Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.01

Автор статті 

Ірина Федь

Назва статті

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧІСТЬ»

Анотація

У статті з’ясовано, що сучасна школа України повинна формувати особистість, яка б втілювала в собі високі громадянські почуття, норми загальнолюдської моралі, розвинене почуття національної самосвідомості. Визначено, що культорологічний принцип, особистісно зорієнтоване навчання і виховання відіграють значну роль у навчально-виховному процесі молодших школярів. Доведено, що початкова школа є важливою ланкою для розвитку творчих здібностей, нахилів, зацікавлень дитини, бо якщо вона в цей період не навчиться самостійно творити, то такою ж безініціативною, пасивною буде і в дорослому житті.

Аналіз педагогічних досліджень засвідчує, що проблема виховання творчої особистості перебуває в центрі уваги як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників.

Творчість – це діяльність, пройнята елементами нового, удосконалення, збагачення, розвитку, вона породжує якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю. Творчість необхідна для суспільства, передусім не в культурній, а в науково-технічній площині, бо саме ця сфера найбільше впливає на добробут та динамічний розвиток знань людства.
Ключові слова

виховання; творчість; творча особистість; творчі здібності; творче мислення.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – изд-во КГУ, 1988. – 238 с.
 2. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх врахування у навчально-виховній роботі / Г.О. Балл // Психологія. – К., 1992. – Вип.32. – С. 12-16.
 3. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П. Волкова. – К.: Академія, 2002.– 575 с.
 4. Комісаренко Н. Особливості творчої діяльності молодших школярів у позакласній роботі / Н. Комісаренко. – Початкова школа. – 2002. – № 6. – С. 6-7.
 5. Лук А. Н. Учить мыслить / А.Н. Лук. – М.: Знание, 1975. – 96 с.
 6. Линдсей Г. Творчество и критическое мышление / Г. Линдсей // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. – М.: Издательство МГУ, 1981.– 523 с.
 7. Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів / С.М. Лупінович. – Х., Вид.груп «Основа», 2009. – 107 с.
 8. Максимова Н, Порох Л. Психологічні умови забезпечення розвитку творчого потенціалу учнів / Н Максимова, Л Порох. – Рідна школа. – 2001. – № 5. – С. 18-19.
 9. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности / А.М. Матюшкин. – Вопросы психологии. – 1989. – №6. – С. 29-32.
 10. Мирович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления / М.И. Мирович, Л.И. Шрагина // Практическое пособие. – Минск: А.С.Т., Харвест, 2000. – С. 3-26.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, V.I. (1988). Dyalektyka vospitaniya i samovospitaniya tvorcheskoy lichnosti [Dialectics of a creative personality’s upbringing and self-upbringing]. Izdatelstvo KGU [in Russian].
 2. Ball, O. (1992). Pro vyznachalni kharakterystyky zdibnostei i pryntsypy yikh vrakhuvannia u navchalno-vykhovnii roboti [About significant characteristics of abilities and principles of their consideration in learning and upbringing work]. Psykholohiia –Psychology, 32, 12-16 [in Ukrainian].
 3. Volkova, N. (2002). Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
 4. Komisarenko, N. (2002). Osoblyvosti tvorchoi diialnosti molodshykh shkoliariv u pozaklasnii roboti [Features of primary schoolchildren’s creative activity in extracurricular activity]. Pochatkova shkola – Primary school, 6, 6 – 7 [in Ukrainian].
 5. Luk, A. N. (1975). Uchyt myslit [Learning to think]. Moscow: Znanie [in Russian].
 6. Lyndsei, H. (1981). Tvorchestvo i kriticheskoe myshlenie [Creativity and critical thinking]. Moscow: Izdatelstvo MGU [in Russian].
 7. Lupinovych, S. (2009). Navchaiemosia zaliubky! Formuvannia motyvatsii do navchannia v uchniv molodshykh klasiv [Enjoy learning! Forming primary schoolchildren’s motivation to learning]. Kharkiv: Vydavnycha hrupa “Osnova” [in Ukrainian].
 8. Maksymova,, & Porokh, L. (2001). Psykholohichni umovy zabezpechennia rozvytku tvorchoho potentsialu uchniv [Psychological conditions of providing the development of pupils’ creative potential]. Ridna shkola – Native school., 5, 18-19 [in Ukrainian].
 9. Matiushkin, A. (1989). Kontseptsiya tvorcheskoi odarennosti [Conseption of creative gift]. Voprosy psikhologii – Psychology issues, 6, 29 – 32 [in Ukrainian].
 10. Myrovych, M. Y., & Shragina, L. Y. (2000). Tekhnologiya tvorcheskogo myshleniya [Technology of creative thinking]. Minsk: A.S.T., Kharvest [in Russian].
Сторінки 153-162

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/16.%20Fed%20s.153-162.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.