Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:37.011.3-051:5:159.955

Автор статті 

Ірина Вікторенко

Назва статті

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Анотація

У статті з філософсько-педагогічних позицій розглянуто професійне мислення майбутнього вчителя як важлива складова підготовки майбутніх фахівців до творчої професійної діяльності. Визначено роль феномена професійного мислення майбутніх учителів природознавства початкових класів у набутті ними методичної компетентності. Зроблено акцент на тому, що у вирішенні проблеми розвитку продуктивного мислення молодшого школяра істотну роль відіграє вчитель і організоване ним творче освітнє середовище, яке орієнтоване на задоволення інтересів учнів, їхніх пізнавальних потреб, зокрема у творчій діяльності.

Не вдаючись до детального аналізу термінів як динамічних понять, у науковому дослідженні розкрито сутність понять «професійне педагогічне мислення», «творче педагогічне мислення». Автором представлено фактори, що спричиняють проблему формування професійного мислення в майбутніх учителів на сучасному етапі розвитку українського суспільства та вітчизняного освітнього простору. Визначено загальні напрями роботи, що забезпечують зростання означеного феномена. Вони мають бути головними і для формування професійного мислення майбутнього вчителя природознавства початкових  класів. Перспективним автор вбачає розкриття умов формування продуктивного педагогічного мислення майбутнього вчителя природознавства початкових класів, а також методів і прийомів, що забезпечують його успішність. 

Ключові слова

компетентнісний підхід; методична компетентність учителя в навчанні природознавства молодших школярів; власна траєкторія професійного становлення і зростання майбутнього вчителя; розвиток професійного мислення майбутніх учителів природознавства початкових класів; професійне педагогічне мислення; творче педагогічне мислення; напрями професійно орієнтованого впливу на майбутнього вчителя, що забезпечують зростання професійне мислення майбутнього вчителя.

Список використаних джерел                                                               
 1. Балл Г. Формування готовності до професійної праці у контексті гуманізації освіти / Г.Балл, П. Перепелиця // Психологічні аспекти гуманізації освіти. Книга для вчителя / За ред. Балла Г. – Київ-Рівне, 1996. – С. 112 – 116.
 2. ДубасенюкО. Specyfika funkcji myslena zawodowego nauczciela (Особливості та функції професійного мислення вчителя) // Paradygmaty oswiatowe I edukacia nauczycieli / pod redakcja: Wasyla Kremienia, Tadeusza Lewowickiego, Swietlany Sysojewej. – Warszawa – Krakow Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. – С. 277 – 287.
 3. Кашапов М. Психология педагогического мышления / М. Кашапов. – Монография. – СПб. : Алетейя, 2000. – 463 с.
 4. МарусинецьМ. Професійне мислення вчителя: рефлексивний аспект / М. Марусинець // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014 –  № 2(23). – С. 161 – 167.
 5. Митник О. Розвиток мислення на уроках природознавства /
  О. Митник, Н. Богомаз // Учитель початкової школи. – 2013. – № 6. – C. 37 – 40. 
 6. Психология профессионального педагогического мышления / Под ред. М. Кашапова. – М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. – 398 с.
 7. Собко С. Професійне мислення на етапі становлення майбутнього вчителя фізичного виховання / С. Собко // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред кол. : В. Радул [та ін.]. –  Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 121,
  ч. 2. – С. 75 – 79.
 8. Турищева Л. Педагогічне мислення як об’єкт дослідження психологічної служби / Л.Турищева // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – 2013. – Вип. 46(2). – С. 248 – 252. – Режим  доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_46%282%29__31
 9. ХалиловаЛ. Организация диагностики креативного  педагогического мышления. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=11081&table=papers_file&type=1&conn=confDB
 10. Ходоровська І. Розвиток творчого мислення майбутніх учителів музики на заняттях сольфеджіо/ І. Ходоровська // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16 – 17 жовт. – 2014. – С. 558 – 563.
 11. Щедровицкий Г. Будущее есть работа мышления и действия: Интервью Журналу «Вопросы методологии». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://magister.konvent.ru/ lib/ELIB/textsdif/gp.htm.
 12. Щедровицкий Г. Лекции по психологии, читанные в Ростовском университете (фрагменты) / Г.Щедровицкий // Вопросы саморазвития человека. – Вып.  – 1991. – С. 3 – 32.
 13. Щедровицкий Г. Процессы и структуры в мышлении: курс лекций. – Из архива Г. Щедровицкого. –Т. 6. – М. : «Путь», 2003 // Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psylib.ukrweb.net/books/shchg02/index.htm
 References (Translated and Transliterated)
 1. Ball, H. & Perepelytsia, P. (1996). Formuvannia hotovnosti do profesiinoi pratsi u konteksti humanizatsii osvity [Forming Readiness to the Professional Activity in the Context of education Humanization]. Psykholohichni aspekty humanizatsii osvity. Knyha dlia vchytelia – Psychological aspects of humanization of education, Kyiv-Rivne [in Ukarainian].
 2. Dubaseniuk, O. (2010). Specyfika funkcji myslena zawodowego nauczciela [Peculiarities and Functions of the Teacher’s Professional Thinking]. Paraygmaty oswiatowe I edukacia nauczycieli. Warszawa – Krakow: Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN [in Ukrainiane].
 3. Kashapov, M. (2000). Psihologija pedagogicheskogo myshlenija [Psychology of Pedagogical Thinking] SPb. : Aletejja [in Russian].
 4. Marusynets, M. (2014). Profesiine myslennia vchytelia: refleksyvnyi aspekt [Teacher’s Professional Thinking: Reflexive Aspect] Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky – Relevant issues of Sociology, Psychology, Pedagogy, 2(23), 161 – 167 [in Ukarainian].
 5. Mytnyk, O. & Bohomaz, N. (2013). Rozvytok myslennia na urokah pryrodoznavstva [Forming Thinking at Nature Study Lessons]. Uchytel pochatkovoi shkoly – Primary School Teacher, 6, 37 – 40 [in Ukrainian].
 6. Kashapova, M. (2003). Psihologija professional'nogo pedagogicheskogo myshlenija [Psychology of Professional Pedagogical Thinking]. Moscow : Izd-vo «Institut psihologii RAN» [in Russian].
 7. Sobko, S. (2013). Profesiine myslennia na etapi stanovlennia maibutnoho vchytelia fizychnoho vykhovannia [Professional Thinking at the Stage of Developing Future PE Teachers]. Naukovi zapysky KDPU. Seriia: Pedahohichni nauky – Scientific issues of KDPU, 121 (2), 75 – 79 [in Ukrainian].
 8. Turyshcheva, L. (2013). Pedahohichne myslennia yak obiekt doslidzhennia psykholohichnoi sluzhby [Pedagogical Thinking as an Object of Study Psychological Services] Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Psykholohiia – Journal of Kharkiv National Pedagogical University named after G. Skovoroda, Vyp. 46(2), 248 – 252. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2013_46%282%29__31 [in Ukrainian].
 9. Halilova, L. Organizacija diagnostiki kreativnogo pedagogicheskogo myshlenija. [Organizing Diagnostics of Creative Pedagogical Thinking]. – Available at: http://conference.kemsu.ru/GetDocsFile?id=11081&table=papers_file&type= 1&conn=confDB [in Russian].
 10. Khodorovska, I. (2014). Rozvytok tvorchoho myslennia maibutnikh uchyteliv muzyky na zaniattiakh solfedzhio [Developing the future music teachers’ creative thinking at solfeggio lessons]. Profesiina mystetska osvita i khudozhnia kultura: vyklyky XXI stolittia – Professional Art Education and Art Culture: Challenges of the XXI Century, 558 – 563 [in Ukrainian].
 11. Shhedrovickij, G. Budushhee est' rabota myshlenija i dejstvija [The future ia the work of thinking and activity]. – Available at: http://magister.konvent.ru/ lib/ELIB/textsdif/gp.htm [in Russian].
 12. Shhedrovickij, G. (1991). Lekcii po psihologii, chitannye v Rostovskom universitete (fragmenty) [Lectures on psychology for Rostov University (fragments)] Voprosy samorazvitija cheloveka – Issues of Human Self-development, 3, 3 – 32 [in Russian].
 13. Shhedrovickij, G. Processy i struktury v myshlenii [The Processes and Structures of Thinking]. Available at: http://www.psylib.ukrweb.net/books/shchg02/index.htm [in Russian].
Сторінки 102-113

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/11.%20Vyktorenko%20s.102-113.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.