Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378:373

Автор статті 

Євгенія Проворова

Назва статті

МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ  В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ НА ЗАСАДАХ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У межах статті з урахуванням методів аналізу, узагальнення, анкетування, опитування, бесіда, інтерв’ю окреслено сутність міжпредметної інтеграції, її вияв у методичній підготовці майбутніх учителів музики на засадах праксеологічного підходу. Методологічну основу дослідження становлять базові принципи теорії пізнання; основні положення праксеологічного підходу, їх використання в методичній підготовці майбутніх учителів музики.

Доведено, що використання міжпредметної інтеграції на засадах праксеологічного підходу сприяє узагальненню, систематизації та міцності музично-педагогічних знань, формуванню вмінь критично осмислювати музичний матеріал і здійснювати відбір художньо значущих творів; володіти прийомами і методами генерування та аналізу ідей; оцінювати свій професійний рівень, планувати, організовувати й контролювати свої дії; критично оцінювати результати власної педагогічної та виконавської діяльності, творчо підходити і впроваджувати нові ідеї, прийоми, методи; здатність до осягнення, трансляції інновацій; здійснювати педагогічну та музично-виконавську імпровізацію.

Ключові слова

міжпредметна інтеграція; методична підготовка; майбутній учитель музики; праксеологічний підхід.

Список використаних джерел                                                               
 1. Абдуллин Э. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе: пособие для учителя / Э. Абдуллин. – М. : Просвещение, 1983. – 112 с.
 2. БлонскийП. Избранные психологические сочинения в 2-х т. Т. 1 / Под ред. А. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – 304 с.
 3. Булгакова В. А, Цуранова О. О. Мистецька освіта в контексті традицій та сучасних педагогічних тенденцій / Булгакова В.А, Цуранова О.О. // Актуальні питання мистецької педагогіки.- Випуск 3, 2014. -C.23-27.
 4. ГончаренкоС. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Видання друге, доповнене й виправлене – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 550 с.
 5. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Освітня галузь «Технології» (проект). – К. : Генеза, 1997. – 29 с.
 6. Колесникова И.А. Педагогическая праксиология / И.А. Колесникова, Е.В.Титова / Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:Академия, 2005. – 256 с.
 7. КотарбинськийТ. Избранные произведения / Тадеуш Котарбинський. – М. : Издательство иностранной литературы, 1963. – 916 с
 8. Лабунець В. М. Інтегроване навчання майбутніх учителів музики: теорія та практика / Лабунець В.М., Карташова Ж.Ю.  – Кам’янець-Подільський, 2013. – 200с.
 9. Паламарчук В. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів) / В. Ф. Паламарчук. – Суми : ВВП «Мрія-1» АТД, 1999. – 140с.
 10. Пиличаускас А. Познание музыки как воспитательная проблема / А. Пиличаускас. – Вильнюс, 1992. – 196 с.
 11. Рудницька О.П. Педагогіка загальна та мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 12. Танько Т. П. Музично-педагогічна освіта в Україні / Тетяна Петрівна Танько. – Х. : Основа, 1998. – 192 с.
 13. ЮсовБ.П. Проблема художественного воспитания школьников: автореф. дис. … докт. пед. наук / Б.П.Юсов. – М., 1984. – 34 с.
 14. World declaration on higher education for the twenty-first century: vision and action [Еlectronic resource]. – 9 October 1998. Paris – Mode of access: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declara-tion_eng.htm (data of appeal: 12.11.2015).
 References (Translated and Transliterated)
 1. Abdulin, E. (1983). Teoriya i praktika muzykalnogo obucheniya v obshcheobrazovatelnoy shkole [Theory and practice of musical education in comprehensive school]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
 2. Blonskiy, P. (1979). Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya [Selected psychological works]. (Vols. 2). Moscow: Pedagogika [in Russian].
 3. Bulhakova, V.A., & Tsuranova, O. O. (2014). Mystetska osvita v konteksti tradytsii ta suchasnykh pedahohichnykh tendentsii [Art education in the context of traditions and modern pedagogical technologies]. Aktualni pytannia mystetskoi pedahohiky – Current issues of art education, 3, 23 – 27 [in Ukrainian].
 4. Honcharenko,S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. (the 2nd, rev.). Rivne: Volynski oberehu [in Ukrainian].  
 5. Derzhavnyi standart zahalnoi serednoi osvity v Ukraini. Osvitnia haluz “Tekhnolohii’ [State standart for secondary comprehensive school in Ukraine. Educational branch “Technology”]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
 6. Kolesnikova,I. A., & Titova, E. V. (2005). Pedagogicheskaya praksiologiya [Pedagogical praxeology]. Moscow: Akademiya [in Russian].
 7. Kotarbinskiy, (1963). Izbrannye proizvedeniya [Selected works]. Moscow: Izdatelstvo inostrannoi literatury [in Russian].
 8. Labunets, V.M., & Kartashova, Zh. Yu. (2013). Intehrovane navchannia maibutnikh uchiteliv muzyky: teoriia I praktyka [Inregrated training future music teachers: theory and practice]. Kamianets-podilskyi [in Ukrainian].
 9. Palamarchuk, (1999). Tekhne intelektus (tekhnolohiia intelektualnoi deialnosti uchniv) [Techno Intellectus (technology of pupils’ intellectual activity)]. Sumy: VVP ”Mriia-1” ATD [in Ukrainian].
 10. Pilichauskas, (1992). Poznanie muzyki kak vospitatelnaya problema [Music cognition as a problem of upbringing]. Vilnus [in Russian].
 11. Rudnytska,O. P. (2005). Pedahohika zahalna ta mystetska: navchalnyi posibnyk [Pedagogics general and art: a tutorial]. Ternopil: Navchalna knyha [in Ukrainian].
 12. Tanko,T. P. (1998). Muzychno-pedahohichna osvita v Ukraini [Musical and pedagogical education in Ukraine]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].  
 13. Yusov, B. P. (1984). Problema khudozhestvennogo vospitaniya shkolnikov [Problem of Pupils’ art education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].
 14. World declaration on higher education for the twenty-first century: vision and action [Еlectronic resource]. – 9 October 1998. Paris – Mode of access: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declara-tion_eng.htm (data of appeal: 12.11.2015) [in English].
Сторінки 235-246

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/22.%20Provorova%20s.%20235-246.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.