Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.016:811.111:004 

Автор статті 

Олена Бескорса

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація

Статтю присвячено проблемі виявлення особливостей функціонування комп’ютерних технологій під час формування англомовної комунікативної компетентності молодших школярів. Актуальність цієї проблеми доведена зростаючою роллю англійської мови як засобу спілкування, а також реформуванням мовної освіти. Доведено, що впровадження інноваційних технологій, зокрема комп’ютерних технологій, інтенсифікує процес навчання іноземної мови і підвищує рівень володіння комунікативними вміннями та навичками. Розглянута нами класифікація комп’ютерних технологій – електронні комп’ютерні матеріали, мультимедійні навчальні матеріали, комп’ютерне тестування – можуть використовуватися на уроках англійської мови. У статті проаналізовано Інтернет ресурси, які є у вільному доступі і які відрізняються своєю різноманітністю, ефективністю та охоплюють значну кількість навчального матеріалу, що складає зміст комунікативної компетентності молодших школярів і корелюється з чинними підручниками з англійської мови для початкової школи. Отже, комп’ютерні технологій виконують такі навчальні функції: реалізують принцип слухозорового синтезу, що забезпечує полісенсорне введення та переробку інформації; дають можливість поповнення активного лексичного та граматичного мінімуму; пред’являють усне мовлення у всіх його формах водночас із відео зображенням; технічні засоби створюють сприятливі умови для повного контролю процесу формування комунікативних умінь та навичок.

Ключові слова

учні початкової школи; комп’ютерні технології; мультимедійні технології; електронні навчальні матеріали; комп’ютерне тестування.  

Список використаних джерел                                                               
  1. Жарких Ю. С. Комп’ютерні технології в освіті : навчальний посібник / Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 239 с., c. 14-15
  2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. Г. Захарова. – М. : «Академия», 2008. 192 с.
  3. Коломінова О. О. Сучасні технології навчання англійської мови у початковій школі / О. О. Коломінова, С. В. Рoман // Іноземні мови. – 2010. – №2. – с. 40 – 47.
  4. Кривоконь С. О. Використання комп’ютерного тестування як засобу підвищення ефективності закріплення нових знань на уроках в початковій школі / С. О. Кривоконь // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://konferenzia.ukrainianforum.net/t64-topic.
  5. Хижняк І. А. Програмні засоби електронної лінгвометодики в роботі вчителя початкової школи / І. А. Хижняк // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2015. – № 1. – С. 54 – 61.
References (Translated and Transliterated)
  1. Zharkykh,Yu. S., Lysochenko, S. V., Sus, B. B, & Tretiak, O.V. (2012). Komputerni tekhnolohii v osviti: navchalnyi posibnyk [Computer technology in education: a tutorial]. Kyiv: Publishing and printing center “Kyiv University” [in Ukrainian].
  2. Zakharova, I. H. (2008). Informatsionnyie tekhnolohii v obrazovanii: uchebnoie posobiie dlia vysshykh uchebnykh zavedenii [Information technology in education: a tutorial for the higher educational establishments]. Moscow: Akademiia [in Russian].
  3. Kolominova, O. O., & Roman, S. V. (2010). Suchasni tekhnolohii navchannia anhliiskoi movy v pochatkovii shkoli [Modern technologies of foreign language learning at primary school]. Inozemni movy – Foreign languages, 2, 40 – 47 [in Ukrainian].
  4. Kryvokon, S. O. (2016). Vykorystannia komputernoho testuvannia yak zasobu pidvyshchennia efektyvnosti zakriplennia novykh znan na urokakh v pochatkovii shkoli [Using computer-based testing as a means of improving the efficiency of the consolidation of new knowledge in class in elementary school]. Retrieved from http://konferenzia.ukrainianforum.net/t64-topic [in Ukrainian].
  5. Khyzhnyak, I. (2015). Programni zasoby elektronnoi linhvometodyky v roboti vchytelia pochatkovoi shkoly [Programming lingvomethodological tools in primary school teachers’ work]. Profesionalism pedahoha: teoretychni I metodychni aspekty – Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects, 1, 54 – 61 [in Ukrainian].
Сторінки 112-121

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/10.%20Beskorsa%20s.112-121.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.