Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [373.2.015.31:17.022.1]:316.77:ЗМІ

Автор статті 

Наталія Бондаренко, Аліна Аліпа

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація

У статті з’ясовано значення використання новітніх технологій за допомогою ЗМІ в процесі розвитку в дошкільників естетичного смаку, моральних норм і правил поведінки, творчості та поширення кругозору. Розкрито особливості засобів масової комунікації та охарактеризовано їх різновиди, як-от: телебачення, радіо, газети, журнали, Інтернет-ресурси. Особливої уваги надано проблемі створення відповідних умов для розвитку в старших дошкільників ціннісних орієнтацій засобами інформаційно-комунікативних технологій в освітньо-виховному процесі з урахуванням як їхніх переваг, так і можливого деструктивного впливу на здоров’я та гармонійний розвиток особистості дитини.

Ключові слова

деструктивний вплив; дошкільник; дошкільний заклад; інформаційно-комунікативні технології; масова комунікація; медіаосвіта; ціннісні орієнтації.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. – С. 124 – 129.
 2. Бех І. Д. Формування у дитини почуття цінності іншої людини / І. Д. Бех // Педагогіка толерантності. – 2001. – №2(16). – С. 16 – 21.
 3. Ерасов Б. С. Социальная культурология / Б. С. Ерасов // М. : Просвещение, 1997. – 591 с.
 4. Здравомыслов А. Г. Потребности, интересы, ценности // А. Г. Здравомыслов. – М. : – Политиздат. – 1986. – 224 с.
 5. Каган М. С. Мир общения: проблемы межсубьектных отношений // М. С. Каган. – М. : - Политиздат. – 1988. – 315 с
 6. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу [пер. с англ.]. – М. : Смысл, 1999. – 425 с.
 7. Мироненко В. В. Хрестоматия по психологии / В. В. Мироненко. – М. : Просвещение, 1997. – 165 с.
 8. Окса М. М. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя у процесі вивчення загально-педагогічних дисциплін / М. М.Окса // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – К.: Педпреса. – 2003. – Вип. №5. – 227 с.
 9. Орлова Т. В. Історія сучасного світу (xv-xx століття) / Т. В. Орлова – К. : Вікар, 2007. – 552 с.
 10. Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова // Вибрані педагогічні твори – К.: Освіта, 1996. – 316 с.
 11. Семчук С. І. Становлення особистості дитини в умовах сучасного інформаційного простору / С. І. Семчук // Наука і вища освіта. – Запоріжжя : КПУ, 2007. – С. 305 – 310.
 12. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа. 1988. – 87 с.
 13. Шпотій Т. Гуманістичний підхід до формування ціннісних орієнтацій особистості / Т Шпотій // Соціальний педагог. – 2008. – №24. – С. 17 – 2.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bekh, I.D. (1997). Dukhovni tsinnosti v rozvytku osbystosti [Spiritual values in a personality’s development]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 1, 124 – 129 [in Ukrainian].
 2. Bekh, I. D. (2001). Formuvannia u dytyny pochuttia tsinnosti inshoi liudyny [Forming child’s feeling of another personality’s values]. Pedahohika tolerantniosti – Tolerance pedagogy, 2(16), 16 – 21 [in Ukrainian].
 3. Erasov,B. S. (1997). Sotsialnaya kulturologiya [Social cultorology]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
 4. Zdravomyslov,A. G. (1986). Potrebnosti, interesy, tsennosti [Needs, interests, values]. Moscow: Poliizdat [in Russian].
 5. Kagan, M. S. (1988). Mir obshcheniya: problemy mezhsubektnykh otnosheniy [The world of communication: problems of interpersonal relationships]. Moscow: Politizdat [in Russian].
 6. Maslou, A. (1999). Novye rubezhy chelovecheskooy prirody [New frontiers of human nature]. Moscow: Smysl [in Russian].
 7. Mironenko, V. V. (1997). Khrestomatiya po psikholohii [Reader in Psychology]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
 8. Oksa, M. M. Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii maibunoho vchytelia u protsesi vyvchennia zahalno-pedahohichnykkh dystsyplin [Developing future teacher’s value orientations in the process of studying pedagogical disciplines]. Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity – Problems of modern pedagogical education, 5 [in Ukrainian].
 9. Orlova, T. V. (2007). Istoriia suchasnoho svitu (xv-xx stolittia) [History of the modern world (xv-xx centuries)]. Kyiv: Vikar [in Ukrainian].
 10. Rusova, S. (1996). Doshkilne vykhovannia [Preschool upbringing]. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].
 11. Semchuk,S. I. (2007). Stanovlennia osobystosti dytyny v umovakh suchasnoho informatsiinoho prostory [Developing the child’s personality in the modern information space]. Nauka i vyshcha osvita – science and higher education, 305 – 310 [in Ukrainian].
 12. Sukhomlynskyi, V. O. (1988). Sertse viddaiu ditiam [I give my heart to children]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
Сторінки 122-131

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/11.%20Bondarenko%20s.122-131.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.