Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ШЛЯХІВ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

82.(09)

Автор статті 

Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко

Назва статті

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНОМАНІТНИХ ШЛЯХІВ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

Анотація

У статті досліджено проблему застосування різних шляхів аналізу художнього твору на уроках літературного читання в початковій школі. З’ясовано, що учні повинні набувати певного рівня літературної компетентності, що зокрема передбачає й оволодіння навичками шкільного літературознавчого аналізу. Однак, методична теорія, називаючи різні шляхи літературознавчого аналізу, практично не зосереджується на методиці їхнього застосування і проведення. У розвідці запропоновано такі шляхи аналізу: пообразний, проблемно-тематичний та цілісний, застосування яких здійснюється з урахуванням класу (пообразний, як простіший, – у 2-му класі, а цілісний – у 4-му) та жанру твору. Так, на основі пообразного аналізу розглянуто вірш П. Воронька «В лісі є зелена хата», проблемно-тематичного – казка А. Дімарова «Для чого людині серце», цілісного – поезія Л. Костенко «Осінній день». З урахуванням специфіки кожного шляху аналізу запропоновано різноманітні методичні прийоми та форми роботи: евристична бесіда, вибіркове читання, робота в парах, мозковий штурм, виготовлення ілюстрацій, написання твору-роздуму.

Зазначені рекомендації стануть у нагоді вчителям та студентам при підготовці до проведення уроків літературного читання, на яких вивчаються різноманітні твори за своїми змістово-виражальними та жанровими ознаками.

Ключові слова

літературна компетенція; шкільний літературознавчий аналіз; зміст і форма художнього твору; жанр; пообразний, проблемно-тематичний, цілісний шляхи аналізу; евристична бесіда; вибіркове читання; робота в парах; мозковий штурм; твір-роздум.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 144 с.
 2. Коваль Г. П. Методика читання: Навчальний посібник. / Г.П. Коваль, Л.І. Іванова, Т.Б. Суржук – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 280 с.
 3. Колесникова М. Урок читання, 4 клас / М. Колесникова. // Початкова школа. – 2012. - № 7. – С. 31-32.
 4. Літературне читання: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 – 4 класи [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://mon.gov.ua/without
 5. Мартиненко В. Врахування особливостей художніх текстів у процесі моделювання уроків літературного читання у 2-4 класах // В. Мартиненко. // Початкова школа. – 2015. - № 11. – С. 34-39.
 6. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. / Л.Ф. Мірошниченко – К.: Вища шк., 2007. – 415 с.
 7. Науменко В. О. Літературне читання : укр. мова для загальноосвіт. навч. закл. : підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2015. – 176 с.
 8. Петрик М. Урок літературного читання / М. Петрик. // Початкова школа. – 2015. - № 6. – С. 20-21.
 9. Савченко О. Я. Літературне читання. українська мова. 3 клас : підруч. для загальноосвіт навч. закл. / О.Я. Савченко – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 192 с.
 10. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. / А.Л. Ситченко – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.
 11. Сучасний урок у початковій школі як цілісна дидактична система [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання ttp://moiklass.at.ua/publ/statti_dlja_koleg/suchasnij_urok_u_pochatkovij_shkoli_jak_cilisna_didaktichna_sistema/5-1-0-7)
 12. Фенцик О. Методика аналізу ліричного твору на уроках літературного читання / О. Фенцик // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 19 – 23.
References (Translated and Transliterated)
 1. Analiz uroku: planuvannia, metodyka, tekhnolohiia provedennia, analiz [Lesson analysis: planning, methodology, technology of conducting, analysis]. Kharkiv: “Osnova’ [in Ukrainian].
 2. Koval,H. P., Ivanova L. I., & Surzhuk, T. B. (2009). Metodyka chytannia: Navchalnyi posibnyk [Reading methodology: a tutorial]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
 3. Kolesnikova M. (2012). Urok chytannia, 4 klas [Reading lesson, the 4th form]. Pochatkova shkola – Primary school, 7, 31 – 32 [in Ukrainian].
 4. Literaturne chytannia: Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 2 – 4 klasy [Literary reading: curriculum for comprehensive schools of the 2nd – 4th forms] (n.d.). gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua/without [in Ukrainian].
 5. Martynenko, (2015). Vrakhuvannia osoblyvostei khudozhnikh tekstiv u protsesi modeliuvannia urokiv literaturnoho chytannia u 2-4 klasakh [Considering fiction text features while literary reading lessons modelling in forms 2-4]. Pochatkova shkola – Primary school, 11, 34 – 39 [in Ukrainian].
 6. Miroshnychenko, L. F. (2007). Metodyka vykladannia svitovoi literatury v serednikh navchalnykh zakladakh: Pidruchnyk [Methodology of teaching world literature at comprehensive schools: a textbook]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 7. Naumenko,V. O. (2015). Literaturne chytannia: ukr. mova dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: pidruchnyk dlia 4-ho klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Literary reading: Ukrainian language for comprehensive schools: a textbook for the 4th form of comprehensive school]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
 8. Petryk, (2015). Urok literaturnoho chytannia [Literary reading lesson]. Pochatkova shkola – Primary school, 6, 20 – 21 [in Ukrainian].
 9. Savchenko, O. Y (2013). Literaturne chytannia. Ukrainska mova. 3 klas: pidruchnyk dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Literary Reading. Ukrainian language. The 3rd form: a textbook for comprehensive schools]. Kyiv: “Osvita” [in Ukrainian].
 10. Sytchenko, A. L. (2004). Navchalno-tekhnolohichna kontseptsiia literaturnoho analizu [Learning and technological conception of literary analysis]. Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
 11. Suchasnyi urok u pochatkovii shkoli yak tsilisna dydaktychna systema [A modern lesson at primary school as a holistic didactic system]. at.ua. Retrieved from ttp://moiklass.at.ua/publ/statti_dlja_koleg/suchasnij_urok_u_pochatkovij_shkoli_jak_cilisna_didaktichna_sistema/5-1-0-7) [in Ukrainian].
 12. Fentsyk, O. (2012). Metodyka analizu lirychnoho tvoru na urokakh literaturnoho chytannia [Methodology of literary text analysis at literary reading lessons]. Pochatkova shkola. – Primary school, 12, 19 –23 [in Ukrainian].
Сторінки 77-89

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/7.%20Syrotenko,Bondarenko%20s.77-89.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.