Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.011.3-051:784

Автор статті 

Сі Даофен

Назва статті

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПІВАЦЬКОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація

Стаття розкриває інноваційні тенденції співацького навчання студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. З’ясовано, що особливого значення набуває проблема впровадження інноваційних технологій у співацьку діяльність, розв’язання якої знаходиться в площині забезпечення не лише виконавської майстерності, вокально-хорової компетентності, а й відповідає за якість результату співацького навчання загалом. Визначено специфіку співацької діяльності майбутнього вчителя музики, що виявляється в його методичній підготовці до співацької роботи зі школярами. Проведено аналіз співацької діяльності майбутніх учителів музики; розроблено шляхи ефективної підготовки до виконавської співацької діяльності. Окресленні інноваційні тенденції співацького навчання майбутніх учителів музики.  

Ключові слова

інноваційні тенденції; співацьке навчання; майбутній учитель музики; фахова підготовка.

Список використаних джерел                                                               
  1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б. Г. Ананьев. – М. : МПСИ ; Воронеж НПО «МОДЭК», 2000. – 289 с. 
  2. Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів): підручник /Валентина Геніївна Антонюк. – К. : ЗАТ Віпол, 2007. – 173 с.
  3. Гребенюк Н.Є. Особистісно орієнтований підхід у розвитку індивідуальності співака / Н. Є Гребенюк //Музичне виконавство: наук. вісник Нац. муз. акад. України імені П.І. Чайковського,– К.: НМАУ, 2000. – Вип. 14, кн. 6. – С. 156 – 165.
  4. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – ИП РАН, МГК имени П.И.Чайковского. – М.: Центр «Искусство и наука», 2002. – 490 с., илл.
  5. Хоу Фан. Реформирование вокального обучения студентов. / Хоу Фан // Педагогика, 09. – Пекин. – С. 15 – 20.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Ananev,B. G. (2000). Psykhologiia i problemy chelovekoznaniia [Psychology and problems of human knowledge]. Moscow: MPSI; Voronezh: NPO «MODEK» [in Russian].
  2. Antoniuk,V. H. (2007). Vokalna pedahohika (solnyi spiv): pidruchnyk [Vocal pedagogics (Solo singing): a textbook]. Kyiv: ZAT Vipol [in Ukrainian].
  3. Hrebeniuk,N. Ye. (2000). Osobystisno oriientovanyi pidkhid u rozvytku indyvidualnosti spivaka [Person-centered approach in singer individuality’s development]. Muzychne vykonavstvo: naukovyi visnyk Natsionalnoi muzykalnoi akademii Ukrainy imeni P.I.Chaikovskoho – Music performance: scientific announcer of National music academy of Ukraine named after P.I. Chaikovskyi, 14, 156 – 165 [in Ukrainian].
  4. Morozov,V. P. (2002). Iskusstvo rezonansnogo peniya. Osnovy rezonansnoy teorii i tekhniki [The art of resonant singing. Fundamentals of resonant theory and technology]. Moscow: Tsentr “Iskusstvo i nauka” [in Russian].
  5. Khou Fan. (2012). Reformirovanie vokalnogo obucheniya studentov [Reforming of students’ vocal training]. Pedagogika – Pedagogics, 09, 15 – 20 [in Russian].
Сторінки 15-24

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/2.%20Sy%20Daofen%20s.15-24.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.