Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО СПІВАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:78

Автор статті 

Ма Чен

Назва статті

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО СПІВАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Анотація

У статті розглянуто функціональний аналіз підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи учнів загальноосвітніх шкіл. Підкреслено значення позашкільної співацької діяльності школярів. Виокремлено цілу низку функцій, а саме: системно-ціннісна, інформаційна, комунікативна, творчо-перетворювальна, проективна, що активізують процес фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співацької роботи учнів.

Ключові слова

функціональний аналіз; підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва; співацька робота учнів загальноосвітніх шкіл; позашкільна співацька діяльність школярів.

Список використаних джерел                                                               
  1. Драйден Гордон. Революція в навчанні /Гордон Драйден, Джаннетт Вос. – Львів: Вид-во «Літопис», 2005. – 541 с.
  2. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти / А. В. Козир. – К.: НПУ, 2008. – 380 с.
  3. Лабунець В. М. Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики : теорія та методика / Віктор Миколайович Лабунець. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 352 с.
  4. Олексюк О. М., Ткач М. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посібник. / Ольга Миколаївна Олексюк, Ткач Марія Михайлівна. – К. : Знання України, 2004. – 264 с.
  5. Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної педагогічної освіти: навч. посіб. / О. П. Рудницька. — К. : ІЗМН, 1998. — 248 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Draiden, Hordon. (2005). Revoliutsiia v navchanni [Revolution in education]. Lviv: Vydavnytstvo “Lytopys” [in Ukrainian].
  2. Kozyr, A. V. (2008). Profesiina maisternist uchiteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity [ Music teachers’ professional mastery: theory and practice of forming in the system of multilevel education]. Kyiv: NPU [in Ukrainian].
  3. Labunets, V. M. (2014). Innovatsiini tekhnolohii instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky maibutnoho vchytelia muzyky: teoriia i metodyka [Innovative technologies of future music teacher’s instrumental and performing training: theory and methodology]. Kamianets-Podolskyi: Vydavets PP Zvoleiko D. H. [in Ukrainian].
  4. Oleksiuk, O. M., & Tkach, M. M. (2004). Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva: navchalnyi posibnyk [Pedagogics of a personality’s spiritual potential: music art sphere: a tutorial]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
  5. Rudnytska, O. P. (1998). Muzyka i kultura osobystosti: problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity: navchalnyi posibnyk [Music and person’s culture: problems of contemporary pedagogical education]. Кyiv: ІZМN [in Ukrainian].
Сторінки 25-32

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/3.%20Ma%20Chen%20s.25-32.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.