Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 
УДК

378.14: 372.857: 502/504

Автор статті 

Наталія Грицай

Назва статті

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Анотація

Актуальність дослідження зумовлено тим, що в умовах екологічної кризи вчитель біології має бути підготовлений до реалізації екологічної освіти в навчанні біології. Мета статті – розкрити зміст та особливості методичної підготовки майбутніх учителів біології до екологічної освіти школярів у вітчизняних та зарубіжних університетах. Методами дослідження є теоретичний аналіз літератури, анкетування викладачів університетів, аналіз навчальних планів і програм, порівняння, узагальнення та систематизація результатів дослідження. У статті з’ясовано сутність екологічної освіти, визначено її завдання та значення. Проаналізовано навчальні плани підготовки майбутніх учителів біології в Україні та за кордоном, розкрито зміст методичних дисциплін, які містять питання екологічної освіти. Встановлено необхідність упровадження в навчальні плани спеціальності 014 Середня освіта (біологія) дисциплін, спрямованих на екологічну освіту та виховання школярів.

Ключові слова

методична підготовка; екологічна освіта; екологізація; навчальний план; навчальні дисципліни; майбутні вчителі біології.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Грицай Н. Б. Навчальна програма «Основи натуралістичної роботи в школі та позашкільних закладах» [Електронний ресурс] / Н. Б. Грицай. – Режим доступу : http://grytsai.rv.ua/?p=592
 2. Грицай Н.Б. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх учителів біології: монографія / Н. Б. Грицай. – Рівне : О. Зень, 2016. – 440 с.
 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. Концепція екологічної освіти України (затверджена Рішенням Колегії МОН України № 13/6-19 від 20.12.2001) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-148b3b2021c2c
 5. Рибалко Л. Навчання природничих предметів на засадах еколого-еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах : теорія і практика : монографія / Ліна Рибалко. – Полтава : Мирон І. А., 2014. – 400 с.
 6. Рудишин С.Д. Екологізація змісту освіти в початковій школі на засадах сталого розвитку / С.Д. Рудишин // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 31. – С. 238–242.
 7. Сяська І. О. Формування екологічної свідомості старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. О. Сяська – Миколаїв, 2010. – 20 с.
 8. Трохимчук І. М. Система екологічного виховання учнів основної школи в сучасних умовах / І. М. Трохимчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 91–95.
 9. Чистякова Т. Н. Система методической подготовки студентов-биологов к экологическому образованию школьников: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Чистякова Татьяна Николаевна. – Санкт-Петербург, 2000. – 158 с.
 10. Dydaktyka biologii i ochrony środowiska / pod red. Wiesława Stawińskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 560s.
References (Translated and Transliterated)
 1. Hrytsai, N. B. Navchalʹna prohrama «Osnovy naturalistychnoi roboty v shkoli ta pozashkilnykh zakladakh» [The educational program «Fundamentals of naturalistic work in school and after-school activities»]. (n.d.). grytsai.rv.ua. Retrieved from: http://grytsai.rv.ua/?p=592 [in Ukrainian].
 2. Hrytsai, N. B. (2016). Teoriia i praktyka metodychnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv biolohii [Theory and practice of future Biology teachers’ methodological training]. Rivne: O. Zen [in Ukrainian].
 3. Kremen, V. H. (Eds.). (2008). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
 4. Kontseptsiya ekolohichnoi osvity Ukrayiny (zatverdzhena Rishenniam Kolehii MON Ukrainy № 13/6-19 vid 20.12.2001) [The concept of environmental education of Ukraine]. (n.d.). shkola.ostriv.in.ua. Retrieved from: http://shkola. ostriv.in.ua/publication/code-148b3b2021c2c [in Ukrainian].
 5. Rybalko, L. (2014). Navchannia pryrodnychykh predmetiv na zasadakh ekoloho-evoliutsiinoho pidkhodu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka [Studying subjects based on natural ecological and evolutionary approach in secondary schools: Theory and Practice]. Poltava: Myron I. A. [in Ukrainian].
 6. Rudyshyn, S. D. (2016) Ekolohizatsiia zmistu osvity v pochatkovii shkoli na zasadakh staloho rozvytku [Ecologization of education content of the primary school for the sustainable development]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Seriia: Pedahohichni nauky – Bulletin of Glukhiv National Pedagogical University named after Alexander Dovzhenko. Series: Pedagogical science, 31, 238–242. [in Ukrainian].
 7. Syaska, I. O. (2010). Formuvannia ekolohichnoi svidomosti starshoklasnykiv u navchalno-vykhovnomu protsesi zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Forming ecological consciousness of senior pupils in the educational and upbringing process of general educational establishments]. Extended abstract of candidate’s thesis. Mykolaiv: MNU Sukhomlynskyi [in Ukrainian].
 8. Trokhymchuk, I. M. (2014). Systema ekolohichnoho vykhovannia uchniv osnovnoi shkoly v suchasnykh umovakh [The system of environmental education of secondary school pupils in the current conditions]. Onovlennya zmistu, form ta metodiv navchannya i vykhovaniya v zakladakh osvity Updating the content, forms and methods of training and education in educational institutions, 8, 91–95. [in Ukrainian].
 9. Chistiakova, T. N. (2000). Sistema metodicheskoy podgotovki studentov-biologov k ekologicheskomu obrazovaniyu shkolnikov [The system of methodological training of students-biologists for ecological education of schoolchildren]. Candidate’s thesis. Saint Petersburg [in Russian].
 10. Stawinski, W. (Eds.). (2006). Dydaktyka biologii i ochrony środowiska [Didactics of biology and environmental protection]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN [in Polish]. 
Сторінки 141-150

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/13.%20Hrytsai%20s.141-150.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.