Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [378.015.31+373.3.015.31]:613

Автор статті 

Людмила Горобець, Ірина Литвинова

Назва статті

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Анотація

У сучасних соціально-економічних умовах здоров’я населення є однією з основних суспільних цінностей, важливим показником розвитку держави. На жаль, спеціалісти відмічають, що рівень здоров’я населення, особливо дітей, невпинно знижується. В останніх це відбувається впродовж усього періоду навчання.

Метою розвідки є схарактеризувати умови формування здоров’язбережувальних технологій у майбутніх учителів початкових класів та впровадження їх у навчальний процес. Дослідження було здійснено на базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» і  шкіл Донецького регіону.

Виокремлено три основні компоненти підготовки майбутніх учителів до роботи в початковій школі: мотиваційний, інформаційно-знаннєвий та операційно-інструментальний. Мотиваційний компонент визначили як провідний, бо він спрямовує навчальний процес, орієнтує на формування в студентів пізнавального інтересу, визначення близьких і далеких цілей; він значимий для сьогоднішнього їхнього навчання і для майбутньої роботи.

Наповнення інформаційно-знаннєвого компонента відбувалось під час теоретичної підготовки з дисциплін навчального плану, операційно-інструментального – під час педагогічної практики. Одним із завдань практики було визначено самостійну роботу зі шкільної гігієни. Виконуючи це завдання, студенти аналізували гігієнічні умови навчання, а також режим роботи школи та розклад уроків.

Ключові слова

здоров’язбережувальні технології; початкові класи; гігієнічні вимоги; здоровий спосіб життя; розклад занять; режим роботи школи.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бабенко В. Досвід роботи школи по впровадженню програми «Молодь за здоров’я» / В. Бабенко // Безпека життєдіяльності. – 2005. – № 7. – С. 66 – 67.
 2. Борисенко Л. Використання здоров'язберігаючих технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів / Л. Борисенко // Матер. науч. конф. ДВНЗ «ДДПУ» «Пошуки і знахідки». – Слов'янськ. – 2015. – С. 23 – 25.
 3. Навчання без шкоди для здоров’я. Довідник-практикум керівника та педагогів школи сприяння здоров’ю / за заг. ред. В. Поуль. – Донецьк: Витоки, 2013. – 292 с.
 4. Натрус С., Задорожня М. Про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області / С. Натрус, М. Задорожня // Матеріали конференції «Перспективи відновлення Сходу України на засадах збалансованого розвитку . – 24-25 вересня 2015 року, м. Слов'янськ, С. 15 – 17.
 5. Страшко С. Экзамен для учителя или Кто научит детей быть здоровыми / С. Страшко // Здоров'я України . – 2015. – № 11 – 12. –.С. 23 – 34.
 6. Хомич Л. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початковий класів. – К.: Магістр – 5, 1998. – 200 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Babenko, V. (2005) Dosvid roboty shkoly po vprovadzhenniu prohramy «Мolod za zdorovia» [The experience of school work on implementing the programme “Youth and health”]. Bezpeka zhyttiediialnosti – Life safety, 7, 66 – 67 [in Ukrainian]
 2. Borysenko, L. (2015). Vykorystannia zdoroviazberizhuvalnykh tekhnolohii u profesiinii dialnosti maibutnikh pedahohiv [Using health-preserving technologies in future peagogues’ professional training]. Poshuky i znakhidky – The search and discovery, 23 – 25 [in Ukrainian].
 3. Poul, V. (Ed.). (2013). Navchannia bez shkody dlia zdorovia [Education without health damage]. Donetsk: Vytoky [in Ukrainian].
 4. Natrus, S, & Zadorozhnia, M. (2015). Pro stan navkolyshnoho seredovyshcha v Donetskii oblasti [On the state of environment in Donetsk region]. Proceedings from: Konferentsii “Perspektyvy vidnovlennia Skhodu Ukrainy na zasadakh zbalansovanoho roxvytku – Conference Prospects of renovation of/Ukraine on the basis of balanced development. Sloviansk [in Ukrainian].
 5. Strashko, S. (2015). Ekzamen dlya uchiteley ili kto nauchit detey byt zdorovymi [An exam for teachers or Who will teach children to be happy]. Zdorovia Ukrainy – Heath of Ukraine, 11-12 [in Russian].
 6. Khomych, L. (1998). Profesiino-pedahohichna pidhotovka vchytelia pochatkovoi shkoly [Professional and pedagogical training of primary school teachers]. Kyiv: Mahistr [in Ukrainian]. 
Сторінки 114-122

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/12.%20Horobots-Lytvtnova%20s.114-122.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.