Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.011.3-051:78   

Автор статті 

Чжан Бо

Назва статті

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПРИЙНЯТТЯ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація

У статті представлено методологічний аналіз проблеми сприйняття у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. Реалізація системного підходу актуалізує проблему формування ціннісного сприйняття музичного мистецтва майбутніх учителів музики у підготовці до вокально-хорової роботи зі старшокласниками, розширює їх мистецьку обізнаність, дозволяє розрізняти мистецькі продукти, явища, бачити їх властивості, забезпечує орієнтування в інформаційному наповненні творів музичного мистецтва. Акцентовано увагу на висвітленні методологічних засад дослідження категорії сприйняття в аспекті ціннісного розуміння художніх образів творів музичного мистецтва, яке найтісніше пов'язано з перетворенням зовнішньої інформації, створює умови для формування образів, з якими надалі оперують увага, пам'ять, мислення, емоції. У роботі розглядаються особливості сприйняття студентами змісту вокально-хорового навчання та його екстраполяції на майбутню професійну діяльність зі старшокласниками.

Ключові слова

сприйняття; майбутні вчителі музики; фахова підготовка; вокально-хорове навчання; мистецька інформація; художній образ.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю / Віктор Петрович Андрущенко. – К.: Знання України, 2008. – 819 с., [80] с. іл..
 2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Л.: Сов. композитор, 1971. – С. 211
 3. Брушлинский А. В. Психология мышления и кибернетика /А. В. Брушлинский – М.: Мысль, 1970. –  85 с.
 4. Брунер Дж. Исследование развития познавательной деятельности / Дж. Брунер; Пер. с англ. – М. : Педагогика, 1971. – 321 с.
 5. Городнова О. Н. Восприятие и его познавательная ценность / О. Н. Городнова // Сборник статей кафедры комплексных исследований по философии. Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та им. И.Н. Ульянова, 2005. – С. 2 – 6.
 6. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия / Е. В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 382 с.
 7. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Галина Микитівна Падалка. – К.: Освіта України,
  2008. – 274 с..
 8. Побережна Г. І. Інтонаційна природа музики //Загальна теорія музики підручник / Побережна Галина Іонівна, Щериця Тамара Володимирівна. – К.: Вища школа, 2004. – 303 с.
 9. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод.посібник / О. Я. Ростовський. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.
 10. Рудницька О. П. Педагогіка: загальна і мистецька: навч. посіб. / Оксана Петрівна Рудницька – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko, V. P. (2008). Rozdumi pro osvіtu, stattі, narysy, іnterviu [Reflections on education: articles, essays, interview]. Кyiv: Znannia Ukraine [in Ukrainian].
 2. Asafev, B. V. (1971). Muzykalnaya forma kak protsess [ Music form as a process]. Saint Petersburg: Sovetskiy kompozitor [in Russian].
 3. Brushlinskiy, A. V. (1970). Psihologiya mishleniya i kibernetika. [Psychology of thinking and cybernetics]. Moscow: Mysl [in Russian].
 4. Bruner, Dzh. (1971). Issledovanie razvitiya poznavatelnoy deyatelnosti [Research of developing cognitive activity]. Moscow: Pedagogika [in Russian].
 5. Gorodnova, O. N. (2005). Vospriyatie i ego poznavatelnaya tsennost [Perception and its cognitive value]. Sbornik statei kafedry kompleksnykh issledovaniy po filosofii Collected papers of the Department of Comprehensive Research on Philosophy, 2 –6 [in Russian].
 6. Nazaikinskiy, E. V. (1972). O psikhologii muzykalnogo vospriyatiya [About psychology of musical perception]. Moscow: Muzyka [in Russian].
 7. Padalka, H. M. (2008). Pedahohіka mystetstva (Teorіya і metodyka vikladannia mistetskykh dystsyplіn) [Pedagogics of art (Theory and methodology of teaching art disciplines]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
 8. Poberezhna, G. І., & Shcherytsia, Y. I. (2004). Іntonatsіina priroda muzyky [Іntonation music nature]. Zahalna teorіia muzyky – General music theory. Kyiv: Osvita [in Ukrainian].
 9. Rostovskyi, O. Ya. (2011). Teorіia і metodyka muzychnoi osvіty: Navchalno-metodychnyi posіbnik [Theory and methodology of musical education: a tutorial]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
 10. Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohіka: zagalna і mystetska: navchalnyi posіbnyk [Pedagogy: general and artistic: a tutorial]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
Сторінки 40-48

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/5.%20Chzan%20Bo%20s.40-48.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.