Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (1917 – 1920 рр.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.5.014.543.3:364-787.26

Автор статті 

Оксана Бунчук

Назва статті

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ТОВАРИСТВА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (1917 – 1920 рр.)

Анотація

У статті на основі широкого архівного та документального матеріалів      досліджено історичний аспект становлення та розвитку Товариства шкільної освіти. Вивчено механізм формування складу Товариства та його Ради, охарактеризовано основні етапи діяльності Товариства шкільної освіти. Установлено, що за активної участі Товариства шкільної освіти закладено першу українську гімназію. Товариство взяло у свої руки українізацію школи в Україні, влаштувавши в 1917 р. перші курси українознавства для вчителів по всій Україні, розробило основні положення реформи шкільної освіти, дбало про термінологію, видання шкільних книжок. Аналіз архівних документів дав можливість зробити висновок, що діяльність Товариства будувалась відповідно до «Статуту Українського Товариства шкільної освіти». Досліджено, що Товариство шкільної освіти – позапартійна культурно-освітня інституція, яка не переслідувала жодних політичних завдань, а свою головну мету вбачала в проведенні українізації школи.

Ключові слова

Товариство шкільної освіти; культурно-освітня діяльність; громадська організація; члени Товариства шкільної освіти; реформування освіти; українська школа.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Вільна Українська Школа : Орган Всеукраїнської учительської спілки. – 1919 –1920 шк. р. – № 4-5.
 2. Дорошенко Д. Ілюстрована історія України 1917 – 1923 рр., Українська гетьманська держава 1918 р. / Дмитро Дорошенко. – Ужгород, 1930.– Т. ІІ. – 1930. – 417 с.
 3. Крилов І. Система освіти в Україні (1917 – 1930) / І. Крилов. – Мюнхен, 1956 – 96.
 4. Лікарчук І. Л. Стешенко Іван Матвійович // Міністри освіти України [Монографія] : В 2 т. – К., 2002. – Т. : (1917 – 1943 рр.). – 2002.
 5. Нариси історії українського шкільництва 1905-1933: навч. посібник/О. В. Сухомлинська та ін. [за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.
 6. Національна наукова бібліотека України ім. В. І. Вернадського Ф. 1. – Сп. № 35350 Матеріали діяльності клубу «Родина».
 7. Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часів революції 1917 – 1919рр. / С. Постернак. – Київ, 1920. – 128 с.
 8. Українська Центральна рада. Документи і матеріали : у двох томах. – К. : Наукова думка, 1996. – Т.1. – 1996. – 591 с., Т.2. – 1996. – 424 с.
 9. Державний архів м. Києва. – Ф. 346 Товариство шкільної освіти. – Оп. 1.– Спр. 1. Протоколи загальних зборів, комісій Товариства шкільної освіти, 25 арк.
 10. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м.Київ. – Ф. 4746. – Оп. 1. – Спр. 1. Пояснююча записка в справі видавництва Товариством шкільної освіти українських книжок, 4 арк.
 11. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, м.Київ. – Ф. 2581 Генеральний Секретар освіти Української Центральної Ради. – Оп. 1. – Спр. 14. Закони й постанови Центральної Ради з освіти та законопроекти, складені Секретарством освіти, 14 арк.
References (Translated and Transliterated)
 1. Vilna Ukrainska Shkola: Organ Vseukrainskoi uchytelskoi spilki [Free Ukrainian School On all-Ukrainian teachers Union]. № 4-5. [in Ukrainian].
 2. Doroshenko,D. (1930). Iliustrovana istoriia Ukraiini 1917-1923, Ukrainska hetmanska derzhava 1918 [Illustrated history of Ukraine 1917-1923., the Ukrainian Hetman state of 1918.]. Uzhhorod [in Ukrainian].
 3. Krilov, I. (1956). Systema osvity v Ukraini (1917 – 1930) [The education system in Ukraine (1917 – 1930)]. Muenhen [in German].
 4. Likarchuk, I. L. (2002). Steshenko Ivan Matviovych // Ministri osvity Ukrainy [Steshenko Ivan M. // Ministers of Education of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
 5. Suhomlinskа, O.V. (1996). Narysy istorii ukrainskoho shkilnytstva 1905-1933 [Essays on the history of Ukrainian school education 1905-1933]. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].
 6. Natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskogo, Materiali diyalnosti klubu «Rodina» [National Scientific library of Ukraine: Materials of the club “Family” activities]. [in Ukrainian].
 7. Posternak, S. (1920). Iz istorii osvitnoho ruhu na Ukraini za chasiv revoliutsii 1917 – 1919 [From the history of the educational movement in Ukraine during the revolution, 1917 – 1919]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Ukrayinska Tsentralna rada. Dokumenty i materialy: u dvokh tomakh. (1996) [The Ukrainian Central Rada. Documents and materials: in two volumes.] Kiyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 9. 9. Derzhavnyi arkhyv m. Kyiva [Kiev State archive]. [in Ukrainian].
 10. Tsentralnyi derzhavnyi arhiv vishchih organiv vlady ta upravlinnia Ukraini, m. Kiyiv [Central state archives of Supreme bodies of power and administration of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
 11. Tsentralniy derzhavnyi arkhiv vishchikh organiv vlady ta upravlinnia Ukrayiny, m. Kyiv [Central state archives of Supreme bodies of power and administration of Ukraine, Kyiv] [in Ukrainian].
Сторінки 132-140

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/12.%20Bunchuk%20s.132-140.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.