Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:37.011.3-051:159.944

Автор статті 

Марина Бутиріна

Назва статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКАМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті визначено основні фактори впливу педагогічної діяльності на фізичний та психічний стан здоров’я педагога, до яких належать: фізіологічні перевантаження, нервово-психічні перевантаження та соціальні умови. Зазначено основні захворювання педагогів, що пов’язані з професійною діяльністю, такі як: дисоціативні моторні розлади, сповільнення обміну речовин, дефіцит кисню у тканинах, ларингіт, фарингіт, утрата зору, запалення сухожиль та м’язів кистей рук, психогенний прояв гострого стресу, психологічні прояви хронічного стресу, психосоматичні захворювання. Автором окреслено шляхи і способи запобігання професійним захворюванням педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Ключові слова

педагогічна діяльність; професійні захворювання; стрес; профілактика; професійне вигорання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Батурина О. Моббинг как причина конфликтов на рабочем месте [Електронний ресурс] / О. Батурина // Интститут проблем предпринимательства. – 18.05.2005. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ippnou.ru
 2. Бутиріна М. Шляхи попередження «професійного вигорання» педагогів./ М. Бутиріна, А. Новолаєв // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редакторупорядник В. Ільницький, А. Душний, В. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип.15. – 468 с. – С. 265 – 271.
 3. Закон України «Про освіту»: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2
 4. Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров’я педагога / Н.М. Калька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – № 1, – 2013 – С. 285-294
 5. Кириленко М. Моббинг [Електронний ресурс] / М. Кириленко // Зеркало недели: человек. – 21.05.2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zn.ua
 6. Майтак Т.М. Педагогічна діяльність як фактор формування професійної деформації особистості вчителя / Т.М. Майтак // Актуальні проблеми психології в закладах освіти: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – С. 177−181.
 7. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії ("Академвидав"): навчальний посібник /Г. М. Мешко − Видавництво «Альма-матер» – 2010 − 200с. − [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://academia-pc.com.ua/product/216
 8. Мешко Г. Педагогічна діяльність як детермінанта професійного здоров’я вчителя / Галина Мешко // Освіта регіону. Український науковий журнал. − 2012. − № 3. – С. 327−328 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/488 
 References (Translated and Transliterated)
 1. Baturina, O. (2005). Mobbyng kak prichina konfliktov na rabochem meste [Mobbing as a cause of conflicts at the working place]. Institut problem predprinimatelstva – Institute of entrepreneurship problems. Retrieved from http://www.ippnou.ru [in Russian].
 2. Butyrina, M., & Novolaiev, A. (2016). Shliakhy poperedzhennia «profesiinoho vyhorannia» pedahohiv [The ways of preventing pedagogues’ professinal burnout]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka – Relevant issues of humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of Drohobych state pedagogical university named after Ivan Franko, 15, 265 – 271 [in Ukrinian].
 3. Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Ukrainian law „On education“] (n.d.) rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page2 [in Ukrainian].
 4. Kalka, N. M. (2013). Psykholohichni osoblyvosti vplyvu chynnykiv profesiinoho seredovyshcha na zdorovia pedahoha [Psychological features of influence of professional environmental factors on teachers’ health]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 285 – 294 [in Ukrainian].
 5. Kyrylenko, M. (2009). Mobbynh [Mobbing]. Retrieved from http://www.zn.ua [in Russian].
 6. Maitak, T. M. (2012). Pedahohichna diialnist yak faktor formuvannia profesiinoi deformatsii osobystosti vchytelia [Pedagogical activity as a factor of forming professional deformation of teacher’s personality]. Aktualni problemy psykholohii v zakladakh osvity – Relevant problems of psychology at educational establishments. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim [in Ukrainian].
 7. Meshko, H. (2010). Vstup do pedahohichnoi profesii [Introduction into pedagogical professions]. Retrieved from http://academia-pc.com.ua/product/216 [in Ukrainian].
 8. Meshko, H. (2012). Pedahohichna diialnist yak determinanta profesiinoho zdorovia vchytelia [Pedagogical activity as a determinant of a teacher’s professional health]. Osvita rehionu. Ukrainskyi naukovyi zhurnal – Education of Region. Ukrainian scientific journal, 3, 327 − 328 Retrieved from http://social-science.com.ua/article/488 [in Ukrainian].
Сторінки 160-168

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/15.%20Butyrina%20s.160-168.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.