Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.015.311:373.3.016:004

Автор статті 

Наталя Салань

Назва статті

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація

У статті розглянуто вплив комп’ютера на формування особистості молодших школярів, залучення їх до навчальної діяльності. Спираючись на матеріали державних стандартів та Закону України «Про вищу освіту», надано визначення понять «комп’ютер», «інформаційна культура», що формулює сучасне розуміння «ази комп’ютерної грамотності». Визначено основне завдання шкільного пропедевтичного курсу інформатики. Виокремлено інтерактивні методи діяльності: ігрові, навчально-ігрові, конструювання, дослідження, співпрацю в парі, групову взаємодію тощо. Увиразнено сутнісні характеристики ігрових технологій навчання, проаналізовано особливості їхнього застосування в початковій школі на уроках інформатики. Визначено позитивні й негативні моменти використання цих технологій на уроках інформатики. Обґрунтовано доцільність використанням ігрових технологій під час організації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні інформатики.

Ключові слова комп’ютер; інформаційна культура; урок інформатики; ігрові технології навчання; початкова школа; творча особистість.
Список використаних джерел                                                               
 1. Беловика Я. Г. Сприйняття дитиною комп’ютера й комп’ютерних ігор / Я. Г. Беловика // Питання психології – 1993. – №3. – С. 14 – 21.
 2. Булгакова М. М. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках інформатики / М. М.  Булгакова // Зб. «Навчальні технології». – СПб.: НОВА – 2004. – 123 с.
 3. Дуванов А. А. Ази інформатики / А. А. Дуванов // Інформатика. – 2002. – № 5. – С. 8 – 11.
 4. Ємельянова В. В. Формування інформаційних компетенцій під час уроків інформатики [Електронний ресурс] / В. В. Ємельянова // Інформаційні технології освіти - Режим доступу: ito.edu/2010/Tomsk/IV/IV-0-7.html.
 5. Кивлюк О. П. Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах / О. П. Кивлюк // Комп'ютер у школі та сім'ї. –2000. – № 2. – С. 38 – 41.
 6. Кивлюк О. П. Особливості формування основних понять інформатики у молодших школярів / О. П. Кивлюк //Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ - Переяслав-Хмельницький, 22 – 25 травня 2006 року). – Київ : Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 138 – 140.
 7. Мірошніченко А. А. Пропедевтичний курс інформатики у початковій школі / А. А. Мірошніченко, О. В. Горячев // Комп’ютер у школі та сім'ї. – 2004. – № 4. – С. 35 – 36.
 8. Рівкінд Ф. М. Комп’ютерно-інтегровані уроки в початковій школі / Ф. М. Рівкінд // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – № 3. – С. 22 – 31.
 9. Смоляк В. М. Методика інформатики в початковій школі. Методичний посібник ч.1 / В. М. Смоляк – Запоріжжя – 2005. – 50 с.
References (Translated and Transliterated)
 1. Belovyka, Ya. H. (1993). Spryyniattia dytynoiu kompiutera i kompiuternykh ihor [Child’s Perception of computer and computer games]. Pytannia psykholohii – Psychology issues, 3, 14 – 21 [in Ukrainian].
 2. Bulhakova, M. M. (2004). Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti molodshykh shkoliariv na urokakh informatyky [Actualization of young learners’ teaching and learning activities in Computer Study lessons]. Saint Petersburg: NOVA [in Ukrainian].
 3. Duvanov, A. A. (2002). Azy informatyky [ABC Informatics]. Informatyka – Computer Studies, 5, 8 – 11 [in Ukrainian].
 4. Yemelianova, V. V. (2012). Formuvannia informatsiinykh kompetentsii pid chas urokiv informatyky [Forming information competence in Computer Study]. Informatsiyni tekhnolohii osvity – Information technologies in education. Retrieved from: ito.edu/2010/Tomsk/IV/IV-0-7.html [in Ukrainian].
 5. Kyvliuk, O. P. (2000). Deiaki psykholoho-pedahohichni pytannia vyvchennia informatyky v molodshykh klasakh [Some psychological and pedagogical issues of Computer Studies at primary school]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at school and home,
  2,
  38 – 41 [in Ukrainian].
 6. Kyvliuk, O. P. (2006). Osoblyvosti formuvannia osnovnykh poniat informatyky u molodshykh shkoliariv [Features of forming primary school children’s basic concepts of Computer Studies]. Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Modernyzatsiia osvity: poshuky, problemy, perspektyvy – International scientific and practical conference: Modernization of education: searches, problems and prospects. Kyiv - Pereiaslav-Khmelnytskyi [in Ukrainian].
 7. Miroshnichenko, A. A. (2004). Propedevtychnyi kurs informatyky u pochatkoviy shkoli [Propaedeutic course in Computer Studies at primary school]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at school and home, 4, 35-36 [in Ukrainian]
 8. Rivkind, F. M. (2000). Kompiuterno-intehrovani uroky v pochatkoviy shkoli [Computer-integrated lessons at primary school]. Kompiuter u shkoli ta simi – Computer at school and home. 3, 22-31 [in Ukrainian].
 9.  Smoliak, V. M. (2005). Metodyka informatyky v pochatkovii shkoli. [Methodology of Computer Studies at primary school.]. Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Сторінки 69-76

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/6.%20Salan%20s.%2069-76.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.