Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:811.111

Автор статті 

Людмила Гаврілова, Олена Ябурова

Назва статті

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація

Актуальність проблеми залучення майбутніх фахівців до поглибленого вивчення англійської мови як основної мови міжнародного спілкування доведена інтеграцією країни до європейського освітнього простору, змінами у стратегічних напрямах розвитку вищої освіти України, нормативними документами Українського Уряду та Міністерства Освіти. Сутнісні зміни, що відбуваються зараз у вивченні іноземних мов, зокрема англійської, пов’язані також з компетентнісною парадигмою освіти. Важливою умовою переформатування процесу навчання іноземної (англійської) мови стає моніторинг наявних навчальних досягнень майбутніх фахівців, зокрема майбутніх учителів.

Поняття «педагогічний моніторинг» тлумачиться як система заходів щодо збирання й аналізу даних з метою вивчення й оцінювання якості професійної підготовки й прийняття рішень про подальше вдосконалення навчально-виховного процесу. Мета статті – висвітлити й проаналізувати результати моніторингу рівнів володіння англійською мовою студентів Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» й визначити шляхи вдосконалення англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів.

Етапи моніторингу: оцінювання вихідного рівня володіння іноземною (англійською) мовою студентами неіншомовних спеціальностей з використанням тесту Кембриджського Освітнього Синдикату А2; переформатування змісту англомовної освіти у виші: розроблення й впровадження у практику професійної підготовки студентів факультету підготовки вчителів початкових класів спецкурсу «Британські іспити»; повторне тестування студентів після закінчення спецкурсу.

Результати контрольного тестування засвідчили значно кращі показники сформованості всіх видів навичок володіння англійською мовою (читання, аудіювання, письмо, говоріння) в студентів експериментальної групи, що відвідували заняття спецкурсу «Британські іспити».

Ключові слова

англомовна компетентність; рівні володіння англійською мовою; моніторинг; тестування; майбутні вчителі.

Список використаних джерел                                                               
 1. Указ Президента України №641/2015 Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560 (16 листопада 2015 року)
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва [перекл. з англ. О. М. Шерстюк]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 3. Пономарьова К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови / К.Пономарьова // Початкова школа : науково-методичний журнал. – 2010. – № 12. – С. 49 – 52. 
 4. Вашуленко М. Лінгводидактичні орієнтири сучасної початкової мовної освіти в Україні / М. Вашуленко // Вісник Львівського університету: Серія філологічна . – 01/2010 . – Вип.50 . – С. 57 – 65.
 5. Ішутіна О. Є. Іншомовна соціокультурна компетентність майбутнього вчителя початкової школи / О. Є. Ішутіна // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – № 3. – С. 178 – 188.
 6. Скубашевська О. Моніторинг якості освіти: поняття та реальність здійснення / О. Скубашевська // Вища освіта України. – Київ : “Педагогічна преса“, 2008. – № 3. – С. 37 – 42.
 7. Хриков Є. М. Моніторинг якості освітніх послуг вищого навчального закладу / Є. М. Хриков // Технологія навчання дорослих: зміст, структура, основні характеристики. – Луганськ, 2005. – С. 6 – 9.
 8. Андреев В.И. Проблемы педагогического мониторинга качества образования/ В. И. Андреев // Известия РАН. – 2001. –  № 1. – С. 37.
 9. Матвієнко І. П. Комплексна оцінка ефективності навчально-виховного процесу [Текст] : курс лекцій / І. П. Матвієнко. – Полтава, 2001. – 130 с
 References (Translated and Transliterated)
 1. Ukaz Prezydenta Ukrainy №641/2015 Pro oholoshennia 2016 roku Rokom anhliiskoi movy v Ukraini [The Decree of the President of Ukraine № 641/2015 On announcement the year 2016 as the year of English in Ukraine] (2016, November 16).  Retrieved from   http://www.president.gov.ua/documents/6412015-19560 [in Ukrainian].
 2. Nikolaieva, S. Yu. (Eds.). (2003). Zahalnoievropeiski Rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsinniuvannia [Common European Framework on Language Education: learning, teaching, assessment] (O.Sherstiuk, Trans.). Kyiv: Lenvit [in Ukrainian].
 3. Ponomarova, K. (2010). Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni molodshykh shkoliariv ukrainskoi movy [Implementation of competence approach into teaching the Ukrainian language to primary school children]. Pochatkova shkola: naukovo-metodychnyi zhurnal – Primary school: scientific and methodological journal, 12, 49 – 52 [in Ukrainian].
 4. Vashulenko, (2010). Linhvodydaktychni oriientyry suchasnoi pochatkovoi movnoi osvity v Ukraini [Linguodidactic approach of modern language primary education in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu: Seriia philolohichna – Bulletin of Lviv University: Philology Series, 50, 57 – 65 [in Ukrainian].
 5. Ishutina, O. Ye. (2016). Inshomovna sotsiokulturna kompetentnist maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly [Prospective Primary School Teachers’ Foreign Language Sociocultural Competence: Monitoring Principles]. Profesionalism pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty – Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects, 3, 178 – 188 [in English].
 6. Skubashevska,O. (2008). Monitorynh yakosti osvity: poniattia ta realnist zdiisnennia [Monitoring education quality: concept and the reality of implementation]. Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine, 3, 37 – 42 [in Ukrainian].  
 7. Khrykov, Ye. M. (2005). Monitorynh yakosti osvitnikh posluh vyshchoho navchalnoho zakladu [Monitoring the quality of educational service of higher educational establishment]. Tekhnolohiia navchannia doroslykh: zmist, struktura, osnivni kharakterystyky, 6 – 9 [in Ukrainian].
 8. Andreyev,V. I. (2001). Problemy pedagogicheskogo monitoringa kachestva obrazovaniya [Problems of pedagogical monitoring education quality]. Izvestiya RAN – RAN News, 1, 37 [in Russian].
 9. Matviienko,I. P. (2001). Kompleksna otsinka efektyvnosti navchalno-vykhovnoho protsesu [Integrated assessment of the effectiveness of the educational process]. Poltava [in Ukrainian].
Сторінки 59-72

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/7.%20Gavrylova-Yaburova%20s.59-72.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.