Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:78:004

Автор статті 

Людмила Гаврілова, Василь Федоришин

Назва статті

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТЕОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Анотація

Стаття висвітлює теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій. Автори вказують, що впровадження музично-комп’ютерних технологій у теорію і практику мистецької освіти відбувається в кількох напрямах: використання комп’ютера як нового музичного інструмента в діяльності композиторів, звукорежисерів, аранжувальників; використання комп’ютера для вивчення якостей музичного звуку, аналізу тембрів та музичної композиції творів, спектрального аналізу акустичних характеристик співацького голосу; вивчення завдяки цифровим технологіям давніх музичних рукописів; розроблення апаратного і програмного забезпечення для музичної освіти. Окремий напрям досліджень складають педагогічні аспекти використання комп’ютера в музичній освіті (застосування спеціальних музично-комп’ютерних програм для запису й редагування нот; використання засобів мультимедіа для підсилення наочності в навчанні; розроблення електронних навчальних ресурсів тощо).

Ключові слова

професійна компетентність; музично-комп’ютерні технології; майбутні вчителі музики; засоби мультимедіа.

Список використаних джерел                                                               
 1. Белоусова Н.В. Информационные технологии в процессе специальной подготовки педагога-музыканта : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания / Н. В. Белоусова, Московский городской педагогический университет. – М., 2012. – 26 с.
 2. Бондаренко А. В. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів музики з використанням мультимедійних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / А. В. Бондаренко; НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2013. – 256 с.
 3. Варнавська Л.І. Формування готовності студентів до використання комп’ютерних технологій на уроках музики / Л. І. Варнавська // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2013. – Вип. 38. – С. 11 – 15.
 4. Гаврілова Л. Г. Оновлення методів музичного виховання у професійній підготовці майбутніх учителів музики в контексті інформатизації сучасної мистецької освіти [Електронний ресурс] / Л. Гаврілова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти : збірник наукових праць. Вип. 4. – Режим доступу: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-4-2016/309-onovlennya-metodiv-muzichnogo-vikhovannya-v-profesijnij-pidgotovtsi-majbutnikh-uchiteliv-muziki-v-konteksti-informatizatsiji-suchasnoji-mistetskoji-osviti.
 5. Дворник Ю. Ф. Формування творчих якостей майбутнього вчителя музики засобами комп’ютерних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання / Юрій Феодосійович Дворник. – Ніжин, 2013. – 260 с.
 6. Заря Л. О. Методика формування у молодших школярів інтересу до музики з використанням мультимедійних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Лариса Олександрівна Заря. – К., 2013. – 217 с.
 7. Луценко В. В. Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.04 / Віктор Васильович Луценко. – Житомир, 2009. – 252 с.
 8. Новікова Н.В. Формування пізнавального інтересу підлітків на уроках музики засобами мультимедійних технологій : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Надія Валентинівна Новікова. – К., 2011. – 267 с.
 9. Олійник Ю. І.  Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. І. Олійник. – К. : ДВНЗ “Ун-т менеджменту освіти” НАПН України, 2010. – 21с.
 10. Паршина Л. Г. Педагогические условия формирования компетенций студентов педвуза в процессе освоения мультимедиа : автореф. дисс… канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.Г. Паршина. – Саранск, 2008. – 22 с.
 11. Рейзекінд Т. Й. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах : автореф. дис ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Т. Й. Рейзенкінд . – К. 2008. – 36 с.
 12. Рибніков О. М. Формування готовності майбутнього вчителя музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Рибніков. – К., 2013. – 20 с.
 13. Целих О. С. Проблема підготовки майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу до застосування навчальних програмних засобів [Електронний ресурс] / О. С. Целих // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №1 (15). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/66#.Vbi6vPntmko. – Назва з екрану.
 14. Чайковська О. Мультимедійні технології як чинник формування інноваційного навчального середовища на уроках музики / О. Чайковська, Г. Александрова // Рідна школа. – 2013. – № 3. – С. 66 – 69.
 15. Чураков Д. Г. Развитие креативности у студентов музыкальных специальностей вуза с помощью музыкально-компьютерных технологий / Д. Г. Чураков // Вектор науки ТГУ. – № 1 (8). – 2012. – С. 321 – 324.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Belousova, N. V. (2012). Informatsionnye tehnologii v processe specialnoy podgotovki pedagoga-muzykanta [Information technology in the process of special training a teacher-musician]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow: MGPU [in Russian].
 2. Bondarenko, A. V. (2013). Formuvannia piznavalnoi samocostiinosti maibutnikh uchyteliv muzyky z vykorystanniam multymediinykh tekhnolohii [Forming future music teachers’ cognitive independence by using multimedia technologies]. Candidate’s thesis. Kyiv: NPU imeni M.P. Dragomanov [in Ukrainian].
 3. Varnavska, L. I. (2013). Formuvannia hotovnosti studentiv do vykorystannia kompiuternykh tekhnolohii na urokakh muzyky [Forming students’ readiness to use computer technology in music lessons]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly – Pedagogy of high and secondary schools, 38, 11 – 15 [in Ukrainian].
 4. Gavrilova L. G. (2016). Onovlennia metodiv muzychnoho vykhovannia v profesiinii pidhotovzs maibutnikh uchyteliv musyky v conteksti informatyzatsii suchasnoi mystetskoi osvity [Updating methods of musical education in future music teachers’ professional training in the context of modern art education informatization]. Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty – Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects [in ukrainian]. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/arkhiv-vipuskiv/za-2016-rik/vipusk-4-2016/309-onovlennya-metodiv-muzichnogo-vikhovannya-v-profesijnij-pidgotovtsi-majbutnikh-uchiteliv-muziki-v-konteksti-informatizatsiji-suchasnoji-mistetskoji-osviti [in Ukrainian].
 5. Dvornyk, Yu. F. (2013). Formuvannia tvorchykh yakostei maibutnoho vchytelia muzyky zasobamy kompiuternykh tekhnolohii [Forming the creative qualities of the future teacher of music by means of computer technology]. Candidate’s thesis. Nizhyn: NPU [in Ukrainian].
 6. Zaria, L. O. (2013). Metodyka formuvannia u molodshykh shkoliariv interesu do muzyky z vykorystanniam multymediinykh tekhnolohii [The methodology of forming the young earners’ interest in music using multimedia technologies]. Candidate’s thesis. Kyiv: Dragomanov NPU [in Ukrainian].
 7. Lutsenko, V. V. (2009). Formuvannia tvorchoi aktyvnosti maibutnikh uchyteliv muzyky zasobamy komputernykh tekhnolohii [Forming future music teachers’ creative activity by means of computer technology]. Candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].
 8. Novikova, N. V. (2011). Formuvannia piznavalnoho interesu pidlitkiv na urokakh muzyky zasobamy multymediinykh tekhnolohii [Forming teenagers’ informative interest at music lessons by means of multimedia technologies]. Candidate’s thesis. Kyiv: Dragomanov NPU [in Ukrainian].
 9. Oliinyk, Yu. I. (2010). Formuvannia tvorchoi osobystosti maibutnikh uchyteliv mystetskykh spetsialnostei zasobamy kompiuternykh tekhnolohii [Forming the creative person of the future teachers of artistic disciplines by means of computer technology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: DVNZ “Un-t menedzhmentu osvity” NAPN Ukrainy [in Ukrainian].
 10. Parshyna, L. H (2008). Pedagogicheskie usloviyaformirovaniya kompetentsyi studentov pedvuza v protsesse osvoeniya multimedia [Pedagogical Formation terms of students’ competences in the process of mastering media]. Candidates thesis. Saransk [in Russian].
 11. Reizekind, T. Y. (2008). Neoretyko-metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia musky u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological bases of future music teacher’s professional training at universities] Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 12. Rybnikov, O. M. (2013). Formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzyky do vykorystannia tsyfrovoho elektronnoho muzychnoho instrumentariyu u profesiinii diyalnosti [Forming a future music teacher’s readiness to using digital electronic musical instruments in professional activities]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 13. Tselykh, O. S. (2010). Problema pidhotovky maibutnikh uchyteliv predmetnykiv humanitarnoho tsyklu do zastosuvannia navchalnykh prohramnykh zasobiv [The problem of the humanity future teachers’ using educational software] Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information technologies and education tools, 1 (15). Retrieved from http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/66#.Vbi6vPntmko [in Ukrainian].
 14. Chaikovska, O. (2013). Multymediini tekhnolohii yak chynnyk formuvannia innovatsiinoho navchalnoho seredovyshcha na urokakh muzyky [Multimedia technologies as a factor of forming innovative learning environment for music lessons]. Ridna shkola – Native School, 3, 66 – 69 [in Ukrainian].
 15. Churakov, D. G. (2012). Razvitie kreativnosti u studentov muzykalnykh specialnostey vuza s pomoshchyu muzykalno-kompyuternykh tekhnolohii [The development of creativity of students of musical specialties with the help of music and computer technology]. Vektor nauki TGU – Vector of Science TGU, 8, 312 – 324 [in Russian]..
Сторінки 213-225

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/20.%20Gavrilova,Fedoryshyn%20s.%20213-225.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.