Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ЦИФРОВІ НАРАТИВИ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

044:378. 09:[37.011.3-051:303.82-057.4]

Автор статті 

Олена Семеног

Назва статті

ЦИФРОВІ НАРАТИВИ В МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Анотація

У статті на основі аналізу теоретичних джерел і практичного досвіду здійснено огляд окремих напрацювань дослідників щодо використання та розроблення цифрових наративів у методичній підготовці майбутніх учителів української мови для формування інформаційно-цифрової компетентності особистості.

Визначено, що в мовно-методичну підготовку доцільно ввести теми, спрямовані на ознайомлення магістрантів із цифровими технологіями навчання лінгвістичних предметів у вищій школі, у профільних класах загальноосвітньої школи, в освітніх закладах нового типу. Актуалізується і важливість використання цифрових наративів для демократизації, гуманізації, одухотворення освітнього процесу.

Наративи, біографічні педагогічні наративи, подають відомості про перебіг подій, ситуацій, дозволяють ураховувати відрефлексований індивідуальний досвід видатних педагогів. Цифровий наратив охарактеризовано як динамічний засіб передачі інформаційних повідомлень, у якому слово, образ і звук виражені в спільному цифровому коді, як мультимедійний проект, що поєднує текст, зображення, аудіо- та відеофайли в короткому відеокліпі. З’ясовано, що використовувані або створені власноруч, спільно зі студентами цифрові наративи можуть бути використані для підвищення ефективності занять як метод, що сприяє глибшому розумінню змісту навчального матеріалу, для колективного створення цифрових історій.

Ключові слова

методична підготовка; майбутній учитель української мови; наратив; біографічні педагогічні наративи; цифровий наратив; інформаційно-цифрова  компетентність особистості.

Список використаних джерел                                                               
 1. Биков В. Ю. Цифрова гуманістична педагогіка відкритої освіти / В. Ю. Биков, М. Лещенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – Вип. 45 (49) : матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. : "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників", 25-26 травня 2016 р. – Ч. 1. – С. 16 –
 2. Закирова А. Ф. Основы педагогической герменевтики / А.Ф.Закирова: учеб. пособ. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2011. – 324с.
 3. Зязюн І. Педагогіка добра: ідеали і реалії / І. Зязюн: наук-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
 4. Ленем Р. Електронне слово: демократія, технологія та мистецтво /Пер.з англ. А.Глушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 376 с.
 5. Лещенко М. Методи біографічних досліджень в дискурсі освітніх наративних практик / Наукові записки Київського національного університету імені ТарасаШевченка. – Київ. -2012 – №2, С.62-65.
 6. Лещенко М. Наратив у дискурсі педагогічної майстерності / М.Лещенко //Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – К., 2008. – С. 416 – 428.
 7. Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі: Навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Л. І. Мацько. — К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
 8. Нова українська школа [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf
 9. Семеног О. Електронні освітні ресурси у лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника/ Олена Семеног // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016, № 10 (65). – с. 123-133.
 10. Семеног О. Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах/Олена Семеног, Наталя Дейниченко: наук.-пед. видання.– Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 227 с.
 11. Семеног О. Мовна особистість учителя в художній літературі / Олена Семеног, Людмила Базиль : навч. посіб. – К.: Фенікс, 2008. – 288с.
 12. Семеног О. Лінгвоперсонологія : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 192 с.
 13. Тимчук Л.І. Цифрові наративи в навчанні майбутніх магістрів освіти: історія, реалії, перспективи розвитку : монографія за наук. ред.     Лещенко М.П. / Лариса Іванівна Тимчук. – К.: САММІТ – КНИГА, 2016. – 390 с. 
 14. Хижняк І. А.Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності : монограф. / І. А. Хижняк. – Слов’янськ : Вид-во „Друкарський двір”, 2016. – 380 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bykov,V. Yu., & Leshchenko M. P. (2016). Tsyfrova humanistychna pedahohika vidkrytoi osvity [Digital humanistic pedagogy of open education]. Problemy ta perspectyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity – Problems and prospects of developing national humanistic and technical elite, 45, 16 – 45 [in Ukrainian].
 2. Zakirova,A. F. (2011). Osnovy pedagogicheskoy germenevtiki [Bases of pedagogical hermeneutics]. Tyumen: Izdatelstvo Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta [in Russian].
 3. Ziazun, I. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realii [Pedagogics of kindness: ideals and realities]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 4. Lenem,R. (2005). Elektronne slovo: demokratiia, tekhnolohiia ta mystetstvo [Electronic word: democracy, technology and art]. (A. Halushka, Trans). Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].
 5. Leshchenko, M. (2012). Metody biohrafichnykh doslidzhen v dyskursi osvitnikh naratyvnykh praktyk [The methods of biographical research in the discourse of educational narrative practices]. Naukovi zapysky Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Scientific notes of Taras Shevchenko Kyiv National University, 2, 62 – 65 [in Ukrainian].
 6. Leshchenko M. (2008). Naratyv u dyskursi pedahohichnoi maisternosti [Narrative in the discourse of pedagogical mastery]. Pedahohichna osvita i osvita doroslykh: evropeiskyi vymir – Pedagogical education and adults’ education: European dimension, 416 – 428 [in Ukrainian].
 7. Matsko,L. I. (2009). Ukrainska mova v osvitniomu prostori: navchalnyi posibnyk dlia studentiv-filolohiv osvitno-kvalifikatsiinoho rivniamahistr” [ Ukrainian language in educational environment: a tutorial for student linguists who are obtaining a Master degree]. Kyiv: Vydavnytstvo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 8. Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]. (n. d.) gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf [in Ukrainian].
 9. Semenoh,O. (2016). Elektronni osvitni resursy u linhvometodychnii pidhotovtsi pedahoha-doslidnyka [Electronic educational resources in linguistic and methodological training of educator-researcher]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedahogical sciences: theory, history and innovative technologies, 10(65), 123 – 133 [in Ukrainian].
 10. Semenoh,O., & Deinichenko, N. (2014). Istoriia kafedry ukrainskoi movy Sumskoho pedahohichnoho universytetu imeni A. S. Makarenka v imenakh [History of Ukrainian language department at Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko in names]. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].
 11. Semenoh, O. (2008). Movna osobystist uchytelia v khudozhnii literaturi [Language teacher’s personality in fiction]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].
 12. Semenoh,O. (2016). Linhvopersanologiia [Linguistic persanology]. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].
 13. Tymchuk, L. I. (2016). Tsyfrovi naratyvy v navchanni maibutnikh mahistriv osvity: istoriia, realii, perspektyvy rozvytku [Digital narratives in training of future masters of education: history, realities, and development prospects]. Leshchenko (Ed.). Kyiv: SAMMIT – KNYHA [in Ukrainian].
 14. Khyzhniak, I. A. (2016). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochtkovoi shkoly do vykorystannia zasobiv elektronnoi linhvometodyky v profesiinii diialnosti [Theory and practice of future primary school teachers’ training for using tools of electronic linguistic methodology in professional activities]. Sloviansk: Vydavnytstvo “Drukarskyi dvir” [in Ukrainian].
Сторінки 207-220

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/21.%20Semenoh%20s.%20207-220.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.