Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 1

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 8 від 27 квітня 2017 року)

РОЛЬ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.032-053.66-792.8

Автор статті 

Лариса Гусаченко, Поліна Воротняк

Назва статті

РОЛЬ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ

Анотація

У статті представлено погляд на проблему використання хореографії у вихованні  гармонійної особистості. Розкрито міцні зв’язки між хореографією та музикою, завдяки яким вирішується питання естетичного розвитку дитини. Автор статті приділяє велику увагу інтелектуальному, моральному, фізичному вдосконаленню вихованців, що, на його погляд, є головними засобами в розкритті творчого потенціалу індивіда. Зосереджено увагу на різнобічному розвитку як обдарованих дітей, так і недостатньо розвинутих у фізичному та творчому сенсі. Визначено домінантність танцювальної творчості щодо формування емоційно-чуттєвої сфери дітей, їхнього фізіологічного та психічного здоров’я. Проаналізовано взаємозв’язок хореографії не лише з музикою, але й з образотворчим, театральним мистецтвом та естетичною культурою дітей.     

Ключові слова

хореографія; творча особистість; музичне мистецтво; гармонійність;  культура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Березова Г. А. Классический танец в детских хореографических коллективах / Берѐзова Г. А. – Киев: «МУЗИЧНА УКРАЇНА», ,1979. – 260 с.
 2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте./ Выготский Л. С., М.: Просвещение, 1991. – 90 с.
 3. Гармония мысли и чувства. Материалы опытно-экспериментальной работы по созданию школы самореализации личности на художественно-эстетической основе. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 1999. – 164 с.
 4. Вайнфельд О. Музыка, движение, фантазия / О. Вайнфельд. СПб,: Детство-пресс, 2002. – 276 с.
 5. Ващенко Л. Інновації в освіті // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; відповід. ред. В. Г. Кремень.- Київ:Юрінком Інтер, 2008, – 1040 с.
 6. Горшкова Е. От жеста к танцу / Е. Горшкова. – Москва: ГНОМиД, 2003. – 188 с.
 7. Кузьмина Н. Способности, одаренность, талант учителя / Н. Кузьмина, Ленинград, 1985. – 246 с.
 8. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К.: Райдуга, 1994. – 112 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Berezova, G. A. (1979).Klassicheskiy tanets v detskikh khoreograficheskikh kollektivakh [Classical dance in children's choreographic groups]. Kyiv: «MUZYCHNA UKRAINA» [in Russian].
 2. Vygotskiy, L. S. (1991). Voobrazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste [Imagination and creativity in childhood]. Moscow: Prosveshcheniye [in Russian].
 3. Garmoniya mysli i chuvstva. Materialy opytno-eksperimentalnoy raboty po sozdaniyu shkoly samorealizatsii lichnosti na khudozhestvenno-esteticheskoy osnove. (1999).[Harmony of the thought and feeling. Materials of experimental work on the creation of a school of personality’s self-realization on an artistic-aesthetic basis]. Tyumen: Izd-vo «Vektor Buk» [in Russian].
 4. Vaynfeld, O. (2002). Muzyka, dvizheniye, fantaziya [Music, movement, fantasy]. Saint Petersburg: Detstvo-press [in Russian].
 5. Vashchenko, L., & Kremen, V.G. (2008). Innovatsii v osviti. [Innovations in Education] Entsiklopediia osvity – Educational encyclopedia. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
 6. Gorshkova, E. (2003). Ot zhesta k tantsu [From gesture to dance]. Moscow: GNOMiD [in Russian].
 7. Kuzmina, N. (1985). Sposobnosti, odarennost, talant uchitelya [Teacher’s abilities, giftedness and talent]. Leningrad [in Russian].
 8. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» [State national program “Education”]. (1994). Kyiv: Raiduha [in Ukrainian].
Сторінки 274-284

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/26.%20Husachenko%20s.274-284.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.