Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТА «ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.091.33:811.111

Автор статті 

Оксана Лосєва

Назва статті

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТА «ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ»

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан лінгвістичної ізоляції України в європейській спільноті. Наголошено на необхідності оволодіння пересічним українцем хоча б однією іноземною мовою. Зазначено розповсюдженість у сучасній українській мові англійської термінології, пов’язаної з економічними відносинами. Подано тлумачення різними науковцями понять іншомовної та соціальної компетентностей, ініціативності, підприємливості й інтеграції. Окреслено переваги інтегрованого навчання порівняно з традиційним. Презентовано авторський інтегрований курс з економіки та англійської мови «Economics for Beginners» для учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, детально описана його програма та методи роботи за робочим зошитом. Надано аналіз результатів апробації, серед позитивів яких – повноцінне занурення учнів до іншомовного середовища, збагачення лексичного запасу завдяки уведенню економічної термінології, можливість формування в молодшого школяра цілісної картини світу.

Ключові слова

учень початкової школи; інтегрований курс; іншомовна компетентність; англійська мова; курс «Початки економіки».  

Список використаних джерел                                                               
 1. Іноземні мови. Навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл (ОНОВЛЕНО) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
 2. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Проект Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. mon.gov.ua/ua/messages/¬39066-mon-proponue-na-gromadske-obgovorennya-proekt-kontseptsiyi-rozvitku-osviti-ukrayini-na-period-20152025-rokiv.
 4. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінет Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/462-2011-%D0%BF)й
 5. Аменд А. Ф. Экономическое образование и воспитание учащихся IV–X (V–XI) классов: Учебное пособие / Аменд А. Ф. – Челябинск: ЧГПИ, 1987. – 164 с.
 6. Варецька О. В. Програма курсу за вибором «Початки економіки» для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Варецька // Початкова школа. – 2015. – № 1. – С. 55–57. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 -Г-173 від 24.02.2014 р.
 7. Варецька О. В. Програма курсу за вибором «Початки економіки» для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів / О. В. Варецька // Початкова школа. – 2015. – № 2. – С. 48–51. Схвалено МОН України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, лист № 14.1/12 -Г-173 від 24.02.2014 р.
 8. Варецька О. В. Теоретичні і методичні засади розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Варецька Олена Володимирівна – К., 2015. – 630 с.
 9. Варецька О. В. Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Варецька Олена Володимирівна. – Київ, 2008. – 315 с.
 10. Варецька О. В. Застосування міжпредметних зв’язків програмового курсу початкової школи з економікою / О. В. Варецька // Початкова школа. – 2005. – № 10. – С. 17 – 20.
 11. Варецька О. В. Робочий зошит «Economics for Beginners» для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів (на основі курсу за вибором «Початки економіки»): Навчальний посібник / О. В. Варецька, О. Ю. Лосєва. – Мелітополь: Люкс, 2016. – 56 с.
 12. Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / З. С. Варналій. – Режим доступу : http://westudents.com.ua/knigi/164-osnovi-pdprimnitsko-dyalnost-varnaly-zs.html
 13. Вятутнев В. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах / Вятутнев М. Н. // Русский язык за рубежом. – 1977. – №6. – 38 с.
 14. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез . // Иностранные языки в школе. – 1985. – №2. – С. 17-24.
 15. Гриневич Л. Освіта повинна не лише реагувати на зміни у суспільстві, а завдавати напрям цих змін на наступні десятиріччя [Електронний ресурс] / Л. Гриневич. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/article/262150
 16. Економічна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slovopedia.org.ua/38/53407/382834.html
 17. Зарипова Р. Р. Моделирование обучения на иностранном языке в вузе на основе интегрированного предметно-языкового подхода [Електронний ресурс] / Р. Р. Заріпова. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/2079101/
 18. Каптерев П. Ф. Об общественно-нравственном воспитании детей / П. Ф. Каптерев // Энциклопедия семейного воспитания и обучения / ред. П. Ф. Каптерев. – Санкт-Петербург, 1908. – Вып. 5. – С. 89–121.
 19. Мазур Ю. Я. Аналіз складових професійної іншомовної компетентності майбутніх вчителів початкової школи [Електронний ресурс] / Ю.Я. Мазур. – Режим доступа : http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/811
 20. Максимова В. Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы: Учеб. пособ. по спецкурсу для студентов пед. ин-тов. / Максимова В. Н. – М.: Просвещение, 1987. – 160 с.
 21. Пометун О.І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: / Пометун О. І. – К. : А.С.К., 2003. – 192 с.
 22. Рудакова Т.М. Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця XX – початку XXI ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Т.М. Рудакова. – Луганськ, 2009. – 18 с.
 23. Тарарухина Н.Н. Взаимосвязь экономического и нравственного воспитания в социально-экономической подготовке школьников в современных условиях: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Н. Н. Тарарухина – Москва, 2000. – 21 с.
 24. Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой подготовки / И.А. Сасова, А.Ф. Аменд. – М.: Просвещение, 1988. – 192 с.
 25. Юдіна Н. О. Розвиток мотивації навчання молодших школярів у процесі вивчення інтегрованих курсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Ю. Я. Юдіна. – Київ, 2003. – 20 c
References (Translated and Transliterated)
 1. Inozemni movy. Navchalni prohramy dlia 1—4 klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv ta spetsializovanykh shkil (ONOVLENO) [Foreign languages. Training programs for grades 1-4 of secondary schools and special schools (UPDATED)] [Elektronnyi resurs]. – Retrivied from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html [in Ukrainian].
 2. Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Concept of New Ukrainian school] [Elektronnyi resurs]. – Retrivied from: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html [in Ukrainian].
 3. Proekt Kontseptsii rozvytku osvity na period 2015–2025 rokiv [Draft Concept of Education Development for the period 2015-2025 ] [Elektronnyi resurs]. – Retrivied from: http://www. mon.gov.ua/ua/messages/¬39066-mon-proponue-na-gromadske-obgovorennya-proekt-kontseptsiyi-rozvitku-osviti-ukrayini-na-period-20152025-rokiv [in Ukrainian].
 4. Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu pochatkovoi zahalnoi osvity. Postanova Kabinet Ministriv Ukrainy vid 20 kvitnia 2011 r. # 462 [On approval of the State standard of primary education. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April, 20, 2011 r. Number 462 ] [Elektronnyi resurs]. – Retrivied from: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/462-2011-%D0%BF)й [in Ukrainian].
 5. Amend, A. F. (1987) Jekonomicheskoe obrazovanie i vospitanie uchashhihsja IV–X (V–XI) klassov [Economic education and education of students of the IV-X (V-XI) classes]: – Cheljabinsk [in Russian].
 6. Varetska, O. V. (2015) Prohrama kursu za vyborom „Pochatky ekonomiky” dlia pochatkovoi shkoly zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The elective course "Starts of economy" for primary grades of secondary schools ] . – Kyiv [in Ukrainian].
 7. Varetska, O. V. (2015) Prohrama kursu za vyborom „Pochatky ekonomiky” dlia pochatkovoi shkoly zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [The elective course "Starts of economy" for primary grades of secondary schools
 8. Varetska, O. V. (2005) Teoretychni i metodychni zasady rozvytku socialjnoji kompetentnosti vchytelja pochatkovoji shkoly u systemi pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity [Theoretical and methodological foundations of social competence elementary school teacher in the system of postgraduate education ]: Doctor’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 9. Varetska, O. V. (2008) Pidghotovka uchyteliv pochatkovykh klasiv do ekonomichnogho vykhovannja shkoljariv u systemi pisljadyplomnoji pedaghoghichnoji osvity [Training of primary school teachers to economic education of pupils in the system of postgraduate education]: Candidate’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
 10. Varetska, O. V. (2005) Zastosuvannia mizhpredmetnykh zviazkiv prohramovoho kursu pochatkovoi shkoly z ekonomikoiu [Application of interdisciplinary connections of programmatic course of primary school with economics ] . – Kyiv [in Ukrainian].
 11. Varetska, O. V., Losieva, O. Yu. (2016) Robochyi zoshyt «Economics for Beginners» dlia uchniv 4 klasu zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv (na osnovi kursu za vyborom «Pochatky ekonomiky»): Navchalnyi posibnyk [Workbook «Economics for Beginners» for students of the 4 grade of secondary schools (based on elective course "Starts of economy"): Tutorial]. – Melitopol [in Ukrainian].
 12. Varnalij, Z. S. Osnovy pidpryjemnycjkoji dijaljnosti [Fundamentals of entrepreneurship] Retrivied from: http://westudents.com.ua/knigi/164-osnovi-pdprimnitsko-dyalnost-varnaly-zs.html [in Ukrainian].
 13. Vjatutnev, V. N. (1977) Kommunikativnaja napravlennost' obuchenija russkomu jazyku v zarubezhnyh shkolah [Communicative orientation of teaching Russian in foreign schools ] [in Russian]/
 14. Gez, N. I. (1987) Formirovanie kommunikativnoj kompetencii kak ob"ekt zarubezhnyh metodicheskih issledovanij [Formation of communicative competence as an object of foreign methodical research ] – Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
 15. Hrynevych, L. Osvita povynna ne lyshe reahuvaty na zminy u suspilstvi, a zavdavaty napriam tsykh zmin na nastupni desiatyrichchia [Education must not only respond to changes in society but cause the direction of these changes for the next decades ] [Elektronnyi resurs]. –: Retrivied from: http://www.golos.com.ua/article/262150 [in Ukrainian].
 16. 16. Ekonomichna entsyklopediia [economic encyclopedia] [Elektronnyi resurs]. –: Retrivied from: http://slovopedia.org.ua/38/53407/382834.html
 17. Zaripova, R. R. (2015) Modelirovanie obuchenija na inostrannom jazyke v vuze na osnove integrirovannogo predmetno-jazykovogo podhoda [Modeling of teaching in a foreign language in a university on the basis of an integrated subject-language approach] Extended abstract of Candidate’s thesis. – Retrivied from: http://www.twirpx.com/file/2079101/ [in Russian].
 18. Kapterev, P.  F. (1908) Ob obshhestvenno-nravstvennom vospitanii detej [ On the social and moral education of children]– Sankt-Peterburg [in Russian].
 19. Mazur, Ju. Ja. Analiz skladovykh profesijnoji inshomovnoji kompetentnosti majbutnikh vchyteliv pochatkovoji shkoly [Analysis of components of professional foreign language competence of future primary school teachers] Retrivied from: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/811 [in Ukrainian].
 20. Maksimova, V. N. (1987) Mezhpredmetnye svjazi v uchebno-vospitatel'nom processe sovremennoj shkoly [Intersubject communication in the educational process of the modern school:]. – Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
 21. Pometun, O. I. (2003) Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: Nauk.-metod. posibnyk. [The current lesson. Interactive learning technologies: scientific and methodological manual] – Kyiv [in Ukrainian].
 22. Rudakova, T. M. (2009) Funktsionuvannia sotsialno-ekonomichnoi leksyky anhlomovnoho pokhodzhennia v ukrainskykh zasobakh masovoi informatsii kintsia XX - pochatku XXI st. [The functioning of the socio-economic vocabulary of English origin in the Ukrainian media in late XX - early XXI century] Extended abstract of Candidate’s thesis. – Luhansk [in Ukrainian].
 23. Tararuhina, N.N. (2000) Vzaimosvjaz' jekonomicheskogo i nravstvennogo vospitanija v social'no-jekonomicheskoj podgotovke shkol'nikov v sovremennyh uslovijah [Interrelation of economic and moral education in social and economic preparation of schoolchildren in modern conditions]: Candidate’s thesis. – Moscow [in Russian].
 24. Sasova, I. A., Amend, A. F. (1988) Jekonomicheskoe vospitanie shkol'nikov v processe trudovoj podgotovki [Economic education of schoolchildren in the process of labor training] – Moscow [in Russian].
 25. Judina, N. O. (2003) Rozvytok motyvaciji navchannja molodshykh shkoljariv u procesi vyvchennja integhrovanykh kursiv [The development of learning motivation of primary school children in the process of integrated courses]: Extended abstract of Candidate’s thesis. – Kyiv [in Ukrainian].
Сторінки 90-103

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/8.%20Loseva%20s.90-103.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.