Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ГРОМАД ЯК ОСЕРЕДКІВ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ (кінець ХІХ ст.)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.017.4:37.035.6 

Автор статті 

Попелешко Юлія

Назва статті

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКИХ ГРОМАД ЯК ОСЕРЕДКІВ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ В УКРАЇНІ (кінець ХІХ ст.)

Анотація

У статті висвітлено соціально-політичні та педагогічні передумови виникнення просвітницьких громад в Україні як осередків формування творчої інтелігенції (кінець ХІХ ст.). Завдяки аналізу історико-педагогічних джерел установлено, що кінець ХІХ ст. став для українців Наддніпрянської України періодом протистояння з владою за збереження національної культури. Уперше в історії педагогічні проблеми широко обговорювалися громадськістю, крім того, вони стали предметом громадських ініціатив, життя країни збагатилося на нове явище – громадсько-педагогічний рух. З’ясовано, що масовість учасників просвітницького руху, української інтелігенції привела в містах до логічної заміни поодинокої індивідуальної культурницької роботи на діяльність цілих об’єднань – громад. У громадах відбувалося становлення майбутніх діячів просвітницького руху: учителів, учених, лікарів, які поступово перетворювалися на національних діячів. Громадівці стали пізніше членами багатьох просвітницьких організацій. Діяльність громадівців – багатьох представників української інтелігенції – підготувала ґрунт для появи на арені громадської просвітницької ініціативи національних (українських) організацій (товариств).

Ключові слова

просвітницькі громади; творча українська інтелігенція; просвітницький рух; громадсько-педагогічний рух; громадівці; національна освіта.

Список використаних джерел                                                               
 1. Березівська Л.Д. Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина XІX – поч. XX ст.) / Л.Д. Березівська. – Київ : «Молодь», 1999. – 191 с.
 2. Білавич Г. Товариство «Рідна школа» / Г.Білавич, Б. Савчук. – Івано-Франківськ:  Лілея-НВ, 1999 –  с. 208
 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Десята тисяча. Репринтне відтворене видання 1913 року. / М.Грушевський. – К.: Золоті ворота, 1990. – 500 с.
 4. Дорошенко Д. Історія України з малюнками / Д. Дорошенко. – Авгусбург, 1947. – 106 с.
 5. Житецький І. Київська громада за 60-тих років / І. Житецький // Україна. – 1928. – Кн. 1. – С. 123 – 124.
 6. Крип’якевич І.П. Історія України. / І. П. Крип’якевич. – Львів: Світ, 1990. – 271с.
 7. Русова С. Просвітницький рух на Вкраїні в 60-х роках / С. Русова // Вільна Українська Школа: Орган Всеукраїнської учительської спілки. – 1917. – № 3 – 4. – С. 178 – 179.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Berezivska, L. D. (1999). Osvitno-vihovna diialnist Kyivskykh prosvitnytskykh tovarystv (druha polovyna XIXpoch. XX st.) [Educational activities of Kyiv educational associations (the second half of XIX – early XX centuries)]. Kiyiv: «Molod» [in Ukrainian].
 2. Bilavich, G., & Savchuk, B. (1999). Tovarystvo «Ridna shkola». [The society “Native school”]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV [in Ukrainian].
 3. Hrushevskyi, M. (1990). Iliustrovana istoriia Ukrainy. Desiata tysiacha. Repryntne vidtvorene vydannia 1913 roku. [Illustrated history of Ukraine. The tenth thousand. The reprinted reproduced edition of 1913].: Zoloti vorota [in Ukrainian].
 4. Doroshenko, D. (1947). Istoriia Ukrainy z maliunkamy. [History of Ukraine with pictures]. Avgusburg [in Germany].
 5. Zhitetskyi, I. (1928). Kyivska hromada za 60-tykh rokiv [ Kiev community of the 60-ies]. UkrainaUkraine (Vol. 1), (pp. 123 – 124) [in Ukrainian].
 6. Kripiakevych, I. (1990). Istoriia Ukrainy.[History Of Ukraine]. Lviv: Svit [in Ukrainian].
 7. Rusova, S. (1917). Prosvitnytskyi rukh na Ukraini v 60-kh rokakh [Educational movement in Ukraine in the 60-ies] Vilna Ukrainska Shkola: Organ Vseukrainskoi uchytelskoi spilky – Free Ukrainian school on Ukrainian teachers’ union, 3-4, 178-179 [in Ukrainian].
Сторінки 247-257

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/23.%20Popeleshko%20s.%20247-257.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.