Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.091.12:005.963:51-051

Автор статті 

Тетяна Бондаренко, Валентина Чайченко

Назва статті

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ

Анотація

Статтю присвячено проблемі реалізації принципу наступності в математичній освіті дошкільників і молодших школярів в умовах перезавантаження початкової школи, що спричинило необхідність оновлення процесу підготовки майбутніх учителів. Автори розглянули нормативне забезпечення  зазначеного процесу та запропонували шляхи вдосконалення методико-математичної підготовки студентів до реалізації наступності між дошкільною і початковою освітою на засадах використання ІКТ.

З’ясовано, що використання в процесі методико-математичної підготовки змішаного навчання та методичних веб-квестів активізує навчальну діяльність студентів, розвиває здатність майбутніх фахівців до самоосвіти.

Ключові слова

методико-математична підготовка; принцип наступності в математичній освіті; методичні веб-квести; змішане навчання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Затверджений МОН України № 615 від 22.05.2012 // Дошкільне виховання. – 2012. – №7. – С.16-17.
 2. Богуш А. Вектор наступності Державних стандартів дошкільної і початкової ланок освіти / А. Богуш //Початкова школа. – 2013. - №3. – С. 1-4.
 3. Глузман Н. А. Система формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Н. А. Глузман – Автореф. докт. пед. наук. – 13.00.04. Теорія та методика професійної освіти. – Луганськ, 2011. – 40 c.
 4. Голодюк Л .С. Наступність та перспективність навчання математики: проектування через призму провідної діяльності дитини / Л. С. Голодюк // Реалізація наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 вересня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ПНПУ імені К.Д. Ушинського» [та ін.]. – Харків : Вид-во «Ранок», 2016. – С.  9 – 22.
 5. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 2010. – №7. – С. 1 – 15.
 6. Европейская рамка квалификаций [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.volsu.ru/rus/info/part5.doc.
 7. Кисільова-Біла В. Реалізація принципу наступності у формуванні компетенцій: дошкільний навчальний заклад – початкова школа / В. Кисільова-Біла, М. Ясногор // Початкова школа. – 2014. – №2. – С. 37 - 40.
 8. Кононец Н. В. Технологія вебквест у контексті ресурсно-орієнтованого навчання студентів [Електронний ресурс] / Н. В. Кононец // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_123956.doc.
 9. Онопрієнко О. В. Наступність як чинник впливу на якість початкової математичної освіти / О. В. Онопрієнко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Випуск 34. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер». – 2011. – С. 393 – 396.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia) [Basic Component of Pre-school Education (New edition)] (№ 615 May 22, 2012). Doshkilne vykhovannia – Pre-school Education, 7, 16 – 17 [in Ukrainian].
 2. Bohush, A. (2013). Vektor nastupnosti Derzhavnykh standartiv doshkilnoi i pochatkovoi lanok osvity [Continuity Vector of State Standards of Pre-school and Primary Education]. Pochatkova shkola – Primary school, 3, 1 – 4 [in Ukrainian].
 3. Hluzman, N. A. (2011). Systema formuvannia metodyko-matematychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [The System of Forming Methodological and Mathematical Competence of Future Primary School Teachers]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Luhansk [in Ukrainian].
 4. Holodiuk, L. S. (2016). Nastupnist ta perspektyvnist navchannia matematyky: proektuvannia cherez pryzmu providnoi diialnosti dytyny [Continuity and prospects of Teaching Mathematics: Projecting through the Prism of the Child’s Leading Activity]. Realizatsiia nastupnosti v matematychnii osviti: realii ta perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats za materialamy – Realization of Continuity in Mathematical Education: Realities and Prospects. Kharkiv: Vyd-vo «Ranok» [in Ukrainian].
 5. Derzhavnyi standart pochatkovoi zahalnoi osvity (2010). [State Standard of Primary Education]. Pochatkova shkola – Primary School, 7, 1 – 15 [in Ukrainian].
 6. Evropeyskaya ramka kvalifikatsiy [European Qualification Frame]. (n.d). www.volsu.ru. – Retrieved from: http://www.volsu.ru/rus/info/part5.doc. [in Russian].]
 7. Kysilova-Bila, V., & Yasnohor, M. (2014). Realizatsiia pryntsypu nastupnosti u formuvanni kompetentsii: doshkilnyi navchalnyi zaklad – pochatkova shkola [Realization of the Principle of Continuty in Competence Forming: Preschool Educational Establishment – Primary School] Pochatkova shkola – Primary School, 2, 37 – 40 [in Ukrainian].
 8. Kononets, N. V. Tekhnolohiia vebkvest u konteksti resursno-oriientovanoho navchannia studentiv [Web Quest Technology in the Context of Resources Oriented Training Students]. (n.d.). www.rusnauka.com. – Retrieved from: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Pedagogica/5_123956.doc.
 9. Onopriienko, O. V. (2011). Nastupnist yak chynnyk vplyvu na yakist pochatkovoi matematychnoi osvity [Continuity as an Impact Factor for Primary Mathematical Education Quality] Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho – Scientific Issues of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskyj, 34, 393 – 396 [in Ukrainian].
Сторінки 92-101

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/10.%20Bondarenko-Chaychenko%20s.92-101.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.