Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.14

Автор статті 

Галина Ковальчук

Назва статті

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

Анотація

У статті розглянуто окремі аспекти реалізації технологій професійно орієнтованого, компетентнісного й особистісно орієнтованого навчання майбутніх фахівців – економістів у ВНЗ. Зосереджено увагу на питанні їхнього особистісно-професійного розвитку засобами дидактичних технологій. Особистісний вимір у фаховій підготовці розглянуто серед провідних чинників досягнення основної мети гуманістичної школи – самореалізації особистості.

Розкрито значення самокерованого навчання в реалізації дидактичних цілей та самопроектування майбутніх фахівців у ВНЗ. Схарактеризовано деякі методологічні підходи (антропоцентричний і соціоцентричний, діяльнісно-праксеологічний, аксіологічний, акмеологічний, продуктивний, інтегративний, інтерактивний, наративний), які забезпечують реалізацію технологій професійно орієнтованого, компетентнісного й особистісно орієнтованого навчання майбутніх фахівців та їхнього особистісно-професійного розвитку.

Ключові слова

самокероване навчання (СКН); самопроектування; «форсайт-технології»; особистісно-професійний розвиток; «жорсткі» (алгоритмізовані) й «м’які» (соціально-гуманітарні) технології навчання; критерії результативності навчання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
 2. Бондаревская Е. В. Проблемное поле современных образовательных технологий / Е. В. Бондаревская // Известия Южного Федерального Университета. Педагогические науки. – Ростов н/Д, 2009. – № 7. – С. 15 – 25.
 3. Бордовская Н. В. Современные образовательные технологии : учебное пособие / [кол. авт. ; под ред. Н. В. Бордовской]. – М. : КНОРУС, 2011. – 432 с.
 4. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Индивидуальные образовательные траектории в системе непрерывного образования // Педагогическое образование в России. – 2014. – № 3. – С. 74 – 82.
 5. Ковальчук Г. О. Технології навчання економічних дисциплін в системі неперервної освіти (теоретико-методичний аспект) : моногр. / Г. О. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2014. – 511 с.
 6. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти : Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень – К. : Грамота, 2005. – 447 с.
 7. Леонтьев Д. А. Личностный смысл и трансформация психического образа / Д. А. Леонтьев // Вестник МГУ : Серия 14. Психология. – 1988. – № 2. – С. 3 – 15.
 8. Національна доктрина розвитку освіти від 17.04.2002 № 347/2002.
 9. Петрова Е. А. Теоретико-методологические основания исследования проблем успешной профессиональной самореализации студентов вуза / Е. А. Петрова, Н. В. Белякова, А. А. Нестерова. – М. : Российский гос. ун-т, 2009. – 176 с.
 10. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К.Селевко. – в 2 –х т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
 11. Уайт М. Карты нарративной практики : Введение в нарративную терапию. Пер. с англ. Дарьи Кутузовой – М. : Генезис, 2010. – 326 с.
 12. Указ Президента України від 25.06.2013 № 344-2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bespalko, V. P. (1989). Slagatmye pedagogicheskoy tekhnologii [The components of pedagogical technologies]. Moscow: Pedagogica [in Russian].
 2. Bondarevskaya, E. V. (2009). Problemnoe pole sovremennykh obazovatelnykh tekhnologiy [The problem field of modern educational technologies]. Izvestiya Yuzhnogo Federalnogo Universiteta. Pedagogicheskie nauki – News of Southern Federal University. Pedagogical Sciences, 7, 15 – 25 [in Russian].
 3. Bordovskaya, N. V. (2011). (Eds.). Sovremennye obrazovatlnye tekhnologii: [Modern educational technologies]. Moscow: KNORUS [in Russian].
 4. Zeer, E.F., & Symanyuk E.E. (2014). Individualnye obrazovatelnye traektorii v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya [Individual educational trajectory in the system of continuing education]. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii – Pedagogical education in Russia, 3, 74 – 82 [in Russian].
 5. Kovalchuk, H.O. (2014). Tekhnolohii navchannia economichnykh dystsyplin v systemi neperervnoi osvity [Technologies of learning economical disciplines in the system of continuing education]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 6. Kremen,V. H. (2005). Osvita i nauka v Ukrainiinnovatsiini aspekty: Stratehii. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraineinnovative aspects: Strategies. Implementation. Results]. Kyiv: Hramota [in Ukrainian].
 7. Leontev, D. A. (1988). Lichnostnyy smysl i transformatsiya psikhicheskogo obraza [Personal sense and transformation of psychological image]. Vestnik MGY: Seriya 14. Psykhologiya – Issue of MSU: Series14. Psychology, 2, 3 – 15 [in Russian].
 8. Natsionalna doktryna rozvytku osvity vid 17.04.2002 № 347/2002 [National Doctrine of Education Development from № 347/2002] [in Ukrainian].
 9. Petrova,E. A., Belyakova, N. V., & Nesterova, A. A. (2009). Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya issledovaniya problem uspeshnoi professionalnoi samorealizatsii studentov vuza [Theoretical and methodological bases of studying problems of high school students successful professional self-realization]. Moscow: Rossiyskiy gos. universitet [in Russian].
 10. Selevko, G. K. (2006) Entsiklopediya obrazovatelnykh tekhnologiy [Encyclopedia of pedagogical technologies]. Moscow: NII shkolnykh tekhnologiy [in Russian].
 11. Uayt, M. (2010). Karty narrativnoy praktiki: VVedenie v narrativnuyu terapiyu [Maps of narrative practice: Introduction to narrative therapy]. (D. Kutuzova, Trans). Moscow: Genesis [in Russian].
 12. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.06.2013 № 344-2013 “Pro natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2012 roku” [Decree of the President of Ukraine “About the national strategy of education development in Ukraine until 2021”]. № 344-2013 from the 25th of June 2013 [in Ukrainian].

 

Сторінки 194-206

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/20.%20Kovalchuk%20s.194-206.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.