Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ ЕДВАРДА ДЕ БОНО В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147 : 159.955 : 162.6 : 687.1

Автор статті 

Олена Лихолат

Назва статті

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ ЕДВАРДА ДЕ БОНО В ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

Анотація

У статті з’ясовано, що засобом позитивного вирішення проблем професійної освіти є не лише узагальнення інформації, а й творче засвоєння накопиченого досвіду. Визначено, що високі вимоги до фахової підготовки випускника професійної освіти зумовлені бінарним характером (професійної і педагогічної складових) їхньої майбутньої діяльності.

Метою статті є аналіз системи організації мислення Едварда де Боно і спроба використання окремих прийомів організації мислення за цією системою в професійній освіті при викладанні фахових дисциплін швейного профілю майбутнім педагогам професійного навчального закладу.

Під час написання статті використано комплекс методів дослідження теоретичного та емпіричного рівнів. В основу методології дослідження покладено системний підхід. Виявлено, що основою методики організації мислення за системою Едвардом де Боно є: відхід від кліше й усталених моделей мислення; піддавання постійному сумніву допустимого; знаходження великої кількості й узагальнення альтернатив; усвідомлення нових ідей і ретельний огляд результатів; позитивне ставлення до випадкових сторонніх ідей; знаходження нових точок входження, від яких можна відштовхнутися, нових поглядів на ситуацію тощо.

Ключові слова

професійна освіта; педагог професійного навчального закладу; система мислення Едварда де Боно; латеральне мислення.

Список використаних джерел                                                               
 1. Боно Э. Водная логика / Э. Боно; пер. с англ. Е. А. Самсонов. – Мн.: «Попурри», 2006. – 240 с.
 2. Боно Э. Генератор креатиffных идей / Эдвард де Боно. – СПб.: Издательство: Питер, 2008. – 192 с.
 3. Боно Э. Искусство думать: Латеральное мышление как способ решения сложных задач / Эдвард де Боно. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 172 с.
 4. Боно Э. Красота ума / Э. Боно; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Мн.: Попурри, 2012. – 240 с.
 5. БоноЭ. Курсы развития мышления / Э. Боно; пер. с англ. – Мн.: Попурри, 2012. – 128 с.
 6. Боно Э. Латеральное мышление / Э. Боно; пер. с англ. Е. А. Самсонов. – Мн.: «Попурри», 2005. – 384 с.
 7. Боно Э. Научите себя думать: самоучитель по развитию мышления / Э. Боно; пер. с англ. А. А. Курсков. – М.: ООО «Попурри», 2005. – 288 с.
 8. Боно Э. Рождение новой идеи / Э. де Боно; Под общ. ред. и с послесловием док. психол. наук проф. О.К. Тихомирова. – М.: Изд-во "Прогресс", 1976. – 144 с.
 9. Боно Э. Серьёзное творческое мышление / Э. Боно; пер. с англ. Д.Я.Онацкая. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 416 с.
 10. Боно Э. Шесть фигур мышления / Э. де Боно. – СПб.: Питер, 2010. – 112 с.
 11. Боно Э. Шесть шляп мышления / Э. де Боно. – СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 256с.
 12. Боно Э. Я прав – вы заблуждаетесь / Э. Боно; пер. с англ. Е. А. Самсонов. – Мн.: «Попурри», 2006. – 368 с.
 13. Грисбек Р. Прокачай свой мозг! / Р. Грисбек, М. Тайхер; пер. с нем. С. Э. Борич. – Минск: Попурри, 2015. – 224 с.
 14. Концепція забезпечення якості вищої освіти України За результатами проекту Tempus «TRUST» [Concepts for the care of Ukraine's visibility for the sake of the results of the Tempus project «TRUST»]. – Режим доступу: http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf.
 15. Штерн В. Тренировка мозга для генерации золотых идей. Школа Эдварда де Боно [Електронний ресурс] / Валентин Штерн. – 2010. – 192 с. – Режим доступу: https://rutlib.com/book/17377
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bono, Е. (2006). Vodnaya logika [Water logics by Edward de Bono]. Minsk: «Popurri» [in Russian].
 2. Bono, E. (2008). Generator kreativnykh idey [Generator of creative ideas]. Saint Petersburg: Izdatelstvo: Piter [in Russian].
 3. Bono, E. (2015). Iskusstvo dumat: Lateralnoe myshlenie kak sposob resheniya slozhnykh zadach [Thinking art: Lateral Thinking as a means of solving complex problems]. Moscow: Alpina Pablisher [in Russian].
 4. Bono E. (2012) Krasota uma [HOW TO HAVE A BEAUTIFUL MIND by Edward de Bono]. Minsk: Popurri [in Russian].
 5. Bono, E. (2012). Kursy razvitiya myshleniya [Courses in developing thinking]. Minsk: Popurri [in Russian].
 6. Bono, E. (2005). Lateralnoe myshlenie [Lateral thinking]. Minsk: «Popurri» [in Russian].
 7. Bono, E. (2005). Nauchite sebya dumat: samouchitel po razvitiyu myshleniya [Teach yourself to think:]. Moscow: OOO «Popurri» [in Russian].
 8. Bono, E. (1976). Rozhdenie novoy idei [Appearing of new idea]. Moscow: Izdatelstvo «Progress» [in Russian].
 9. Bono, E. (2005). Seryoznoe tvorcheskoe myshlenie [Serious creative thinking]. Minsk: OOO «Popurri» [in Russian].
 10. Bono, E. (2010). Shest figur myshleniya [Six thinking images]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 11. Bono, E. (1997). Shest shlyap myshleniya [Six hats of thinking]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 12. Bono, E. (2006). Ja prav – vy zabluzhdaetes [I am right – you are wrong]. Minsk: «Popurri» [in Russian].
 13. Grisbek, R. (2015). Prokachay svoy mozg! [Pimp your drain]. – Minsk: Popurri [in Russian].
 14. Kontseptsiia zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity Ukrajiny Za rezuljtatamy proektu Tempus “TRUST” [Concepts for the care of Ukraine’s visibility for the sake of the results of the Tempus project "TRUST"]. – Retrieved from http://www.cs.jyu.fi/ai/QA_Concept.pdf. [in Ukrainian].
 15. Shtern,V. (2010). Trenirovka mozga dlja generatsii zolotykh idej. Shkola Jedvarda de Bono [Brain training to generate golden ideas. Edward de Bono School]. – Retrieved from https://rutlib.com/book/17377 [in Russian].
Сторінки 134-144

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/14.%20Lykholat%20s.134-144.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.