Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ТА АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.211.24:78  

Автор статті 

Володимир Бондаренко

Назва статті

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У  ПЕДАГОГІЧНОМУ ВНЗ НА ЗАСАДАХ АКСІОЛОГІЧНОГО ТА АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ 

Анотація

У статті представлено методологічний аналіз проблеми сприйняття у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. Реалізація системного підходу актуалізує проблему формування ціннісного сприйняття музичного мистецтва майбутніх учителів музики у підготовці до вокально-хорової роботи зі старшокласниками, розширює їх мистецьку обізнаність, дозволяє розрізняти мистецькі продукти, явища, бачити їх властивості, забезпечує орієнтування в інформаційному наповненні творів музичного мистецтва. Акцентовано увагу на висвітленні методологічних засад дослідження категорії сприйняття в аспекті ціннісного розуміння художніх образів творів музичного мистецтва, яке найтісніше пов'язано з перетворенням зовнішньої інформації, створює умови для формування образів, з якими надалі оперують увага, пам'ять, мислення, емоції. У роботі розглядаються особливості сприйняття студентами змісту вокально-хорового навчання та його екстраполяції на майбутню професійну діяльність зі старшокласниками.

Ключові слова

професійний імідж; майбутній учитель технологій; аксіологічний підхід; акмеологічий підхід; формування професійного іміджу

Список використаних джерел                                                               
 1. БехІ. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання. – 2003. – 280 с.
 2. БондаренкоВ. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.07 /Бондаренко Володимир Іванович; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Київ, 2016. – 489 с.
 3. Зязюн И.А. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для пед. специальностей высш. учеб. заведений / И. А. Зязюн. – М. : Просвещение, 1989. – 302 с.
 4. Кремень В.Г. Освіта в Україні : сучасні тенденції і перспективи / В. Г Кремень // Професійна освіта : педагогіка і психологія : польсько-український щорічник / за ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш. – К. ; Ченстохова : Віпол, 2000. – Вип. 11. – С. 11–30.
 5. Новейший философский словарь / [сост. и глав. науч. редактор А. А. Грицанов]. – 3-е изд. исправл. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с.
 6. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культури : навч. посібник / Ю. І. Палеха. – 2-ге вид. доп. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 337 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti [Upbringing a personality]. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady: navchalno-metodychnyi posibnyk – Personality-centered approach: theoretical and technological bases: a tutorial (Vol.1). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 2. Bondarenko, V. I. (2016). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia imidzhu maibutnoho vchytelia tekhnolohii u systemi vykhovnoi roboty pedahohichnihi universytetu [Theoretical and methodological fundamentals of forming a future technology teacher’s image in the system of upbringing activities at the university]. Doctor’s thesis. Kyiv: Skhidnoukrainskyi universytet imeni Volodymyra Dalia [in Ukrainian].
 3. Ziaziun,I. A. (1989). Osnovy pedagogicheskogo masterstva [Bases of pedagogical mastery]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
 4. Kremen, V. H. Osvita v Ukraini: suchasni tendentsii i perspektyvy [Education in Ukraine: modern tendencies and prospects]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia: polsko-ukrainskyi shchorichnyk – Professional education: Pedagogics and Psychology: Polish and Ukrainian yearbook, 11, 11 – 30 [in Ukrainian].
 5. Gritsanov, A. A. (Ed.). (2003). Noveishyy filosofskiy slovar [The newest philosophical vocabulary]. Minsk: Knyzhnyy dom [in Russian].
 6. Palekha, Yu. I. (2002). Kliuchi do uspikhu, abo orhanizatsiina ta upravlinska kultury [The keys to success, or organizational and managing culture]. Kyiv: Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu [in Ukrainian].
Сторінки 49-58

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/6.%20Bonarenko%20s.%2049-58.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.