Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:81'271.12-057.875:37.036:808. 5

Автор статті 

Дмитро Будянський

Назва статті

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА

Анотація

У статті досліджено актуальну проблему сучасної освіти – використання здобутків театрального мистецтва для вдосконалення ораторських якостей педагога. У педагогічному контексті докладно розглянуто головні категорії театральної педагогіки (перевтілення, темпоритм, мізансцена та інші). Тим самим обґрунтовано конгруентність педагогічної та акторської творчості.

Визначено сутність артистизму як елементу риторичної культури педагога. Проаналізовано зміст і структурні елементи системи К. Станіславського та шляхи їхнього використання для розвитку риторичної культури педагога. 

Автор наголошує на необхідності розвитку артистичних та ораторських якостей сучасних педагогів засобами театральної педагогіки для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Результати дослідження можуть бути використані в процесі підготовки, професійної діяльності та підвищення кваліфікації працівників освіти.

Ключові слова

театральна педагогіка; риторична культура; артистизм; система К. Станіславського.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бех В. Теоретико-методологічні засади гуманітарної підготовки педагогічних кадрів у вимірі європейського вибору України / В. Бех // Освіта, № 10, 25 лютого – 3 березня 2004. – С. 5 – 6
 2. Будянський Д. В. Суть і структура риторичної культури викладача вищого навчального закладу / Д. В. Будянський // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Х. : ХНАДУ, 2016. – Вип. 39. – С. 12-22.
 3. БулатоваО. С. Педагогический артистизм: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ О С. Булатова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.
 4. Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : [монографія] / Н. Б. Голуб. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 400 с.
 5. ЄлісовенкоЮ. П.Ораторське мистецтво та театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості / Ю. П. Єлісовенко, Л. Г. Дубина // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Випуск УІ: Зб. наук. праць: У 2-х частинах. Ч.ІІ. – К., 2001. – С.197 – 204.
 6. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб./ І. А. Зязюн. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
 7. Залюбівська О. Б. Про впровадження риторики в сучасну українську освіту / Залюбівська О. Б. // Вісник Вінницького політехнічного університету : зб. наук. пр. – 2001. – №3. – С. 106 – 111.
 8. Макаренко А. С. Педагогика индивидуального действия / А. С. Макаренко // Соч.: В 7 т. – М. : Педагогика, 1958. – Т.5. – С. 163 – 190.
 9. Матвієнко О. В. Метод конкретних педагогічних ситуацій / О. В. Матвієнко. – К. : Українські пропілеї, 2001. – 300 с.
 10. Педагогічна майстерність: підруч. / [Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф.та ін.]; pа ред. І. А. Зязюна. - 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Вища шк., 2004. – 422 с.
 11. Переухенко Г. І. Використання методів театральної педагогіки в процесі оволодіння основами педагогічної майстерності / Г. І. Переухенко // Наукові записки. – Випуск 32. Частина ІІ – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 126-130.
 12. Станиславский К. С. Робота актера над собой / К. С. Станиславский, М. А. Чехов. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 206. – 490.

 References (Translated and Transliterated)

 1. Bekh, V. (2004). Teoretyko-metodolohichni zasady humanitarnoi pidhotovky pedahohichnykh kadriv u vymiri yevropeiskoho vyboru Ukrainy [Theoretical and methodological foundations of the humanitarian teacher training in the dimension of Ukraine’s European choice]. OsvitaEducation, 10, 5 – 6 [in Ukrainian].
 2. Budianskyi, V. (2016). Sut i struktura rytorychnoi kultury vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [The essence and structure of the higher-educational-establishment teacher’s rhetorical culture]. Teorija ta metodyka navchannia ta vykhovanniaTheory and methodology of training and education, 39, 12-22 [in Ukrainian].
 3. Bulatova, O. S. (2001). Pedagogicheskiy artistizm [Pedagogical artistry]. Moscow: Izdatelskiy centr “Akademiia” [in Russian].
 4. Holub, N. B. (2008). Rytoryka u vyshchii shkoli [Rhetoric in higher school]. Cherkassy: Brama-Ukraina [in Ukrainian].
 5. Yelisovenko, Yu. P. (2001). Oratorske mystectvo ta teatralna kultura pedahoha yak oznaky yoho profesinoi zrilosti [Oratory and theatrical culture of the teacher as signs of professional maturity]. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury - Actual problems of history, theory and practice of artistic culture, VІ (ІІ), 197 – 204 [in Ukrainian].
 6. Ziaziun, I. A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii [Pedagogy of kinfness: ideals and realities]. Kiev: MAUP [in Ukrainian].
 7. Zaliubivska, O. (2001). Pro vprovadzhennia rytoryky v suchasnu ukrainsku osvitu [On the introduction of rhetoric to the modern Ukrainian education]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho universytetuBulletin of Vinnitsa Polytechnic University, 3, 106 – 111 [in Ukrainian].
 8. Makarenko, A. S. (1958). Pedagogika individualnogo deystviya [Pedagogy of individual action]. Moscow: Pedagogy [in Russian].
 9. Matviienko, O. V. (2001). Metod konkretnykh pedahohichnykh sytuatsii [The method of concrete pedagogical situations]. – Kiev: Ukrainski propilei [in Ukrainian].
 10. Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., & Kryvonos, I. F. (2004). Pedahohichna maisternist [Pedagogical skills]. Kiev: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 11. Pereukhenko, H. I. (2001). Vykorystannia metodiv teatralnoi pedahohiky v protsesi ovolodinnia osnovamy pedahohichnoi maisternosti [Using methods of theatrical pedagogy in the process of mastering basics of the pedagogical skills]. Naukovi zapysky – Scientific notes, 32 (ІІ), 126 – 130 [in Ukrainian].
 12. Stanislavskiy, K. S. (2006). Rabota aktera nad soboy [Work on the actor by himself]. Moscow: Artist. Director. Theatre [in Russian].
Сторінки 226-234

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/21.%20Budianskyi%20s.%20226-234.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.