Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КУРСІ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАРОДНОГО ТАНЦЮ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:793.31 (477)

Автор статті 

Володимир Котов

Назва статті

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КУРСІ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАРОДНОГО ТАНЦЮ»

Анотація

У статтi висвітлено актуальну проблему сучасної мистецької педагогіки – широке залучення до професійної підготовки майбутніх фахівців національних хореографічних традицій. Звернення до цієї проблеми зумовлено низкою соціально-політичних подій в Україні, актуалізацією питань національного та інтернаціонального виховання, інтеграцією української освіти в європейський освітній простір, інтенсивним формуванням національної самосвідомості, що стає підвалинами оновлення вітчизняної мистецької освіти. Майбутні вчителі початкової школи, які готуються до керування дитячими танцювальними колективами в педагогічних університетах, мають активно залучатися до створення власних постановок різних жанрів народного танцю. Це сприяє формуванню національної самосвідомості, професійної компетентності та педагогічної майстерності майбутніх хореографів.

Пропонується розробка українського танцю «Опришки» – спільна творча робота викладача й студентів, які здобувають вищу освіту в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (ОКР Бакалавр). Автор уважає актуальним опанування української національної хореографічної культури для патріотичного виховання молоді, залучення майбутніх фахівців до національних традицій, формування професійної майстерності керівників дитячих хореографічних колективів.

Ключові слова

національна самосвідомість, професійна майстерність; майбутні вчителі початкової школи; український народний танець; опришки.

Список використаних джерел                                                               
  1. Буль Н.С. Психолого-педагогічні особливості професійної майстерності хореографа [Електронний ресурс] / Н. С. Буль. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/739/94/
  2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  3. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посібн. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Bul, N. S. Psyholoho-pedahhichni osoblyvosti profesiinoi maisternosti khoreohrafa [Psychological and pedagogical features of the choreographer’s professional skills] Retrieved from: http://vuzlib.com/content/view/739/94/ [in Ukrainian].
  2. Honcharenko, S. (1997). Ukraiinskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical vocabulary]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].
  3. Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika [Pedagogics]. Ternopil : Bohdan [in Ukrainian].
Сторінки 171-181

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/18.%20Kotov%20s.171-181.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.