Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНА ЕРГОНОМІКА» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:[37:331.101.1]

Автор статті 

Тетяна Євтухова

Назва статті

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНА ЕРГОНОМІКА» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки фахівців зі здоров’я людини в педагогічному виші. Розглянуто місце дисципліни «Педагогічна ергономіка» й особливості її викладання в бакалавріаті факультету фізичного виховання, спеціальності 6.010203 Здоров’я людини. У статті наведено основні положення навчально-методичного комплексу дисципліни, детально розглянуто професійні компетентності, загальні та фахові, що їх має набути майбутній фахівець у результаті опанування курсом «Педагогічна ергономіка». Здійснено огляд основних форм навчання педагогічної ергономіки – лекційних і практичних занять, самостійної роботи. Зроблено акцент на важливості самостійної роботи, в основу якої покладено принцип творчості й самостійності в навчанні. Наведено приклади окремих видів самостійної роботи. Подальші дослідження полягатимуть у розробці питання щодо ергономічного аналізу діяльності фахівця зі здоров’я людини в освітніх закладах різного напряму і висвітлення їх у навчальній програмі дисципліни «Педагогічна ергономіка» в системі підготовки відповідних фахівців на факультеті фізичного виховання.

Ключові слова

підготовка фахівців зі здоров’я людини; програма курсу «Педагогічна ергономіка»; форми навчання педагогічної ергономіки.

Список використаних джерел                                                               
  1. Авдіянц Г. Г. Лекція у вищій школі: теорія та практика: метод. посібник для ад’юнктів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищої школи. / Ганна Георгіївна Авдіянц. – Донецьк, 2008. – 78 с.
  2. Євтухова Т. А. Принцип творчості і самостійності в навчанні як умова ефективної самостійної роботи студентів у контексті Болонського процесу / Т. А. Євтухова, С. О. Омельченко // Гуманізація навчально-виховного процесу: науково-методичний збірник. – Вип. 31. – Слов’янськ, 2006. – С. 21 – 25.
  3. Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб. / [Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо]. – К.: Акадеввидав, 2012. – 192 с.
  4. Розроблення освітніх програм: метод. рекоменд. / [В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова]; за ред. В. Г. Кременя. – К.: ДПНВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
  5. Омельченко С. О. Валеонасичений здоров’язбережувальний освітній простір вищого навчального закладу: Науково-практична розробка. / Світлана Олександрівна Омельченко. – Слов’янськ: СДПУ, 2012. – 166 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Avdiiants, H. (2008). Lektsiia u vyshchii shkoli: teoriia i praktyka [Lectures at higher school: theory and practice]. Donetsk [in Ukrainian].
  2. Omelchenko,S. A., & Yevtukhova, T. A. (2006). Pryntsyp tvorchosti i samostiinosti v navchanni yak umova efektyvnoi samostiinoi roboty studentiv v konteksti bolonskoho protsessu [The principle of independence and creativity in education as a condition for effective students’ independent work in the context of the Bologna Process]. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsessu – Humanization of educational process, 31, 21 – 25 [in Ukrainian].
  3. Karapuzova,N. D., Zimnytsia, Ye. A., & Pomohaibo, V. M. (2012). Osnovy pedahohichnoi erhonomyky [Bases of pedagogical ergonomics]. Kyiv: Akademvydat [in Ukrainian].
  4. Zakharchenko,V. M., Luhovyi, V. I., Rashkevych, Yu. M., & Talanova, Zh. V. (2014). Rozroblennia osvitnikh prohram [Designing educational curricular]. V. H. Kremen (Ed.). Kyiv: DPNVTs “Priorytety” [in Ukrainian].
  5. Omelchenko, S.O. (2012). Valeonasychenyi zdoroviazberezhuvalnyi osvitnii prostir [Valeological health preserving educational environment of higher educational institution]. Sloviansk: SDPU [in Ukrainian].
Сторінки 123-133

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/13.%20Yevtukhova%20s.123-133.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.