Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [37.011.3-051:78]:005.336.5

Автор статті 

Володимир Смиренський

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНА ІМПРОВІЗАЦІЯ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЙОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Анотація

У статті розглянуто творчу діяльність учителя музики загальноосвітньої школи, яка виявляється в розв’язанні значної кількості як типових, так і оригінальних завдань, що з’являються в роботі з учнями. З’ясовано, що вчитель має проектувати результат відповідно до вихідних даних, аналізувати ситуацію, що виникає, та знаходити засоби досягнення мети, критично оцінювати здобуті результати та формулювати нове завдання. Звернено увагу на те, що в реальному процесі музично-естетичного навчання й виховання робота вчителя має переважно заздалегідь визначений характер, і навіть невеликі раптові відступи від плану уроку є для нього надзвичайно складними.

Доведено, що багатофакторні, швидкозмінні обставини перебігу музично-виховного процесу та творчі можливості самого вчителя часто призводять до різноманітних, інколи непередбачених ситуацій навчально-музичної ко­мунікації та несподіваної появи нового, більш конструктивного ва­ріанта, що виникає безпосередньо на уроці. За таких обставин педагог-музикант має бути готовим до оперативного розв’язання суперечностей, що з’являються раптово, інтуїтивним шляхом на основі набутого досвіду творчої діяльності. Саме таким розв’язанням суперечностей є педагогічна імпровізація – важливий показник професіоналізму вчителя музики.       

Ключові слова

творчість; творча діяльність; учитель музики; педагогічна імпровізація.

Список використаних джерел                                                               
 1. АрчажниковаЛ. Г. Профессия – учитель музыки : Книга для учителя / Л. Г. Арчажникова. – М. : Просвещение, 1984. – 111 с.
 2. Барышникова З.А., Романова Л. Л. Труд учителя музыки : художественно-педагогическое творчество / З. А. Барышникова, Л. Л. Романова // Педагогика. – 1995. – № 2. – С. 31 – 33.
 3. Кан-Калик В.А. Проблемы педагогической импровизации в творческом процессе / В. А. Кан-Калик. – Пермь : Издание Пермьского ун-та, 1978. – С. 86 – 95.
 4. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти / Г. М. Падалка. – К. : Музична Україна, 1982. – 144 с.
 5. Скульський Р. П. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної творчості / Р. П. Скульський. – К. : Вища школа, 1992. – 135 с.
 6. Харькин В.Н. Педагогическая импровизация: Теория и методика / В. Н. Харькин. – М. : МИП «NB Магистр», 1992. – 159 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Archazhnikova, L. H. (1984). Professiya – uchitelia muzyki: Kniga dlya uchitelya [A profession – music teacher: Book for a teacher]. Moscow:  Prosveshhenye [in Russian].
 2. Baryshnikova, Z. A., & Romanova, L. L. (1995). Trud uchitelya muzyki: khudozhestvenno-pedagogicheskoe tvorchestvo [Work of music teacher: art and pedagogical creativity]. Pedagogika – Pedagogy, 2, 31 – 33 [in Russian].
 3. Kan-Kalik, V. A. (1978). Problemy pedagogicheskoi improvizatsyi v tvorcheskom protsesse [Problems of pedagogical improvisation in creative process]. Perm: Izdanie Permskogo un-ta [in Russian].
 4. Padalka,H. M. (1982). Uchytel, muzyka, dity [Teacher, music, children]. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].
 5. Skulskyi,R. P. (1992). Pidhotovka majbutnikh uchyteliv do pedahohichnoi tvorchosti [Future teachers’ training to pedagogical creativity]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 6. Kharkin, V. N. (1992). Pedagogicheskaya improvizatsiya: Teoriya i metodika [Pedagogical improvisation: Theory and methodology]. Moscow: MYP “NB Magistr” [in Russian].
Сторінки 265-273

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.