Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО РОБОТИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

374+378

Автор статті 

Ірина Трубавіна

Назва статті

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО РОБОТИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Анотація

Стаття розкриває зміст формування готовності викладачів сучасних університетів до роботи в післядипломній педагогічній освіті на основі таких наукових підходів, як синергетика та андрагогіка. Автор доводить необхідність у системі університетів окремо готувати викладачів до роботи з дорослими слухачами, які вже працюють у школі, що позитивно позначається на особливостях викладання. Такий підхід уперше визначені автором, що надає роботі практичного значення і може бути поширено на підготовку всіх викладачів ВПНЗ, чим і визначається соціальне значення статті. Оригінальність роботи визначається характеристикою конкретного змісту компонентів готовності до роботи в післядипломній педагогічній освіті.

Ключові слова

андрагогіка; післядипломна педагогічна освіта; синергетика; готовність викладачів; компоненти готовності.  

Список використаних джерел                                                               
 1. Архипова С. П. Основи андрагогіки: навчальний посібник / Архипова Світлана Петрівна. – Черкаси: ЧДУ-УжНУ. – 2002. – 92 с.
 2. Бідюк Н. М.Теорія і практика професійного навчання безробітних у США: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Н. М. Бідюк ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2010. – 44 с.
 3. Буренко В. М. Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. М. Буренко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2005. – 22 с.: табл.
 4. Василенко О. В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Василенко ; АПН України. Ін-т пед. освіти і освіти доросл. – К., 2008. – 20 с.
 5. Вершловський С. Г. Рабочая книга андрагога / РАО ИОВ; под ред. С. Г. Вершловского. – СПб.: Знание, 1998. – 198 с.
 6. Воробець І. В. Освіта дорослих у Галичині (1891 – 1939 рр.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І. В. Воробець ; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 19 с.
 7. Горук Н. М. Проблеми неформальної освіти жінок у США: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Горук ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2011. – 21 с.
 8. Григор’єва Т. Ю. Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у системі неперервної освіти Великої Британії: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Ю. Григор'єва ; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2010. – 20 с.
 9. Ібрагімов Т.Ш. Дидактичні основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. Ш. Ібрагімов; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2009. – 20 с.
 10. КоваленкоС.М. Тенденції розвитку освіти дорослих в Англії (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Коваленко ; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. – Житомир, 2005. – 20 с.
 11. Ковальова С.В. Розвиток творчої активності вчителів музики в системі підвищення кваліфікації: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С. В. Ковальова ; Ін-т пед. освіти і освіти доросл. АПН України. – К., 2007. – 22 с.
 12. ЛавріненкоО.А. Тенденції розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя: теорія і практика (середина ХVI –- кінець ХХ ст.): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / О. А. Лавріненко; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2009. – 36 с.
 13. Лук’янова Л.Б. Концепція освіти дорослих./ Лук’янова Л. Б. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – К.: ІПООД. – №3(1). – С. 8 – 16.
 14. Мальцев К. Ценный кадр: Как построить эффективную систему обучения в компании / К. Мальцев. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 112 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Arkhypova, S. P. (2002). Osnovy andrahohiky: navchalnyi posibnyk [Bases of androgogics]. Cherkasy: ChDU-UzhNU [in Ukrainian].
 2. Bidiuk, N. M. (2010). Teoriia i praktyka profesiinoho navchannia bezrobitnykh u SShA [Theory and practice of professional training of unemployed people in the USF]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 3. Burenko, M. (2005). Andrahohichnyi pidkhid do profesiinoi perepidhotovky vchytelia humanitarnoho profiliu [The androgogical approach to professional retraining a teacher of Humanities]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 4. Vasylenko, V. (2008). Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv zaochnoi formy navchannia vyshchykh navchalnykh zakladiv yurydychnoho profiliu [Organizing an independent work of students of correspondence courses of higher educational institutionsof Legal Profile]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Vershlovskyi, S.G. (1998). Rabochaya knyga andragoga [Andragogues working book]. G. Vershlovskyi (Ed.). Saint Petersburg: Znanie [in Russian].
 6. Vorobets, I. (2001). Osvita doroslykh u Halychyni (1891 – 1939 rr.) [Adults’ education in Halychyna (1891 – 1939)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
 7. Horuk, N. M. (2011). Problemy neformalnoi osvity zhinok u SShA [The problems of informal education of women in the US]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Drohobych [in Ukrainian].
 8. Hryhorieva, T. (2010). Pidhotovka vchyteliv-filolohiv do navchannia doroslykh u systemi neperervnoi osvity Velykoi Brytanii [Teacher-philologists’ training to adult education in the system of continuous education in the UK]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].
 9. Ibrahimov, Sh. (2009). Dydaktychni osnovy modulno-reitynhovoi systemy otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen studentiv zaochnoi formy navchannia [Teaching fundamentals of module-rating system of educational achievement evaluation of correspondence course students]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 10. Kovalenko, M. (2005). Tendentsii rozvytku osvity doroslykh v Anhlii (ostannia chvert XX – pochatok XXI st.)[ Trends in Adult Education in England (last quarter of XX - beginning of XXI century)]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].
 11. Kovalova, S. (2007). Rozvytok tvorchoi aktyvnosti vchyteliv muzyky v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii [Development of music teachers’ creative activity in-service training] Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 12. Lavrinenko, A. (2009). Tendentsii rozvytku idei pedahohichnoi maisternosti vchytelia: teoriia i praktyka (seredyna XVI – kinets XX st.) [Trends of developing teachers’ pedagogical skills: theory and practice (mid XVI – the end of the twentieth century)]. Extended abstract of Doctor ‘s thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 13. Lukianova, B. Kontseptsiia osvity  doroslykh [The concept of adult education]. (n.d.). Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy – Adult education: theory, experience, prospects, 3(1), 8 – 16 [in Ukrainian].
 14. Maltsev,K. (2015). Tsennyi kadr: Kak postroit effektyvnuyu sistemu obucheniya v kompanii [Valuable employee: How to build an effective training system in a company]. Moscow: Alpina Pablisher [in Russian].
Сторінки 151-159

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/14.%20Trubavina%20s.151-159.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.