Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РАЦІОНАЛЬНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг користувача: 4 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:37.016:003-028.31

Автор статті 

Наталія Рудічєва

Назва статті

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РАЦІОНАЛЬНОГО ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація

У статті з’ясовано, що основним завданням сучасного педагогічного ВНЗ є професійна підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Провідними завданнями вищої освіти визначено формування вмінь і навичок, а в більш широкому розумінні – компетентностей.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрито підходи до визначення поняття «читання», висвітлено механізм читання. Відповідно до рівня сформованості навички читання виділено типи читання. Детально представлено складові навички читання: смислову та технічну.

У статті взято за основу визначення О. Андрєєва та Л. Хромова «раціональне читання», що трактується як суцільне читання тексту, що забезпечує повне та якісне засвоєння прочитаного і виконується нетрадиційними методами.  Критерієм для оцінки рівня сформованості навички читання є продуктивність читання – інтегрований показник, що враховує як кількісно-якісну оцінку, так і об’єм засвоєного матеріалу за одиницю часу. Вивчено і представлено стан сформованості навичок раціонального читання в майбутніх учителів початкової школи. Аналіз отриманих результатів свідчить про низькі показники продуктивності в групі студентів. Доведено, що під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу доцільно ознайомлювати майбутніх учителів з навичками раціонального читання, що сприятиме формуванню навички раціональної роботи з книгами та іншими джерелами інформації, розвитку гнучкого творчого мислення, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, самоконтролю та самооцінки.

Ключові слова

читання; раціональне читання; учитель початкових класів.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев О. А. Учитесь быстро читать : Кн. для учащихся ст. классов / О. А. Андреев, Л. Н. Хромов. – М. : Просвещение, 1991.  – 160 с.
 2. Безруких М. М., Движения глаз в процессе чтения как показатель сформированности навыка. / М. М. Безруких, В. В. Иванов // Новые исследования. – 2008. – №16-1. – С. 84 – 102.
 3. Борецька Г. Е. Методика формування іншомовної компетентності у читанні / Г. Е. Борецька // Іноземні мови. – 2012. – №3. – С.18 – 27.
 4. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения / Л. С. Выготский. – М.; Л. : Учпедгиз, 1935. – 134 с.
 5. Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей / М. Доналдсон / Под ред. В.И. Лубовского. – М. : Педагогика, 1985.  – 192 с.
 6. Дорошенко С. І. Методика викладання української мови / С. І. Дорошенко, М. С. Вашуленко, В. Я. Мельничайко та ін.. – К. : Вища школа, 1989 .  – 423 с.
 7. Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З. И. Клычникова. – М. : Просвещение, 1983.  – 207 с.
 8. Літературне читання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів для 2 – 4 класів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf
 9. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов. / О. Ю. Богданова, В. Г.Маранцман, В. Ф. Чертов, Н. П. Терентьева и др.  – В 2 ч. Ч. 1.–М. : Просвещение, ВЛАДОС, 1994. – 288 с.
 10. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. – М. : Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.
 11. Педагогическое речеведение : Словарь-справочник / Под ред. Т. А. Ладыженской, А. К. Михальской; сост. А. А. Князьков. – М. : Флинта, Наука, 1998.  – 312 с.
 12. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : gov.ua/img/zstored/files/НаказМОНвід21_08_2013_1222.doc
 13. Психологічний словник / за редакцією В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. – 215 с.
 14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2т. Т. 1. / С. Л. Рубинштейн – М. : Педагогика, 1989. – 488с.
 15. Теоретичні та інструктивно-методичні матеріали для учасників науково-педагогічного проекту «Інтелект України» / За заг. ред. І.В. Гавриш, С. В. Кириленко.  – Харків : Стиль-Іздат, 2011.  – 112 с.
 16. Хамидова В. Р. Как улучшить память и освоить технику скорочтения / В. Р. Хамидова. – М. : АСТ, 2009. – 317 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, O. A., & Hromov L. N. (1991). Uchites bystro chitat [Learn to read quickly]. Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
 2. Bezrukikh, M., & Ivanov, V. V. (2008). Dvizheniya glaz v protsesse chteniya kak pokazatel sformirovannosti navyka [ Movement of the eyes in the reading process as an indicator of the skill formation]. Novye issledovaniya – New research, 16-1, 84–102 [in Russian].
 3. Boretska, H. (2012). Metodyka formuvannia іnshomovnoi kompetentnostі u chytannі [Methodology of forming foreign language competence in reading]. Іnozemnі movy – Foreign languages, 3, 18-27 [in Ukrainian].
 4. Vygotskiy, S. (1935). Umstvennoe razvitie detey v protsesse obucheniya [Mental development of children in the learning process]. Moscow: Uchpedgiz [in Russian].
 5. Donaldson, M. (1985). Myslitelnaya deyatelnost detey [Children’s thinking activity]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
 6. Doroshenko, S. І., Vashulenko M. S., & Melnichaiko, V. Y (1989). Metodika vykladannia ukrainskoi movy [Methodology of teaching Ukrainian]. Kyiv: Vishcha shkola [in Ukrainian].
 7. Klychnikova, Z. (1983). Psikhologicheskie osobennosti obucheniya chteniyu na inostrannom yazyke [Psychological features of teaching reading in a foreign language]. Moscow: Prosveshhenie [in Russian].
 8. Lіteraturne chitannia. Prohrama dlia zahalnoosvіtnіkh navchalnykh zakladіv dlia 2-4 klasіv [Literary reading. Curriculum for comprehensive educational institutions for 2nd – 4th forms]. (n.d.). gov.ua. Retrieved from: http://www.mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/02_lit_chit.pdf
 9. Bogdanova, O. Ju., Marantsman, V. G., Chertov, V. F., & Terenteva, N. P. (1994).Metodika prepodavaniya literatury: Uchebnik dlja ped. vuzov. [Methodology of teaching literature]. Moscow: Prosveshhenie, VLADOS [in Russian].
 10. Novikov, A .M. (2013). Pedagogika: slovar sistemy osnovnykh ponyatiy [Pedagogy: the dictionary of the system of basic concepts]. Moscow: Izdatelskiy tsentr IET [in Russian].
 11. Ladyzhenskaya, T. A., & Mikhalskaya, A. K. (1998). (Eds.). Pedagogicheskoe rechevedenie: Slovar-spravochnik [Pedagogical Speech: Dictionary-Directory]. Moscow: Flinta, Nauka [in Russian].
 12. Pro zatverdzhennya orіientovnykh vymoh otsіnyuvannya navchalnykh dosiahnen uchnіv іz bazovykh dystsyplіn u systemі zahalnoi serednoi osvіty [On approval requirements tentative assessment of students’ achievements in the basic subjects in thesystemofcomprehensive secondary education]. (n.d.).gov.ua Retrieved from: mon.gov.ua/img/zstored/files/NakazMONvіd21_08_2013_1222.doc [in Ukrainian].
 13. Psyhologіchnyi slovnik [Psychological Dictionary]. (1982). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 14. Rubinshteyn, S. L. (1989). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
 15. Gavrish, І. V., & Kirilenko, S. V. (2011). (Eds.). Teoretichnі ta іnstruktivno-metodichnі materіali dlja uchasnikіv naukovo-pedahohіchnoho proektu «Іntelekt Ukraini» [Theoretical and instructional and teaching materials for participants of scientific and pedagogical project «Intelligence Ukraine»]. Kharkov: Stil-Іzdat [in Ukrainian].
 16. Hamidova, V. R. (2009). Kak uluchshyt pamyat i osvoit tekhniku skorochteniya [How to improve memory and master the technique of speed reading]. Moscow : AST [in Russian].
Сторінки 169-180

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/16.%20Rudicheva%20s.169-180.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.