Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО- ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.637

Автор статті 

Алла Козир

Назва статті

ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИРИГЕНТСЬКО- ХОРОВИХ ДИСЦИПЛІН

Анотація

Стаття розкриває особливості професійно-особистісного розвитку майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Основним завданням циклу диригентсько-хорових дисциплін визначено продовження традицій закладених українською професійною школою хорового співу, які слугують справі виховання висококваліфікованих хорових диригентів, яскравих творчих індивідуальностей, майстрів хорової справи. Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін націлений на постійне акмеологічне самостановлення в майбутній практичній діяльності.    

Ключові слова

майбутній учитель музики; професійно-особистісний розвиток; диригентсько-хорові дисципліни; акмеологічне самостановлення.

Список використаних джерел                                                               
  1. Авдієвський А. Т. Формування особистості на грунті національно- культурного відродження  /   А. Т. Авдієвський // Мистецтво   у  школі:  зб.ст.,   упор. І. М. Гадалова. – К. : УДПУ, 1996. – Вип. І. – С. 80 –
  2. Зязюн И. А. Основы педагогического мастерства / И. А. Зязюн, И. Ф. Кривонос, Н. Н. Тарасевич. – М. : Просвещение, 1989. – 303 с.
  3. Станиславский К. С. Работа актера над собой / Константин Сергеевич Станиславский. – М. : Искусство, 1985. – Ч. І.: Работа актера над собой в творческом процессе переживания. – 1985. – 472 с.
  4. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / Василий Александрович Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1984. – 254 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Avdiievskyi, A. T. (1996). Formuvannia osobystosti na hrunti natsionalno- kulturnoho vidrodzhennia [Forming an individuality on the basis of national and cultural revival]. Mystetstvo v shkoli – Art in school, 1, 80 – 83 [in Ukrainian].
  2. Zyazyun, I. A., Krivonos, F., & Tarasevych, N. N. (1989). Osnovy pedagogicheskogo masterstva [Bases of pedagogical mastery]. I. A. Zyazyun (Ed.). Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
  3. Stanislavskiy, S. (1985). Rabota aktera nad soboy [Actor’s work on himself]. Moscow: Iskusstvo [in Russian].
  4. Sukhomlinskiy, V. A. (1984). Sto sovetov uchitelyu [One hundred pieces of advice for a teacher]. Kyiv: Rad. shkola [in Russian].
Сторінки 5-14

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/1.%20Kozyr%20s.5-14.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.