Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.047:796.071.4:371.134

Автор статті 

Анна Багорка

Назва статті

НАСТУПНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – УНІВЕРСИТЕТ»

Анотація

У статті проаналізовано наступність у вивченні фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі «коледж – університет». З’ясовано, що формування змісту освіти в системі «коледж – університет», а саме: поєднання та узгодження освітніх стандартів на різних щаблях професійної підготовки є однією з актуальних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту.

Чинні стандарти вищої професійної освіти для підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра між собою недостатньо узгоджені та не надають усієї повноти можливостей для повноцінної інтеграції. Недостатньо гнучкі стандарти професійної освіти не дозволяють реалізувати високоефективну й економічну систему підготовки професійних фахівців. Розробка спеціальних механізмів поєднання наявних освітніх стандартів сприятиме повноціній  інтеграції рівнів професійної підготовки майбутніх фахівців.

Проблема наступності у вивченні фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту залишається актуальною та перспективною для досліджень через інтенсивну модернізацію української системи освіти, упровадження нових форм і організації навчального процесу, створення та успішне функціонування навчальних комплексів «коледж – університет».

Ключові слова

професійна підготовка; система «коледж – університет»; фахові дисципліни; майбутні фахівці фізичної культури і спорту.

Список використаних джерел                                                               
 1. Богініч О. Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної освіти. –Педагогічне видання / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Архів номерів / Випуск No1 [2008]. – Назва з екрану – Режим доступу: http://intellect_invest.org.ua/ pedagog_editions_e_magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/
 2. Кобзев М. Психолого-педагогические основы внеаудиторной работы в педагогическом вузе / М. Кобзев, В. Страхов // Профессиональная направленность внеаудиторной работы в педагогическом вузе. – Саратов: Изд-во СГПИ, 1985. – 138 с.
 3. Коваленко Ю.О. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах. [Текст] : Дис... канд. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ю. О. Коваленко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2008. – 313 с.
 4. Конох А. П. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Анатолій Петрович Конох. – К., 2007. – 494 с.
 5. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 55 – 61.
 6. Хмель Н. Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса / Н. Д.Хмель. – Алматы: КазНПУ им. Абая, 2008. – 176 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bohіnіch, O. (2008). Shliakhy vdoskonalennia systemy pіdhotovky fakhіvtsіv doshkіlnoї osvіty [Ways of improving the system of training specialists in preschool education]. Pedahohіchna nauka: іstorіya, teorіya, praktyka, tendentsіi rozvytku – Pedagogical science: history, theory, practice and trends of development. Retrieved from: http://intellect_invest.org.ua/ pedagog_editions_e_magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2008_st_9/ [in Ukrainian].
 2. Kobzev, M., & Strakhov, V. (1985). Psikhologo-pedagogicheskie osnovy vneauditornoy raboty v pedagogicheskom vuze [Psychological and pedagogical basis of extracurricular work at pedagogical university]. Professionalnaya napravlennost vneauditornoy raboty v pedagogicheskom vuze – Professional direction of extracurricular work at pedagogical university. Saratov: Izd-vo SGPI [in Russian].
 3. Kovalenko, Yu. O. (2008). Profesіina pіdhotovka maibutnіkh fakhіvtsіv fіzychnoho vikhovannia dіtey doshkіlnoho vіku u vishchikh navchalnykh zakladakh [Professional training future specialists in preschool children’s physical education at universities]. Candidates thesis. Zaporіzhzhia : Klasychnyi pryvatnyi un-t [in Ukrainian].
 4. Konokh, A.P. (2007). Teoretychnі ta metodychnі zasady profesіinoi pіdhotovky maibutnіkh fakhіvtsіv іz sportyvno-ozdorovchoho turyzmu u vyshchikh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological fundumentals of professional training future specialists in sport and health tourism]. Doctors thesis. Kyiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Kuzmina,N.V. (1990). Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya [Professionalism of personality of a teacher and a master of industrial learning]. Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
 6. Khmel,N.D. (2008). Teoriya i tekhnologiya realizatsii tselostnogo pedagogicheskogo protsessa [Theory and technology of integral pedagogical process realization]. Almaty: KazNPU im. Abaya [in Russian].
Сторінки 202-212

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/19.%20Bahorka%20s.%20202-212.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.