Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

316.454.52-057.87

Автор статті 

Світлана Помирча, Юлія Манохіна

Назва статті

МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація

 У статті досліджено проблему вдосконалення навичок уживання  експресивної лексики в усному і писемному мовленні майбутніх вчителів початкової школи на практичних заняттях із сучасної української мови. Актуальність обраної проблеми полягає в тому, що емоційно-експресивна лексика є важливою у вивченні лексичного  складу мови загалом. Саме тому предметом уваги розвідки є характеристика семантичних особливостей емоційно-експресивної лексики, з одного боку, і способів навчання студентів використовувати мовні експресиви у власному мовленні – з іншого.

Відомо, що в лексичному складі української літературної мови є чимало слів, які виражають різні почуття: радості, гніву, горя, захоплення, – а також емоційну оцінку осіб, подій, різноманітних предметів і явищ дійсності (щастя, сум, кохання, рідний, щирий, поганий, бридкий). Здебільшого експресивні слова належать до фонду загальновживаної лексики, складаючи в ньому окрему стилістично забарвлену групу.

Лексична експресивність належить до найпродуктивніших шарів лексики, бо основне навантаження вербального вираження почуттєвих інтенцій мовця пов’язане із суб’єктивним баченням і оцінюванням фрагментів картини світу.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань застосовувався описовий метод. Різноаспектний аналіз експресивної лексики передбачив використання комплексу методів і прийомів для якнайповнішого з’ясування її складу та специфічних ознак.

Ключові слова

лексичний склад; експресивна лексика; стилістично забарвлена лексика; образність слів; семантика українського експресивного слова.

Список використаних джерел                                                               
  1. Грицай М. С. Давня Українська поезія [роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XV ст. – поч. XVIII ст.]. / М. С. Грицай. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. — 155 с.
  2. ЄрмоленкоС. Я. Синтаксис і стилістична семантика / C. Я. Єрмоленко. – К. : Наукова думка, 1982. – 209 с.
  3. Новосьолова В. І. Методичні підходи до збагачення мовлення учнів емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови / В. І. Новосьолова // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 4. – С. 13 – 16.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Hrytsai, M. S. (1972). Davnia Ukrainska poeziia [rol folkloru u formuvanni obraznoho myslennia ukrainskykh poetiv XV st. – poch. XVIII st.] [Ancient Ukrainian poetry [Role of folklore in the formation of creative thinking of Ukrainian poets XV – early XVIII century]. Kyiv: Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu [in Ukrainian].
  2. Yermolenko, S. Y. (1982). Syntaksys i stylistychna semantyka [Syntax and semantic stylistic]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
  3. Novosolova, V. I. (2006). Metodychni pidhody do zbahachennia movlennia uchniv emotsiino zabarvlenoiu leksykoiu na urokakh ukrainskoi movy [Methodological approaches to enrichingpupils speech with emotive vocabulary in Ukrainian language classes]. Ukrayinska mova i literatura v shkoli – Ukrainian language and literature at school, 4, 13 – 16 [in Ukrainian].
Сторінки 145-152

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/15.%20Pomyrcha-Manokhyna%20s.145-152.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.