Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФІЛОСОФІЯ, СИНЕРГЕТИКА ТА ГОЛІЗМ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.0919:130.123.1

Автор статті 

Віктор Дубінін

Назва статті

ФІЛОСОФІЯ, СИНЕРГЕТИКА ТА ГОЛІЗМ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Анотація

У публікації розглядаються коротко питання тотожності та відмінності філософії, синергетики і голізму в контексті інновацій в освітній роботі викладачів вузів. Особлива увага звертається на основні закони та категорії діалектики, а також  на суттєві риси синергетики і голізму. Підкреслено взаємозв’язок філософської та загальнонаукової філософій. Висвітлено специфіку різних історичних форм філософії та їхній зв’язок із синергетикою як ученням про саморозвиток систем як цілісних явищ і процесів, а також із голізмом, центральною категорією якого є «цілісність». Схарактеризовано основні закони діалектики, застосування яких дозволяє розкривати джерела (закон гармонії та взаємовиключення протилежностей) розвитку, механізми (закон переходу кількості в якість) розвитку і тенденції (закон заперечення заперечення) розвитку. 

Ключові слова

філософія; діалектика; історичні форми філософії; закон гармонії та взаємовиключення протилежностей; закон переходу кількості в якість; закон заперечення заперечення; синергетика; біфуркація; аттрактор; голізм; цілісність.

Список використаних джерел                                                               
  1. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, Г.В. Баранов др.; под ред. проф. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 303 с.
  2. Філософія у сучасному соціумі: Матеріали міжнародної наукової конференції 24 – 26 квітня 2013 року, Донецький національний університет, м. Донецьк. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – Т. 1. – 244 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Lavrinenko, V. N., Ratnikov, V. P. & Baranov, G. V. (2002). Kontseptsii sovremennogo estestvoznaniya: uchebnik dlya vuzov [Concepts of modern natural science: Textbook for higher schools]. N Lavrinenko,& V. P. Ratnikov (Eds.). Moscow: YUNITI-DANA [in Russian].
  2. Philosofiia u suchasnomu sotsiumi [Philosophy in modern society]. Proceedings from MIIM’13: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia – International Scientific and Practical Conference. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].
Сторінки 73-80

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/8.%20Dubynyn%20s.73-80.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.