problematyki szkolnictwa powszechnego mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Lubelszczyznę w II Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2014, t. XXIII
 16. Mały rocznik statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1935-1939.
 17. Mauersberg S. Szkolnictwo dla mniejszości narodowych, [w:] Historia wychowania wiek XX, red. J. Miąso, Warszawa, 1981.
 18. Mauersberg S. Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce w latach1918-1939, Wrocław – Warszawa – Kraków, 1968.
 19. Piotrkiewicz T. Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926-1930, Warszawa, 1981.
 20. Radziwiłł A. Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926-1939, „Kwartalnik Pedagogiczny” R. 59, nr 1/2 (2014).
 21. Sadowska J. Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok, 2001.
 22. Skaradziński B. Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Białystok 1990
 23. Sprawozdanie stenograficzne z 61 pos. Sejmu z dn. 26 lutego, 1932r.
 24. Sprawozdanie stenograficzne z 62 pos. Sejmu z dn. 27 lutego, 1932 r.
 25. Statystyka szkolnictwa, Warszawa, 1936/37.
 26. Syrnyk M. Ukraińcy w Polsce 1918-1939. Oświata i szkolnictwo, Warszawa, 1996.
 27. Świtalski K. Organizacja władz szkolnych i szkolnictwa wszystkich stopni w Polsce Odrodzonej, Lwów, 1929.
 28. W kręgu kultury ukraińskiej, red. W. Pilat, Olsztyn, 1991.
 29. Wid T. Polesie w okresie rządów pomajowych, Brześć, 1928.
 30. Wróblewska U. Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, grup etnicznych i wyznaniowych zamieszkujących Kresy Wschodnie w II RP, „Nauka” 2011 nr 2, s. 109-124
 31. Wróblewska U., Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929, Kraków, 1989.
 32. Zdrojewski E. Zagadnienia wychowania państwowego młodzieży niepolskiej, „Zrąb”, 1933 nr 15.  
Сторінки 37-51

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/4.%20Stolyarcyk,Zymcyk%20s.%2037-51.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.