Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.134:8(07)

Автор статті 

Вікторія Щербатюк

Назва статті

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ

Анотація

У статті подано методику використання низки творчих завдань для роботи зі студентами філологічних факультетів у процесі вивчення ліричного твору. Завдання спрямовані на проектування креативних якостей майбутнього вчителя-словесника: фантазію, натхнення, ініціативу, нестандартність, непересічність, наявність власної думки. На сьогодні навчальний процес сприймається студентами як щось застигле, яке обов’язково необхідно вивчити і здати. Вони не будуть мислити критично, допоки викладач не створить творчу атмосферу, що сприятиме активному залученню студентів до процесу навчання. А для цього треба дозволити їм вільно розмірковувати, робити припущення, фантазувати. Запропоновані завдання можуть бути використані у вищій школі підчас викладання курсів «Вступ до літературознавства», «Історія української (зарубіжної) літератури», а також на факультативних заняттях із теорії літератури.

Ключові слова

креативність; аналіз твору; асоціативний аналіз; творчі завдання; інтерактивні методи та прийоми.

Список використаних джерел                                                               
  1. Гонташ Г. Є. Формування творчої особистості / Г. Є. Гонташ // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. ‒ № 5. ‒ С. 13‒16.
  2. Куц Є. Л. Формування творчої особистості засобом художньої літератури / Є. Л. Куц // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2000. ‒ № 2. ‒ С. 5‒7.
  3. Немиринский О.В. Личностный рост в терапевтической группе / О. В.Немировский. – М. : Смысл. 1999. ‒ 176 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Hontash,H. Ye. (2003).  Formuvannia tvorchoi osobystosti [Forming a creative individual]. Vsesvitnia literatura ta kultura v navchalnykh zakladakh Ukrainy – World literature and culture at educaional establishments in Ukraine, 5, 13 – 16 [in Ukrainian].
  2. Kuts, Ye. L. (2000). Formuvannia tvorchoi osobystosti zasobom khudozhnoi literatury [Forming a creative individual by means of fiction]. Vsesvitnia literatura v serednikh navchalnykh zakladakh – World literature at secomdary educational establishments, 2, 5 – 7 [in Ukrainian].
  3. Nemirinskiy, O. V. (1999). Lichnostnyy rost v terapevticheskoy gruppe [Individual development in the therapeutic group]. Moscow: Smysl [in Russian].
Сторінки 192-201

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/18.%20Shcherbatiuk%20s.%20192-201.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.