Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРОЕКТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.016: 78(510)

Автор статті 

Сюй Цзяюй

Назва статті

ПРОЕКТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація

У статті розкрито питання формування етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахової підготовки на факультетах мистецтв педагогічних університетів. Визначено специфіку етнокультурної підготовки майбутнього вчителя музики, що полягає в повноцінному засвоєнні студентами вищих музично-педагогічних навчальних закладів національної системи культурних цінностей  свого народу, що дозволяє їм транслювати означені цінності майбутньому поколінню в процесі фахової діяльності. Виокремлено проективно-діяльнісний етап формування етнокультурної підготовки майбутнього вчителя музики. З’ясовано, що цілеспрямоване формування етнокультурної підготовленості майбутніх педагогів-музикантів у процесі фахового навчання у вищих музично-педагогічних навчальних закладах дозволяє інтегрувати в різні навчальні дисципліни етнокультурні елементи, розширюючи їхній зміст.

Ключові слова

етнокультурна підготовка; проективно-діяльнісний етап; майбутній учитель музики.

Список використаних джерел                                                               
 1. Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию / С. И. Гессен. – М., 1995. – 254 с.
 2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 3. Грінчук І. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку. Діалектика музичного логосу та ейдосу: Навч.-метод. посіб. /Ірина Грінчук, Олена Бурська. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 224 с.
 4. Денисов Е. Діагностика умінь композиторської техніки: навч.-метод. посіб. / Едуард Денисов. – К. : Логос, 1998. – 29с.
 5. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: Монографія / А. В. Козир. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 378 с.
 6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) /Галина Микитівна Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Gessen, S. I. (1995). Osnovy pedagogiki: Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu [Bases of pedagogics: introduction into the applied philosophy]. Moscow [in Russian].
 2. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].
 3. Hrinchuk, I., & Burska, O. (2008). Problemy musychnoho myslennia: teoriia i metodyka rozvytku. Dialektyka muzychnoho lohosu ta eidosu [Problems of musical thinking: theory and methodology of development. Dialectics of musical logos and eidos]. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].
 4. Denysov, E. (1998). Diahnostyka umin kompozytorskoi tekhniky: navchalno-metodychnyi posibnyk [Diagnostics of skills of conducting techniques: a tutorial]. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].
 5. Kozyr, A. V. (2008). Profesiina maisternist uchiteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity [Professional mastery of music teachers: theory and practice]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].
 6. Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Art pedagogics (Theory and methodology of teaching art disciplines)]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
Сторінки 33-39

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/4.%20Suy%20Xauy%20s.33-39.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.