Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ГРОШЕЙ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОЇ ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.046-021.64-057.874:316.614.6:336.74(045)

Автор статті 

Олена Варецька

Назва статті

СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ГРОШЕЙ ЯК ЧИННИК ЇХНЬОЇ ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Для визначення змісту й характеристик духовно-економічної соціалізації молодших школярів, дослідження можливостей курсу за вибором з економіки «Початки економіки» щодо виховання ставлення молодших школярів до грошей, стану розробленості окресленої проблеми та окремих її аспектів, систематизації даних застосовано аналіз і синтез, порівняння, узагальнення наукової та науково-методичної літератури, державних документів, концепцій, періодичних педагогічних видань, довідкової літератури; термінологічний аналіз – з метою вдосконалення понятійно-термінологічної бази, конкретизації дефініції та сутності понять; системно-діяльнісний підхід для визначення компонентів діяльності з формування духовно-економічної соціалізації від потреби до результату. Детальна характеристика курсу за вибором з економіки «Початки економіки», опис можливостей його застосування щодо формування ставлення молодших школярів до грошей, результати експерименту підтвердили суттєві зрушення, які відбулися у свідомості молодших школярів, обумовили перетворення духовно збагачених економічних знань в усвідомлені морально-ціннісні ставлення, якості та їхні соціально значущі економічні вчинки. Використання розроблених теоретичних положень, науково-методичного забезпечення, авторських оригінальних методичних знахідок сприятиме формуванню такої соціалізації у різних соціальних груп, підготовці до відповідної діяльності майбутніх професіоналів у різних напрямах освітньої й соціально-виховної діяльності.

Ключові слова духовно-економічна соціалізація; молодші школярі; ставлення до грошей; чинник соціалізації
Список використаних джерел                                                               
 1. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 2. Баранівський В. Ф. Філософія. Політологія. Освіта і культура. Військова справа : зб. наук. праць / В. Ф. Баранівський ; передм. В. С. Муляви ; упоряд., пер. на англ. Л. І. Баранівської. – Київ : НАОУ : НДЦ ГП ЗСУ : Міленіум, 2005. – 469 с.
 3. Варецька О. В. Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Варецька Олена Володимирівна. – Київ, 2008. – 315 с.
 4. Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Варецька Олена Володимирівна – К., 2015. – 630 с.
 5. Варецька О. В. Програма курсу за вибором «Початки економіки» для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Варецька . – Запоріжжя: Просвіта, 2015. – 28 с. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 -Г-173 від 24.02.2014 р.
 6. Варецька О. В. Застосування міжпредметних зв’язків програмового курсу початкової школи з економікою / О. В. Варецька // Початкова школа. – 2005. – № 10. – С. 17 – 20.
 7. Воспитательный процесс: изучение эффективности: Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.
 8. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – 2-ге вид., доп. і випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 9. Дембицька Н. Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації молоді [Текст] / Н. Дембицька // Соціальна психологія. – 2008. – № 2. – С. 49–59.
 10. Зубіашвілі І.К. Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників. дис. … кан. пед. наук : 19.00.05 / Зубіашвілі Ірина Костянтинівна – К., 2009. – 175 с.
 11. Казакова И. Р. Социально-педагогическая компетент­ность современного учителя / И. Р. Казакова // Социальная политика социального государства. – Нижний Новгород : НИСОЦ, 2002. – С. 474–477.
 12. Лактіонов О. М. Структурно-динамічна організація індивідуального досвіду : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01  «Загальна психологія, історія психології»/ О. М. Лактіонов. – Київ, 2000. – 36 с.
 13. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. Семейное хозяйство: Соч. в 7 т. / А.С. Макаренко. – М., 1987. – Т. 4. – 566 с.
 14. Макаренко А.С. Вибрані педагогічні твори. Статті, лекції, виступи / За заг. ред. Е.Н. Мединського та І.Ф. Свадковського. – Київ-Харків: Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1947. – 284 с.
 15. Москаленко В. Соціально-психологічні засади економічної культури особистості [Текст] / В. Москаленко // Соціальна психологія. – 2007. – № 4. – С. 3–16.
 16. Москаленко В.В. Соціальна психологія: навчальний посібник. – Видання 2-ге, виправлене та доповнене. Розділ «Економічна соціалізація особистості» / Москаленко В.В. – К.: «Центр учбової літератури», 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uchebniks.net/book/213-socialna-psixologiya-navchalnij-posibnik-moskalenko-vv/22-glava-14-ekonomichna-socializaciya-osobistosti.html
 17. Нигматулин Р.И. Стратегия для России: проблема выбора / Р.И. Нигматулин, Д.Е. Сорокин // Вестник Российской академии наук. – 2002. – Т. 72. – № 5. – С. 387–395.
 18. 18. Побірченко Н.А. Партнерство: Уроки для дітей 6–11 років / Побірченко Н.А. – К.: Четверта хвиля, 1988. – 108 с.
 19. Радул В. Соціалізація й розвиток особистості / В. Радул // Шлях освіти. – 2006. – № 2. – С. 7–13.
 20. Робінсон К. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту / Переклала з англ. Г. Лелів / К. Робінзон, Л. Ароніка . – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.
 21. Соціальна педагогіка : мала енцикл. / за ред. І. Д. Звєрє­вої. – Київ : Центр учбової л-ри, 2008. – С. 107–109.
 22. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: У 2 т. / К.Д. Ушинський. – К.: Радянська школа, 1983. – Т. 1. – 488 с.
 23. Хесс К. Так устроен мир. Экономика для юношества / Пер. с англ. / Науч. ред. Ю.Б. Кочеврин. – М.: Дело, 1992. – 96 с.
 24. Эпштейн Л.Е. Экономические факторы коммунистического воспитания / Эпштейн Л.Е.. – Челябинск, 1966. – 316 с.
 25. 6 привычек, из-за которых вы до сих пор бедны // НовостиЮИнфо, 2017. – 18 апреля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://newsyou.info/6-privychek-iz-za-kotoryx-vy-do-six-por-bedny]
 26. Online Etymology Dictionary — Economy / Harper, Douglas (November 2001).Архів оригіналу за 2013-06-25. Процитовано: October 27, 2007. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.webcitation.org/mainframe.php
References (Translated and Transliterated)
 1. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly: [New Ukrainian school: conceptual bases of developing secondary school]. (n.d.). mon.gov.ua. Retrivied from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html [in Ukrainian].
 2. Baranivskyj,V. F. (2005). Filosofiia. Politolohiia. Osvita i kultura. Viiskova sprava [Philosophy. Politology. Education and culture. Soldiery]. – Kyiv: NAOU: NDTS HP ZSU: Milenium [in Ukrainian].
 3. Varetska, O. V. (2008), Pidhotovka uchyteliv pochatkovykh klasiv do ekonomichnoho vykhovannia shkoliariv u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Primary school teachers’ training to pupils’ economic education in the system of postgraduate education]. Candidate’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 4. Varetska, O. V. (2015). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku socialnoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Theoretical and methodological foundations of primary school teacher’s social competence in the system of postgraduate education]: Doctor’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 5. Varetska, O. V. (2015). Prohrama kursu za vyborom „Pochatky ekonomiky” dlia pochatkovoi shkoly zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The elective course «Starts of economy» for primary grades of secondary schools]. Pocatkova shkola – Primary School, 1, 55 – 57 [in Ukrainian].
 6. Varetska, O. V. (2005). Zastosuvannia mizhpredmetnykh zviazkiv prohramovoho kursu pochatkovoi shkoly z ekonomikoiu [Application of interdisciplinary connections of programmatic course of primary school in Economics]. – Kyiv [in Ukrainian].
 7. Stepanov, E. (2003). Vospitatelnyi protsess: izuchenie effektivnosti: Metodicheskie rekomendatsii [Educational process: study of effectiveness]. – Moscow [in Russian].
 8. Honcharenko, S.U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Encyclopedic Dictionary]. – Rivne [in Ukrainian].
 9. Dembycka, N. (2008). Sotsialno-psykholohichni problemy ekonomichnoi sotsializatsii molodi [Social and psychological problems of economic socialization of youth]: Sotsialna psykholohiia – Social Psycology, 2, 49 – 59 [in Ukrainian].
 10. Zubiashvili, I.K. (2009). Stavlennia do hroshej iak faktor ekonomichnoi sotsializatsii starshoklasnykiv [Attitude to money as a factor of economic socialization of high scholl pupils]: Extended abstract of candidate’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 11. Kazakova,I. R. (2002). Sotsialno-pedagogicheskaya kompetentnost sovremennogo uchitelya [Socio-pedagogical competence of a modern teacher]. Sotsialnaya politika sotsialnogo gosudarstva – Social policy of a social state, pp. 474–477 [in Russian].
 12. Laktionov,O. M. (2000). Strukturno-dynamichna orghanizatsiia indyvidualnoho dosvidu [Structural and dynamic organization of individual experience]. Doctor’s thesis – Kyiv [in Ukrainian].
 13. Makarenko,A. S. (1987). Lektsii o vospitanii detei. Semeinoe hozyaystvo [Lectures on the children’s upbringing. Family Management]. Moscow [in Russian].
 14. Makarenko,A. S. (1947). Vybrani pedahohichni tvory. Statti, lektsii, vystupy [Selected pedagogical works. Articles, lectures, speeches]. – Kyiv, Kharkiv [in Ukrainian].
 15.  Moskalenko,V. (2007). Sotsialno-psykholohichni zasady ekonomichnoi kultury osobystosti [Socio-economic foundations of psychological culture of a personality]. Sotsialna psykholohiia – Social Psycology, 4, 3 – 16 [in Ukrainian].
 16. 16.Moskalenko, V. V. (2008). Sotsialna psykholohia [Social Psychology]. – Retrivied from: http://uchebniks.net/book/213-socialna-psixologiya-navchalnij-posibnik-moskalenko-vv/22-glava-14-ekonomichna-socializaciya-osobistosti.html [in Ukrainian].
 17. Nigmatulin,R.I., & Sorokin, D. Ye. (2002). Strategiya dlya Rossii: problema vybora [Strategy for Russia: the problem of choice]. Byulleten Rosiyskoi akademii nauk – Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 72 (5), 387 – 395 [in Russian].
 18. Pobirchenko,N.A. (1988). Partnerstvo: Uroky dlia ditei 6–11 rokiv [Partnership: Lessons for children of 6-11]. – Kyiv [in Ukrainian].
 19. Radul,V. (2006). Sotsializatsiia i rozvytok osobystosti [Socialization and personality development]. Shliakh osvity – Education Way [in Ukrainian].
 20. Robinson,K. (2016). Shkola maibutnoho. Revoliutsiia u vashii shkoli, shcho nazavzhdy zminyt osvitu [School of future. The revolution in your school that will forever change education]. – Lviv [in Ukrainian].
 21. 21 Zverieva, I. (2008). Sotsialna pedahohika: mala entsyklopediia [Social pedagogy: small encyclopedia]. – Kyiv [in Ukrainian].
 22. Ushynskyi,K. D. (1983). Vybrani pedahohichni tvory [Selected pedagogical works]. – Kyiv [in Ukrainian].
 23. Hess, K. (1992). Tak ustroen mir. Ekonomika dlya yunoshestva [So the world works. Economy for young people]. – Moscow [in Russian].
 24. Epshtein,L. E. (1966). Ekonomicheskie faktory kommunisticheskogo vospitaniia [Economic factors of communist education]. – Cheliabinsk [in Russian].
 25. 6 privychek, iz-za kotoryh vy do sih por bedny [6 habits, because of which you are still poor].(n.d.). newsyou.info. Retrivied from: https://newsyou.info/6-privychek-iz-za-kotoryx-vy-do-six-por-bedny
 26. 26. Online Etymology Dictionary — Economy / Harper, Douglas (November 2001). Retrivied from: http://www.webcitation.org/mainframe.php  
Сторінки 52-68

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/5.%20Varetska%20s.52-68.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.