Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:[37.011.3-051:811.161.2]

Автор статті 

Олена Ішутіна

Назва статті

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі теоретичного розроблення експериментальної технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. Розкрито сутність поняття «технологія формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови» як сукупності взаємозалежних структурних компонентів, об`єднаних спільною метою, що функціонують у цілісному навчальному процесі. Висвітлено етапи технології: цільовий, змістовий, технологічно-процесуальний та результативний. Конкретизовано сутність, зміст і завдання цих етапів.

Ключові слова

майбутній учитель української мови, технологія, лінгвометодична компетентність, етапи.

Список використаних джерел                                                               
  1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. / Світлана Сергіївна Вітвицька. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.
  2. Гаврілова Л. Г. Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Л. Г. Гаврілова // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. збірник наукових праць / ДВНЗ „ДДПУ»; гол. ред. проф. С. О. Омельченко; відп. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. − Слов’янськ : ДДПУ,.2015. – Вип. 2. – С.7 – 17. http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf
  3. Задніпрянець І. Сучасні технології у викладанні фізики / І. Задніпрянець; упоряд. Л. Хольвінська. – Київ : Шк. Світ, 2011. – 128 с.
  4. Сисоєва С. О. Особистісно зорієнтовані педагогічні технології : метод проектів / С. О. Сисоєва // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико-зорієнт. зб. / Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва, АПН України, Ін-т педагогіки України, ДНПБ України. – Київ, 2003. – С. 119 – 124.
  5. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. – Київ, 2004. – 608 с.
References (Translated and Transliterated) 
  1. Vitvytska, S. S. (2006) Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly [Basis of higher school pedagogics]. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
  2. Gavrylova, L. H. (2015). Naukovo-metodolohichni pidkhody do analizu profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Scientific and methodological approaches to analysis of prospective primary school teachers’ professional competence] Omelchenko, S.O., Havrilova,L.H. (Eds.). Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty − Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects, Vols. 2, 28 – 34. Sloviansk: DDPU. Retrieved from: http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf [in Ukrainian].
  3. Zadniprianets, I. (2011). Suchasni tekhnolohii u vykladanni fizyky [Modern trchnology in teaching Phisics]. Kyiv : Shk. Svit [in Ukrainian].
  4. Sysoieva, S. O. (2003). Osobystisno zoriientovani pedahohichni tekhnolohii : metod proektiv [Personal oriented pedagogical technology: method of projects]. Metod proektiv: tradytsii, perspektyvy, zhyttievi rezultaty – Method of projects: traditions, prospects, life results. Kyiv [in Ukrainian].
  5. Surmyn, Yu. P. & Tulenkov, N. V. (2004). Teoriya sotsialnyh tehnologiy [Social technology theory]. Kyiv [in Russian].

 

Сторінки 182-193

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/19.%20Yshutyna%20s.182-193.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.