Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147.31

Автор статті 

Інна Хижняк

Назва статті

СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті висвітлено результати емпіричних досліджень, спрямованих на з’ясування сучасного стану застосування засобів електронної лінгвометодики в практиці професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи за традиційних умов вишівського навчання. Використано метод анкетування, респондентами якого виступили викладачі лінгвометодичних курсів вишів. Автор розгорнуто охарактеризував структуру анкети, що передбачала чотири змістових блоки: викладацький стаж педагога, наявність у нього загальних знань про електронну лінгвометодику та її засоби, особистий досвід використання засобів електронної лінгвометодики в педагогічній практиці та викладацька оцінка рівня готовності студентів до застосування засобів електронної лінгвометодики. Докладний аналіз відповідей на кожен із тематичних блоків анкети на основі методу ранжування відображено в діаграмах та глибоких теоретичних узагальненнях автора, що обґрунтовують вірогідність отриманих результатів.

Ключові слова

професійна підготовка; учитель початкової школи; засоби електронної лінгвометодики; анкетування; ранжування.

Список використаних джерел                                                               
 1. Гаврілова Л. Г. Структурно-функціональний зміст інформаційно-комунікаційної компетенції у складі професійної компетентності майбутніх учителів музики / Л. Г. Гаврілова [Електронний ресурс] // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – №  – С. 38 – 51. – Режим доступу до журналу : http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ . – Назва з екрану.
 2. Залібовська-Ільніцька З. В. Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативної компетентності молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна. – Житомир, 2009. – 250 с.
 3. Ковальова Н. О. Підготовка студентів до навчання техніки читання дітей 6 – 7 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. О. Ковальова. – Одеса, 2000. – 20 с.
 4. Котух Н. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування комунікативних умінь учнів в умовах відкритої соціально-педагогічної системи : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котух Наталія Віталіївна. – Полтава, 2005. – 269 с.
 5. Кравчук О. В. Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. В. Кравчук. – К., 2009. – 20 с.
 6. Кушнір Н. О. Методична система підготовки учителів початкових класів до навчання основ інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. О. Кушнір. – Херсон, 2013. – 20 с.
 7. Ніколенко Л. Т. Теоретичні засади навчання і виховання молодших школярів у педагогічній спадщині Я. Ф. Чепіги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Л. Т. Ніколенко. – К., 2000. – 15 с.
 8. Хижняк І. А.  Електронна лінгвометодика у вищому навчальному закладі: [підручн. для здоб. ступ. вищ. осв. маг.] / І. А. Хижняк. – Слов’янськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – 300 с.
 9. Хижняк І. А. Класифікація засобів електронної лінгвометодики для ВНЗ / І. А. Хижняк [Електронний ресурс] // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – №  – С. 213 – 222. – Режим доступу до журналу : http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ . – Назва з екрану.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Gavrilova, L. G. (2016). Strukturno-funktsionalnyi zmist informatsiino-komunikatsiinoi kompetentsii u skladi profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyki [Structural and functional content of the information and communication competence as a part of future music teachers’ professional competence]. Profesionalizm pedahoha: teoretichni i metodichni aspekty [The professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects], 3, 38 – 51. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ [in Ukrainian].
 2. Zalibovska-Ilniczka, Z. V. (2009). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv do formuvannia komunikativnoi kompetentnosti molodshikh shkoliariv [Teachers training to forming the primary school puplis’ communicative competence]. Zhytomyr [in Ukrainian].
 3. Kovalova, N. O. (2000). Pidhotovka studentiv do navchannia tekhniky chitannia ditey 6 – 7 rokiv [Students training for teaching children 6 – 7 years old for reading techniques]. Odesa [in Ukrainian].
 4. Kotukh, N. V. (2005). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovikh klasiv do formuvannia komunikativnykh umin uchniv v umovakh vidkrytoi sotsialno-pedahohichnoi systemy [Training of primary school teachers to forming communicative skills of students in an open social-educational system]. Poltava [in Ukrainian].
 5. Kravchuk, O. V. (2009). Pidhotovka maybutnikh uchyteliv do zastosuvannia informatsiinikh tekhnolohii u protsesi vyvchennia suspilstvoznavcho-pryrodoznavchikh dystsyplin u pochatkovii shkoli [Teachers training for using information technology in the study of social science, natural science subjects in primary school]. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Kushnir, N. O. (2013). Metodychna systema pidhotovky uchyteliv pochatkovykh klasiv do navchannia osnov informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Methodological system of primary school teachers training to studying bases of information and communication technologies]. Kherson [in Ukrainian].
 7. Nikolenko, L. T. (2000). Teoretychni zasady navchannia i vykhovannia molodshykh shkoliariv u pedahohichnii spadshchini Ya. F. Chepihy [The theoretical basis of primary school children’s training and education in the J. F. Chepiha pedagogical legacy]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Khyzhniak, I. A. (2016). Elektronna linhvometodyka u VNZ [Electronic linguomethodology at universities]. Sloviansk: TOV «Vydavnytstvo «Drukarskyi dvir» [in Ukrainian].
 9. Khyzhniak, I. A. (2016). Klasyfikatsiia zasobiv elektronnoi lingvometodyky dlia vnz [Classification of electronic linguomethodology tools for university education] Profesionalizm pedahoha: teoretychni i metodychni aspekty [The professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects], 3, 213 – 222. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ [in Ukrainian].
Сторінки 221-233

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/22.%20Khyzhnyak%20s.%20221-233.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.