Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.015.3:37.011.3-051:80 

Автор статті 

Елліна Панасенко, Юлія Черепова

Назва статті

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті проаналізовано психолого-педагогічні дослідження сучасних учених із проблеми комунікативних здібностей особистості та комунікативних здібностей педагога, що обумовлено тенденціями гуманітарної політики та новими вимоги до мовленнєвої освіти, що визначається як основною функцією мови – бути засобом спілкування, пізнання, порозуміння, так й суспільним замовленням – сформувати соціально активну україномовну мовленнєву особистість. Спираючись на матеріали психолого-педагогічних джерел, автори надають визначення поняттям: «комунікативні здібності», «спілкування», «комунікативні якості особистості», «комунікативні знання», «комунікативні вміння», «комунікативні навички». Також у статті виокремлено низку підходів, як-от: психологічний, соціально-психологічний та психолого-педагогічний, на які доцільно спиратися в процесі науково-теоретичного аналізу комунікативних здібностей майбутніх учителів-філологів.

Ключові слова

комунікативні здібності; спілкування; комунікативні якості особистості; комунікативні знання; комунікативні вміння; комунікативні навички.

Список використаних джерел                                                               
 1. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить организаторские и коммуникативные свойства личности / А. В. Батаршев. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 176 с.
 2. БодалевА. А. О коммуникативном ядре личности / А. А. Бодалев //  Советская педагогика. – 1990. – № 5. – С. 77–81.
 3. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001. – 575 с.
 4. ВолошинаН. В. Особенности коммуникативных способностей личности / Н. В. Волошина // Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія : Матеріали методичного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. – К. : Гнозис, 1998. –
  С. 301–305.
 5. ДружининВ. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – М. : Издательский центр «Академия», 1996. – 224 с.
 6. Кан-КаликВ. А. Основы профессионального педагогического общения / В. А. Кан-Калик. – Грозный : Чечено-Ингушский государственный университет им. Л. Н. Толстого, 1979. – 138 с.
 7. Кан-КаликВ. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя / В. А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 136 с.
 8. ЛеонтьевА. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : Знание,
  1979. – 47 с.
 9. ЛеонтьевА. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. – Тарту : Изд-во Тарт. ун-та, 1974. – 220 с.
 10. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. – М. : «Рефл-бук», К. : «Ваклер», 1999. – 528 с.
 11. НемовР. С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Психология образования. – 608 с.
 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СП : Питер, 1999. – 720 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Batarshev, A. V. (1999). Psikhodiagnostika sposobnosti k obshcheniyu, ili kak opredelit organizatorskie i kommunikativnye svoistva lichnisti [Psychodiagnostics of ability to communicate or how to find out person’s organization and communication qualities]. Moscow: VLADOS [in Russian].
 2. Bodalev, A. A. (1990). O kommunicativnom yadre lichnosti [About person’s communicative core]. Sovetskaya pedagogika – Soviet pedagogics, 5, 77 –81 [in Russian].
 3. Volkova, N. P. (2001). Pedahohika – Pedagogics. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
 4. Voloshyna, N. V. (1998). Osobennosti kommunikativnykh sposobnostey lichnosti [Features of a person’s communicative abilities]. Proceedings from Methodological seminar APS of Ukraine: Psykholoho-pedahohichna nauka i suspilna ideolohiia – Psychological and pedagogical science and social ideology. (pp. 301 – 305). Kyiv: Heneza [in Russian].
 5. Druzhynin, V. N. (1996). Psikhologiya obshchikh sposobnostey – Psychology of general abilities. Moscow: Izdatelskiy tsentr “Akademiia” [in Russian].
 6. Kan-Kalik, V. A. (1979). Osnovy professionalnogo pedagogicheskogo obshcheniya [Bases of professional pedagogical education]. Groznyy: Checheno-Ingushskiy gosudarstvennyy universitet im. L. N. Tolstogo [in Russian].
 7. Kan-Kalik, V. A. (1987). Uchitelyu o pedagogicheskom obshchenii [To the teacher about pedagogical communication]. Moscow: Prosveshchenie [in Russian].
 8. Leontev, A. A. (1979). Pedagogicheskoe obshchenie [Pedagogical communication]. Moscow: Znanie [in Russian].
 9. Leontev, A. A. (1974). Psikhologiya obshcheniya [Communication psychology]. Tartu: Izdatelstvo art. Universiteta [in Russian].
 10. Maksimenko, S. D. (1999). Obshchaya psikhologiya [General psychology]. Moscow: Refl-buk, Kyiv: “Vakler” [in Russian].
 11. Nemov, R. S. (1999). Psikhologiya: uchebnik dlya studentov vysshykh uchebnykh zavedeniy [Psychology: textbook for students of higher educational establishments]. Moscow: VLADOS [in Russian].
 12. Rubinshtein, S. L. (1999). Osnovy obshchey psikhologii [Bases of general psychology]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
Сторінки 81-91

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/9.%20Panasenko-Cherepova%20s.81-91.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.