Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:373.2.014.31:7

Автор статті 

Анатолій Роздимаха, Людмила Одерій

Назва статті

ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯВИЩ ДІЙСНОСТІ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті з’ясовано, що суспільно значуще ціннісне орієнтування формується лише завдяки спеціально організованій педагогічній роботі. Статтю присвячено  узагальненню теоретичних і практичних даних, отриманих при вивченні  проблеми розвитку здатності дітей до естетичної оцінки явищ дійсності.  Дослідження  спрямовано на заохочення студентів до впровадження відповідних педагогічних технологій. Необхідними умовами оцінювання виступають наявність естетичних уявлень про ідеал та практично-дійова сторона. У статті  визначені критерії  здатності до естетичної оцінки явищ дійсності в дітей. Окреслено завдання та напрямки педагогічного впливу.

Ключові слова

естетична оцінка; здатність; напрямки; навчання; виховання; навколишнє середовище; мистецтво; особистість.

Список використаних джерел                                                               
 1. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. В. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с.
 2. Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навчальний посібник / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми: Універ. книга, 2010. – 319 с.
 3. Підготовка фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу: навчальний посібник / За ред. Т. І.Поніманської. – 2-ге вид., доп. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 304 с.
 4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания / Б. М. Неменский. – М.: Педагогика, 1981. – 215 с.
 5. Художественное творчество и ребёнок. Монография / Под ред. Н.А.Ветлугиной – М.: Педагогика, 1972. – 366 с.
 6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психолог.очерк. / Л. С. Выготский. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1967. – 122 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Ziazun, I., Kramushenko, L. V., & Kryvonos, I. V. (2004). Pedaghoghichna maisternist: pidruchnyk [Pedagogical mastership: a textbook]. I. A. Ziazun (Ed.). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 2. Zahorodnia, L.  & Titarenko, S. A. (2010). Pedahohichna maisternist vykhovatelia doshkilnoho zakladu: navchalnyi posibnyk [Pedagogical mastership: a tutorial]. Sumy: Universalna knyha [in Ukrainian].
 3. Ponimanska, T. (2010). (Eds). Pidhotovka fakhivtsiv za kredytno-modulnoiu systemoiu orhanizatsii navchalnoho protsesu: navchalnyi posibnyk [Training specialists in preschool education according to credit-modular system of educational process: a tutorial]. Kyiv: Vydavnychii Dim “Slovo” [in Ukrainian].
 4. Nemenski, B. (1981). Mudrost krasoty: o problemakh esteticheskogo vospiteniya [ Beauty wisdom: about problems of aesthetic education]. Moscow: Pedagogica [in Russian].
 5. Vetlugina, N. (1972). (Eds.). Khudozhestvennoe tvorchestvo i rebenok [Art creativity and a child]. Moscow: Pedagogica [in Russian].
 6. Vygotskiy, S. (1967). Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste: psikhologicheskiy ocherk [Imagination and creativity in childhood: psycholodgical outline]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
Сторінки 258-264

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/24. Rozdymakha,Oderii s. 258-264.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.