Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ВПЛИВ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 7 – 10 РОКІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

616-092.18:616.711-007.5-053.5:615.825

Автор статті 

Сергій Шаповалов

Назва статті

ВПЛИВ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ВІКОМ 7 – 10 РОКІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ

Анотація

У роботі представлено результати вивчення впливу комплексу реабілітаційних заходів на рівень адаптаційного напруження організму дітей віком 7 – 10 років із патологією зору. З’ясовано, що проведені реабілітаційні заходи позитивно впливають на адаптаційні реакції організму дітей. Установлено, що кількість дітей із патологією зору, що знаходяться в зоні реакції на тренування після проведення реабілітаційних заходів, знижується, а в зоні реакції спокійної активації адаптаційних процесів і в зоні підвищеної активації зростає. Одержані результати апробації розробленого комплексу реабілітаційних заходів для дітей віком 7 – 10 років із патологією зору дають підстави рекомендувати його до впровадження в практику реабілітаційних заходів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів I-III ступенів.

Ключові слова

діти 7 – 10 років; патологія зору; адаптаційне напруження; клітинна реактивність організму.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Баевский Р.М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева // Медицина. – 1997. – С. 240.
 2. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О. И. Белоусова, М. И. Федотова // Медицина. – 1983. – С. 240.
 3. Земсков А. М. Немедекаментозная иммунокоррекция / А. М. Земсков, В. М. Земсков, Ю. В. Сергеев, А. В. Караулов // Нац. академія микології – 2002. – С. 264.
 4. Каспрук Н. А. Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на негоспітальну пневмонію / Н. А Каспрук, Л. І. Сидорчук, А. Ю. Михалко, А. С. Сидорчук, Н. М. Довбуш, О. А. Іфтодій, Л. П. Петеліна, І. Й. Сидорчук // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Том 7, No 4. – С. 129 – 137.
 5. Кальф-Калиф Я.Я. О лейкоцитарном индексе интоксикации и его практическом значении / Я. Я. Кальф-Калиф // Врачебное дело. – 1941. – № 1. – С. 31-35.
 6. Сидорчук І. Й. Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт / І. Й. Сидорчук, С. А. Левицька та ін. // Буковинський медичний вісник. – 2015. – Том 13. No 1 (73). – С. 150 – 153.
References (Translated and Transliterated)
 1. Baevskiy, R. (1997). Otsenka adaptatsionnykh vozmozhnostey organizma i risk razvitiya zabolevaniy [Estimation of adaptable opportunities of an organism and risk of diseases]. Meditsyna –  Medicine [in Russian].
 2. Gorizontov, P., Belousova, A. S., & Fedotov, N. S. (1983). Stress i sistema krovi [Stress and the blood system]. Meditsyna – Medicine [in Russian].
 3. Zemskov, A. M., Zemskov, V. M., Sergeev, Yu. V., Karaulov, A. V. (2002). Nemedikamentoznaya immunoterapiya [Non-medicamentous immunotherapy]. Academy [in Russian].
 4. Kaspruk, N. A., Sydorchuk, L. I., Michalko, A. Yu., Sidorchuk, A. S., Dovbush, N. M., Iftodii, A., Petelina, L. P., & Sydorchuk, I. Y. (2012). Klitynna reaktyvnist, riven adaptatsiinoho napruzhennia, reaktyvna vidpovid neitrofiliv pereferiinoi krovi ta immunolohichna reaktyvnist orhanizmu khvorykh na nehospitalnu pnevmoniiu [Cellular reactivity, the level of adaptive tension, the reactive response of neutrophils in the peripheral blood and immunological reactivity of patients wiyh community-acquired pneumonia]. Zahalna patolohiia ta patolohichna fiziolohiia – General pathology and pathological physiology, 4, 129 – 137 [in Ukrainian].
 5. Kalf-kalif, Ya. Ya. (1941). O leikotsytarnom indekse intoksikatsii i ego prakticheskom znachenii [On leukocyte index of intoxication and its practical significance]. Vrachebnoe delo – Medical business, 1, 31 – 35 [in Russian].
 6. Sydorchuk, Y. (2015). Klitynna reaktyvnist ta riven adaptatsiinoho napruzhennia orhanizmu khvorykh na hostryi bronkhit [Cellular reactivity and the level of adaptive tension of organism of patients with acute bronchitis]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovinian medical Herald, 1 (73), 150 – 153 [in Ukrainian].
Сторінки 104-111

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/9.%20Shapovalov%20s.104-111.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.