Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:373.3.011.3 – 051

Автор статті 

Зоя Шевців

Назва статті

ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті здійснено аналіз сутності поняття «проектування». Обґрунтовано методологічні підходи проблеми проектування педагогічної системи формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи: системний, аксіологічний, діяльнісний, особистісно орієнтований, акмеологічний, контекстний, компетентнісний. Зроблено акцент на вихідні положення – принципи освіти і навчання.

Визначено компоненти соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи: когнітивний, діяльнісний, особистісно фаховий. Виділено відповідні види навчальних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів, навчальні дисципліни.

Отримано висновки про необхідність проектування педагогічної діяльності з формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи та визначено перспективи подальших досліджень у межах окресленого напряму.

Ключові слова

формування; соціально-педагогічна компетентність; майбутній учитель початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи; методологічні підходи; принципи навчання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика : учеб. пособ. [для инженерно-пед. институтов и индустриально-пед. техникумов] / В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 342 с.
 2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора : учеб. пособ. / Н. В. Борисова. – М. : ИЦПКПС, 2000. – 146 с.
 3. Брюханова Н. О. Теорія і методика проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Наталія Олександрівна Брюханова; Луганський нац. пед. ун–т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ: [б. в.], 2011.
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ-Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2002. – 1140 с.
 5. ГончаренкоС. У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За заг. ред. Зязюна І. А. – К., 2000. – С. 81 – 107.
 6. Коберник О. М. Проектування навчально-виховного процесу в школі / О. М. Коберник. – К. : Хрещатик, 1995. – 153 с.
 7. Муравьёва Г. Е. Вопросы теории проектирования образовательных процессов / Г. Е. Муравьева // Педагогическое образование и наука. – 2002. – № 4. – С. 14 – 21.
 8. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 335 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bezrukova, V. S. (1996). Proektivnaya pedagogika: uchebnoe posobie [dlya inzhenerno-ped. institutov i industrialno-ped. tekhnikumov] [Pedagogics. Project pedagogics: a tutorial [for engineering and pedagogical institutes and industrial and pedagogical colleges]. – Ekaterinburg: Delovaja kniga [in Russian].
 2. Borisova, N. V. (2000) Obrazovatelnye tekhnologii kak obiekt pedagogicheskogo vybora: ucheb. posob. [Educational technology as an object of pedagogical choice: a tutorial]. Moscow: ICPKPS [in Russian].
 3. Briukhanova, N. O. (2011). Teoriia i metodyka proiektuvannia systemy pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Theory and methodology of designing the system of training future engineers- pedagogues]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Luhansk: Luhanskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 4. Busel, V. T. (2002). (Eds.). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Big explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv-Irpin: VTF “Perun” [in Ukrainian].
 5. Honcharenko, S. U. (2000). Zmist zahanoi osvity i yii humanitaryzatsiia [The content of comprehensive education and its humanization]. Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy – Continuing professional education: problems, searches, prospects. A. Ziaziun (Eds.). Kyiv [in Ukrainian].
 6. Kobernyk, O. M. (1995). Proektuvannia navchalno-vykhovnoho protsesu v shkoli [Designing educational process in school]. Kyiv: Khreshchatyk [in Ukrainian].
 7. Muravyova, G. E. (2002). Voprosy teorii proektirovaniya obrazovatelnykh protsessov [Issues of theory of designing educational processes]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka – Pedagogical education and science, 4, 14-21. [in Russian].
 8. Strelnikov, V. Yu. (2006). Proektuvannia profesiino-oriientovanoi dydaktychnoi systemy pidhotovky bakalavriv ekonomiky [Designing professional-oriented didactic system of training Bachelors of Economics]. Poltava: RVTs PUSKU [in Ukrainian].
Сторінки 181-191

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/17.%20Shevtsiv%20s.%20181-191.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.